Rada Miasta Lęborka 22 grudnia przyjęła jednogłośnie do realizacji "Strategię rozwiązywania problemów społecznych Miasta Lęborka na lata 2021-2025". Strategia została opracowana przez ekspertów FRDL.

Równolegle do strategi powstał "Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Miasta Lęborka na 2021 rok".

Prace nad dokumentami były prowadzone metodą partycypacyjno-ekspercką. Zespół strategiczny pracował stacjonarnie pomimo covid-19. Społeczność lokalną zaangażowano w proces konsultacji społecznych, które przeprowadzono w formie online. Duży nacisk położono na zaangażowanie w działania strategiczne przedstawicieli sektora publicznego, społecznego i gospodarczego. Ważną rolę kapitału społecznego podkreślono poprzez sformułowanie celu strategicznego dotyczącego tego obszaru. Uwzględniono w nim działania aktywizujące społeczność lokalną, włączanie mieszkańców w działania oraz współpracę.