• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Pomorska Szkoła Trenerów Wsparcia Oświaty

“Pomorska Szkoła Trenerów Wsparcia Oświaty” realizowana w ramach działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt będzie realizowany od 01-08-2018 do 30-06-2020r.

Projekt ten jest trzecim etapem systemowego wspierania działań nakierowanych na rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów (kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia). Trwają obecnie dwa inne projekty nakierowane na kompetencje kluczowe. Pierwszy z nich obejmuje szkolenia i doradztwo dla pracowników JST w zakresie zarządzania oświatą, ukierunkowanego na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów. Drugi skierowany jest do kadry kierowniczej szkół również w zakresie kompetencji kluczowych uczniów. Trzecim jest „Pomorska Szkoła Trenerów Wsparcia Oświaty”. Systemowe/Kaskadowe podejście do wspierania kompetencji kluczowych (Decydenci JST -> Dyrektorzy szkół -> Trenerzy) znacznie zwiększa skuteczność działań w tym zakresie.

Cele projektu:
1. podniesienie kompetencji 170 pracowników systemu wspomagania pracy szkoły oraz trenerów z terenu woj. pomorskiego w zakresie wspomagania szkół ukierunkowanego na rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez wdrożenie programów szkoleniowo-doradczych wraz z obudową metodyczną.
2. objęcie procesem wspomagania co najmniej 170 szkół/placówek w województwie pomorskim.
3. uruchomienie 7 sieci współpracy i samokształcenia dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły.
Cele projektu zostaną zrealizowane poprzez szkolenia dla trenerów, doradztwo dla trenerów,, doradztwo i wsparcie szkół, współpracę w ramach sieci współpracy.

Beneficjenci:
Grupą docelową są pracownicy systemu wspomagania pracy szkoły oraz trenerzy z terenu województwa pomorskiego:
– pracownicy publicznych i niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli,
– pracownicy publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych,
– pracownicy bibliotek pedagogicznych,
– doradcy metodyczni,
– indywidualni specjaliści i trenerzy,
– osoby świadczące usługi szkoleniowe doradcze w obszarze oświaty, mające potwierdzoną współpracę z co najmniej jedną z ww. instytucji systemu wspomagania (Biblioteki Pedagogiczne, Placówki Doskonalenia Nauczycieli, Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne) bądź deklarującymi nawiązanie takiej współpracy.
Wspomaganiem mogą zostać objęte tylko te szkoły (publiczne i niepubliczne), które wcześniej nie korzystały ze wsparcia.

Kompetencje kluczowe do wyboru przez uczestnika projektu:
1. kompetencje cyfrowe (TIK): G7 i G11
2. kompetencje matematyczno-przyrodnicze: G9
3. umiejętności porozumiewania się w językach obcych: G1
4. postawy – innowacyjność, kreatywność i praca zespołowa: G2 i G8
5. umiejętności uczenia się – nauczanie eksperymentalne i doświadczanie: G3, G5 i G10
6. wspomaganie przedszkoli w rozwoju kompetencji kluczowych: G4, G6, G12

Wartość projektu – 1 700 568,00 zł
Nr projektu: WND-POWR.02.10.00-00-7017/17
Nr umowy: UDA-POWR.02.10.00-00-7017/17-00
Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju

Koordynator projektu
Andrzej Banach tel. 58 308 47 72, 698 995 573, e-mail: andrzej.banach@frdl.org.pl

Biura projektu:
Lider: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
Ośrodek Regionalny w Gdańsku
Targ Drzewny 3/7, 80-886 Gdańsk
projekty@gdansk.frdl.pl

Partner: Mentorzy Rozwoju
Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
Łączna 5, 81-657 Gdynia
nodn@mentorzyrozwoju.pl

Pliki do pobrania

MATERIAŁY SZKOLENIOWE – stacjonarne
Plik: Szkolenia-merytoryka.7z
Rozmiar pliku: 60,21 MB
pobierz plik
MATERIAŁY SZKOLENIOWE – elearning
Plik: SzkoleniaElearn.7z
Rozmiar pliku: 1,11 MB
pobierz plik
Kształtowanie kompetencji kluczowych - podsumowanie projektu
Plik: Ksztaltowanie_kompetencji_kluczowych_uczniow_i_dzieci.pdf
Rozmiar pliku: 1,59 MB
pobierz plik