Forum Kadrowe Samorządów Województwa Pomorskiego przy FRDL OR w Gdańsku powstało 24 czerwca 2019 roku. Członkami Forum są pracownicy jednostek samorządu terytorialnego w Województwie Pomorskim zajmujący się sprawami kadrowymi.

Podstawową formą działania Forum są systematyczne, zwoływane średnio dwa razy w kwartale szkolenia, na które zapraszani są specjaliści oraz niezależni eksperci z zakresu prawa pracy i instytucje zewnętrzne. Raz w roku organizowane jest dwudniowe spotkanie wyjazdowe będące okazją do integracji środowiska oraz wymiany dobrych praktyk. Tematy spotkań oraz terminy ustalane są na bieżąco, w oparciu o oczekiwania i podpowiedzi członków Forum i dotyczą najpilniejszych problemów branżowych.

Kwartalna opłata z tytułu przynależności do Pomorskiego Forum Kadrowego wynosi 300 zł i jest pobierana z góry. Dotyczy szkoleń z obszaru zadań i kompetencji pracowników związanych z kadrami.