• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów

Projekt “Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów – szkolenia i doradztwo dla JST w woj. pomorskim” realizowany w ramach działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt będzie realizowany od 01-10-2017 do 31-03-2019r.

Cel projektu:
Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji 160 przedstawicieli 49 jednostek samorządu terytorialnego z woj. pomorskiego w zakresie zarządzania oświatą, ukierunkowanego na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów poprzez wdrożenie programów szkoleniowo-doradczych wraz z obudową metodyczną, a także wdrożenie planów podnoszenia jakości oświaty oraz wspomagania szkół w zakresie kompetencji kluczowych uczniów.

W ramach projektu zrealizowane zostaną:
– szkolenia dotyczące tworzenia lokalnego planu podnoszenia jakości usług oświatowych i wspomagania szkół w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych (105 godzin, 5 zjazdów po 3 dni od stycznia do czerwca/lipca),
– doradztwo w procesie tworzenia lokalnego planu podnoszenia jakości usług oświatowych i wspomagania szkół w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów (32 godziny),
– wdrożenie lokalnego planu podnoszenia jakości w 2 – 3 szkołach, przedszkolach lub placówkach, dla których JST uczestnicząca w projekcie jest organem prowadzącym oraz objęcie procesem wspomagania tych szkół,
– uruchomionych zostanie 6 sieci współpracy wykorzystujących platformę www.doskonaleniewsieci.pl.

Efektami projektu będą:
– lokalny plan podnoszenia jakości usług oświatowych i wspomagania szkół w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych,
– pilotażowe wdrożenia lokalnego planu podnoszenia jakości w 2 – 3 szkołach, przedszkolach lub placówkach, które będą stanowić wzór i inspirację do dalszych działań,
– wzrost jakości usług oświatowych w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów w szkołach w których wdrożono plan,
– wzrost kompetencji kadry JST w zakresie podnoszenia jakości usług oświatowych,
– regionalne sieci współpracy dla przedstawicieli JST zajmujących się zarządzaniem oświatą.
Udział w projekcie jest bezpłatny. Ewentualne koszty, które nie są objęte projektem mogą być związane z wdrożeniem lokalnego planu w wybranych szkołach/przedszkolach. Zakres planu i wysokość wydatków ustalają Państwo na etapie jego przygotowania więc macie pełną kontrolę nad kosztami.

Beneficjenci:
W celu realizacji projektu w wybranej JST konieczne jest zaangażowanie przedstawicieli dwóch grup osób:
a) decydentów odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji zarządczych w JST w zakresie spraw oświatowych (prezydentów, burmistrzów, starostów, wójtów, sekretarzy oraz osoby upoważnione),
b) pracowników operacyjnych realizujących zadania z zakresu oświaty w JST (dyrektorów/naczelników wydziałów oświaty, inspektorów ds. oświaty, skarbników, pracowników zajmujących się planowaniem finansowym i analizami budżetowymi, pracowników zespołów ekonomiczno-administracyjnych szkół, radnych z komisji oświaty).

Wartość projektu – 1 110 963,12 zł
Nr projektu: WND-POWR.02.10.00-00-2019/17
Nr umowy: UDA-POWR.02.10.00-00-2019/17-00
Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju

Biuro projektu:
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
Ośrodek Regionalny w Gdańsku
Targ Drzewny 3/7, 80-886 Gdańsk

Koordynator projektu
Andrzej Banach tel. 58 308 47 72, 698 995 573, e-mail: andrzej.banach@frdl.org.pl

Pliki do pobrania

Plany wspomagania szkół/placówek
Plik: 11_Plany.zip
Rozmiar pliku: 33,92 MB
pobierz plik
Materiały szkoleniowe
Plik: 1._Szkolenia_Materialy.zip
Rozmiar pliku: 83,71 MB
pobierz plik
Scenariusze
Plik: 1._Szkolenia_Scenariusze.zip
Rozmiar pliku: 2,55 MB
pobierz plik