Nie do każdej miny, Saper potrzebny… Rozwijanie umiejętności rozstrzygania konfliktów w sytuacjach zawodowych oraz funkcjonalnej komunikacji w trakcie sporów

Ważne informacje o szkoleniu

Mediacje, strategie rozstrzygania konfliktów są umiejętnościami, których można się nauczyć. Spory, konflikty w relacjach są nieuniknione, różnice pojawiają się wcześniej czy później w każdej grupie. Są naturalną częścią pracy w zespołach. Kryzysy są niezbędne do rozwoju kompetencji społecznych każdego współpracownika w zespole. W każdym konflikcie tkwi zarówno siła rozwoju oraz siła destrukcji, ale co przeważy? Decyduje o tym, sposób w jaki dany spór zostanie rozstrzygnięty.
Proponujemy Państwu udział w spotkaniu, podczas którego uczestnicy będą mogli zapoznać się z technikami rozwiązywania konfliktów oraz poznają efektywne sposoby komunikacji w emocjach. W rezultacie dużo łatwiej i wydajniej będą mogli realizować swoje cele i zadania stawiane współpracownikom i podwładnym jak i oczekiwane przez zwierzchników.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Celem warsztatu jest wzmocnienie kompetencji rozwiązywania konfliktów w zespole. Należą do nich umiejętności: analizy znaczenia konfliktu, wyboru skutecznej strategii rozwiązania sporu oraz umiejętności komunikowania się w trudnych emocjach.
• W trakcie zajęć uczestnicy będą mogli zapoznać się z koncepcją efektywnej komunikacji z innymi ludźmi w trudnych dla nich, konfliktowych sytuacjach zawodowych. Menadżerowie, którzy na co dzień zarządzają swoimi zespołami, wzmocnią swoje umiejętności komunikacji, umiejętności zapobiegania nieporozumieniom, rozwiązywania sporów.
• Celem jest również rozwój umiejętności skutecznego informowania o swoich potrzebach, szczególnie w sytuacji, gdy na drodze do ich zaspokojenia, stają sposoby realizacji potrzeb innych osób.
Korzyści dla uczestników:
• Możliwość rozwoju swoich kompetencji zawodowych, poprzez wzmocnienie umiejętności rozstrzygania konfliktów, umiejętności zmniejszenia napięć miedzy ludźmi w czasie sporów.
• Zwiększenie poczucia własnej skuteczności, poczucia pewności siebie w trudnych sytuacjach zawodowych.
• Zwiększenie umiejętności pozytywnego wpływu na postawy swoich współpracowników,
• Nabycie umiejętności, wypracowania swoich skutecznych metod radzenia sobie ze stresorami, jakie mogą pojawiać się w sytuacjach konfliktowych.
Korzyści dla organizacji, w których pracują uczestnicy szkolenia:
• Zwiększeniu efektywności i wydajności zespołów roboczych, dzięki zastosowaniu skutecznych narzędzi radzenia sobie z konfliktem.
• Zwiększenie zaangażowania pracowników w zespołową realizacje projektów firmy,
• Zwiększenie produktywności zespołów dzięki zrozumieniu zasad współpracy przy różnicy zdań, różnicy poglądów.

zwiń
rozwiń
Program

1. Analiza sytuacji konfliktowej:
• Konflikt – przyczyny, źródła, mechanizm powstawania, zapobieganie trudnym sytuacjom w czasie nieporozumień.
• Typy sporów w relacjach zawodowych (manager – podwładny; współpracownik - współpracownik, osoby na tym samym poziomie hierarchii z różnych działów, pracownik – klient zewnętrzny).
• Czy konflikt jest dobry czy zły? Pozytywne strony nieporozumień.
2. Czy możemy uniknąć sporów?
• Analiza kilku najczęstszych sytuacji zawodowych uczestników.
• Różnica zdań vs możliwości współpracy.
• Konflikt jako konstruktywny proces rozwoju kompetencji wypracowywania warunków współpracy.
• Analiza sporów metodą TRIP (treść sporu- relacje- tożsamość- proces).
3. Strategie rozwiązywanie konfliktów, rodzaje i dynamika sporów.
• Poznanie najbardziej popularnych strategii zakończenia sporów. Podział Thomasa-Kilmanna.
• Analiza własnego, indywidualnego stylu rozwiązywania konfliktu na podstawie wyników wypełnienia Kwestionariusza CFA.
• Analiza skuteczności poszczególnych strategii: Rywalizacja, Kompromis, Dopasowanie, Unikanie, Współpraca.
• Porwania emocjonalne w konfliktach.
4. Rozwiązywanie konfliktów, praktyczne ćwiczenia z informacją zwrotną na podstawie wybranych przypadków.
• Mamy konflikt i co dalej?
• Spojrzenie na konflikt z kilku stron (osób zaangażowanych w spór, mediatorów, obserwatorów).
• Analiza potrzeb, interesów stron zaangażowanych w konflikt.
• Poszukiwanie alternatywnych sposobów realizacji interesów, potrzeb stron zaangażowanych w spór.
• Formułowanie komunikatów prowadzących do porozumienia.
• Umiejętność przyjmowania energii złości vs spirala sporu, eskalacja konfliktu.
5. Podsumowanie warsztatu.
• Sesja pytań, odpowiedzi, dyskusji.

Metody: zajęcia będą miały charakter praktyczny:
• Krótkie opisy teoretyczne na temat analizy wymiarów konfliktów.
• Dzielenie się praktycznym doświadczeniami prowadzącego.
• Ćwiczenia warsztatowe.
• Praktyczne zastosowanie wiedzy z informacją zwrotną.
• Przygotowana dla uczestników prezentacja.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Menadżerowie, kierownicy, naczelnicy wydziałów, pracownicy zarządzający zespołem, którzy spotykają się z konfliktami, sporami w zespołach roboczych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Psycholog organizacji, Konsultant biznesowy, Coach, Trener. Doradza w obszarach związanych z projektowaniem i zarządzaniem Kulturą Organizacji w firmach, traktując ją jako czynnik budujący poziom zaangażowania pracowników. Specjalizuje się w aspektach związanych z relacjami międzyludzkim. Szczególnie pomaga w rozwoju efektywnych narzędzi kierowania: skuteczna wielowymiarowa komunikacja, rozwiązywanie konfliktów, zarządzanie emocjami, techniki wywierania wpływu. Jest Trenerem z wieloletnim doświadczeniem praktycznym. Od kilku lat stale współpracuje z firmami finansowymi, branży TSL, administracji publicznej - prowadząc konsultacje, coaching, regularne szkolenia wspierające i pod noszące efektywność codziennej pracy pracowników tych firm. Współpracuje jako wykładowca z Uniwersytetem SWPS, prowadzi zajęcia dla studentów wydziału psychologii w Sopocie na kierunku psychologia biznesu i organizacji, w przedmiotach komunikacja w procesach sprzedażowych oraz dynamika relacji biznesowych.

zwiń
rozwiń