Szacowanie wartości zamówienia na roboty budowlane

FRDL serdecznie zaprasza Państwa na szkolenie z zamówień publicznych na roboty budowlane. Proponowane szkolenie zamówienia publiczne będzie prowadzone przez wybitnego eksperta. Z naszej propozycji powinien skorzystać każdy specjalista ds zamówień publicznych.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego omówione zostaną obowiązujące przepisy dotyczące ustalania wartości zamówienia na roboty budowlane oraz podstawy, metody i zasady opracowania kosztów dla zamówienia na wykonanie robót budowlanych, jak również zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych. Wyjaśnione zostaną nowe regulacje dotyczące opracowania kosztorysu inwestorskiego i zasad obliczania planowanych kosztów robót budowlanych i kosztów prac projektowych. Wykładowca w trakcie zajęć omówi podstawy prawne, ogólne zasady, a także zasady łączenia wartości poszczególnych robót w celu ustalania wartości zamówienia na roboty budowlane. Udzielimy odpowiedzi, jak zgodnie z obowiązującymi przepisami opracować przedmiar robót i kosztorys inwestorski i oszacować wartość zamówienia, aby nie popełnić błędów.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy z zakresu przygotowywania dokumentacji i prowadzenia postępowania o udzielanie zamówień na roboty budowlane w zakresie szacowania wartości zamówienia na wykonanie robót budowlanych. 
• Poznanie odpowiedzi na następujące pytania:
- Jaka jest podstawa prawna ustalenia wartości zamówienia na roboty budowlane? 
- W jakim celu ustala się wartość zamówienia?
- Czy wartość zamówienia na usługi projektowe wlicza się do WZ?
- Jakie są ogólne zasady ustalenia wartości zamówienia?
- Jak ustalać WZ w przypadku zamówienia na wykonanie robót budowlanych?
- Jak ustalać WZ w przypadku zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych?
- Jak opracować kosztorys inwestorski?
- Jak obliczać planowane koszty robót budowlanych?
- Jak obliczać planowane koszty prac projektowych dla robót budowlanych?
- Jak i gdzie uwzględnić wartość niezbędnych dostaw i usług oddanych do dyspozycji wykonawcy?
- Jak szacować łączną WZ na roboty budowlane?
• Poznanie najczęściej popełnianych błędów i występujących nieprawidłowości z zakresu przedmiotu zajęć. 
 

zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawa prawna i cel ustalenia wartości zamówienia na roboty budowlane.
• Funkcja szacowania wartości zamówienia. 
• Moment szacowania wartości zamówienia.
• Podmiot dokonujący ustalania wartości zamówienia.
2. Ogólne zasady ustalenia wartości zamówienia. 
• Podstawa ustalenia wartości zamówienia.
• Uwarunkowania i ograniczenia. 
3. Przedmiot zamówienia na roboty budowlane a metoda ustalenie wartości zamówienia.
• Wykonanie robót budowlanych - na podstawie kosztorysu inwestorskiego.
- Podstawa do sporządzenia kosztorysu inwestorskiego.
- Metoda opracowania kosztorysu inwestorskiego.
- Elementy kosztorysu inwestorskiego.
- Planowane koszty robót budowlanych - przykład kosztorysu inwestorskiego.
- Wartość dostaw i usług oddanych przez zamawiającego do dyspozycji wykonawcy - przykłady.
• Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych - zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą programu funkcjonalno-użytkowego PFU.
- Podstawa do obliczenia planowanych kosztów robót budowlanych.
- Metoda obliczania planowanych kosztów robót budowlanych.
- Przykładowe obliczenie planowanych kosztów prac projektowych.
4. Łączne szacowanie wartości zamówienia na roboty budowlane.
• Definicje obiektu według ustawy Pzp i ustawy PB.
• Warunki łącznego szacowania wartości zamówienia.
• Wyłączenia z obliczenia wartości zamówienia.
5. Podsumowanie.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Członkowie komisji przetargowych odpowiedzialnych za dokumentację postępowania, pracownicy Zamawiającego odpowiedzialni za ustalenie wartości zamówienia, osoby weryfikujące kosztorysy inwestorskie, osoby opracowujące kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót, pracownicy wydziałów budownictwa i inwestycji.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Niezależny inżynier konsultant, posiada certyfikat Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców, EFCA, członek Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów FIDIC/SIDIR, Rzeczoznawca Kosztorysowy Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych, wieloletnia członkini zarządu stowarzyszenia, współautorka dokumentacji przetargowych dla realizacji inwestycji budowlanych finansowanych ze środków publicznych i funduszy UE. Doświadczenie i praktykę zdobyła jako ekspert, członek zespołu Inżyniera kontraktu jako Inżynier kosztów - przy realizacji inwestycji kubaturowych, wodno-kanalizacyjnych, przemysłowych i energetycznych według warunków kontraktowych FIDIC. Prowadzi zajęcia na Studiach Podyplomowych na Politechnice Śląskiej Wydział Ochrony Środowiska oraz prowadziła zajęcia na Politechnice Krakowskiej na Wydziale Lądowym z zakresu przygotowania do realizacji i rozliczania inwestycji budowlanych. Doświadczony praktyk, rzeczoznawca kosztorysowy, wykładowca, prowadzi szkolenia z budownictwa, zamówień publicznych i kosztorysowania.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 397 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 8 marca 2023 r.