Forum Oświaty Samorządowej Województwa Pomorskiego przy FRDL OR w Gdańsku powstało 11 marca 2005 roku. Członkami Forum są pracownicy jednostek samorządu terytorialnego w województwie pomorskim zajmujący się realizacją bądź nadzorem zadań oświatowych i edukacyjnych.

Podstawową formą działania Forum są systematyczne, zwoływane przynajmniej raz w kwartale szkolenia, na które zapraszani są specjaliści oraz niezależni eksperci w zakresie organizacji i zarządzania oświatą, prawnicy i instytucje zewnętrzne. Raz lub dwa razy w roku organizowane jest dwudniowe spotkanie wyjazdowe będące okazją do integracji środowiska oraz wymiany dobrych praktyk.

Pracami Forum kieruje Zarząd (kadencja na lata 2024-2028) w składzie:

  1. Katarzyna Chęsy (Gmina Kolbudy)
  2. Katarzyna Maćkowska (Gmina Sztutowo)
  3. Joanna Dunst-Prochowska (Gmina Żukowo)

 

Kwartalna składka z tytułu przynależności do Forum Oświaty Samorządowej WP wynosi 400 zł i jest pobierana z góry. Dotyczy szkoleń z obszaru zadań i kompetencji Pracowników Oświaty.