Idea powołania Pomorskiego Forum PPP przy FRDL OR w Gdańsku pojawiła się w 2016 roku. Inspiracją były: zbliżające się znaczące zmniejszenie funduszy UE po 2020 roku, nieliczne przedsięwzięcia realizowane w ramach PPP oraz sygnały od samorządowców mówiące o potrzebach w tym zakresie.

Z danych Platformy Partnerstwa Publiczno Prywatnego, które przeanalizowaliśmy wynika, że w latach 2009-2016 w województwie pomorskim uruchomiono 11 projektów PPP na kwotę 542 740 000 zł co daje 630 360 zł rocznie na gminę. Jednakże większość z tej kwoty to dwa duże partnerstwa Gdańska (400 mln) i Sopotu (100 mln zł). Po ich odliczeniu mamy 9 projektów w 7 lat na kwotę 42 740 zł co daje średnio 49 640 zł rocznie na gminę. Więcej informacji na temat raportu na stronie www

Istnieje pilna potrzeba wzrostu kompetencji, motywacji i współpracy w zakresie PPP. Odpowiedzią na nią jest Pomorskie Forum PPP. Idea forum to cykliczne spotkania szkoleniowe – przynajmniej raz w kwartale. Celem spotkań jest podnoszenie kompetencji w zakresie PPP, motywowanie do edukacji, działania i współpracy oraz sieciowane JST, przedsiębiorców i innych interesariuszy.

Pierwsze spotkanie Pomorskiego Forum PPP odbyło się 7 marca 2017 roku w Gdańsku.

Zaproszenie kierujemy do:
przewodniczących rad gmin i powiatów, wójtów, burmistrzów i prezydentów, skarbników, sekretarzy, dyrektorów i prezesów zarządów dróg gminnych i powiatowych, szefów przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych i sportowo-rekreacyjnych, szpitali miejskich i powiatowych. (na kolejne spotkanie zaproszeni zostaną przedstawiciele sektora prywatnego)