Kompendium wiedzy w zakresie technik prawodawczych ze szczególnym uwzględnieniem stanowienia aktów prawa miejscowego

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas proponowanego spotkania kompleksowo zostaną omówione na przykładach zasady oraz tryb przygotowania i uchwalania aktów prawnych przez radę gminy, powiatu i województwa. Ramy prawne legislacyjnej działalności j.s.t., omówione zostaną w oparciu o przepisy Konstytucji RP, ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”, a także samorządowych ustaw ustrojowych. Przywołane zostanie również stosowne orzecznictwo sądów administracyjnych. Duży akcent położony zostanie na praktyczne wykorzystanie przekazywanych w trakcie szkolenia informacji. Szkolenie będzie miało charakter warsztatowy, a poprowadzi je doświadczony ekspert i praktyk, który od wielu lat zajmuje się tą tematyką, na co dzień w ramach swych obowiązków służbowych. Uczestnicy wraz z prowadzącą będą mogli – w oparciu o autentyczne uchwały - przeanalizować przykłady prawidłowych i wadliwych rozwiązań przyjmowanych przez organy j.s.t. oraz zastanowić się nad właściwym sposobem rozwiązania przedstawionych kazusów.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie podstawowej wiedzy z zakresu zasad techniki legislacyjnej.
  • Nabycie praktycznych umiejętności w zakresie formułowania i redagowania aktów prawnych, a także procedury ich podejmowania.
  • Podniesienie jakości opracowywanych przez uczestników projektów uchwał.
  • Poznanie najczęściej popełnianych błędów w zakresie redagowania i przyjmowania aktów prawnych.
  • Zapoznanie uczestników z aktualnym orzecznictwem sądów administracyjnych.
  • Poznanie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się wątpliwości i pytania z zakresu tematu zajęć.
zwiń
rozwiń
Program

Dzień I
1. Podstawy stanowienia prawa przez organy jednostek samorządu terytorialnego – ustawy, rozporządzenia  i akty prawa miejscowego. Znaczenie przepisów Konstytucji RP w działalności legislacyjnej j.s.t. Uchwały Rady Ministrów jako podstawa do podejmowania uchwał. Zakres swobody prawodawczej organów j.s.t.
2. Zasady Techniki Prawodawczej. Charakter prawny dyrektyw zawartych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”. Związanie jednostek samorządu terytorialnego przepisami ZTP i różne skutki naruszenia przepisów tego rozporządzenia. 
3. Realizacja upoważnienia ustawowego – konstrukcja przepisów upoważniających, tzw. upoważnienie podzielne, upoważnienie fakultatywne i obligatoryjne. Wpływ zmiany przepisów upoważniających na obowiązywanie aktów wydanych na ich podstawie. Wytyczne zawarte w przepisach upoważniających.
4. Budowa aktu prawnego – przykłady prawidłowej i wadliwej konstrukcji uchwał i zarządzeń. Tytuł aktu normatywnego i jego układ graficzny. Podstawa prawna aktu – wymogi systemowe i samorządowa praktyka legislacyjna, oznaczenia dzienników urzędowych (metryczka).  Przepisy merytoryczne. Przepisy epizodyczne, przejściowe i dostosowujące – przykłady wprowadzania do tekstów uchwał. Przepisy końcowe. 
5. Jednostki redakcyjne i systematyzacyjne aktu normatywnego. Oznaczanie przepisów uchwały i ich systematyzacja. Przykłady prawidłowego (i wadliwego) stosowania podstawowych jednostek redakcyjnych – paragrafów oraz ich podziału na ustępy, punkty, litery i tiret. Konstrukcja przepisów zawierających wyliczenia. Sytuacje, w których zasadne jest wprowadzanie jednostek systematyzacyjnych wyższego rzędu (zwł. rozdziałów). Przykłady aktów, w których wadliwe oznaczenie jednostek redakcyjnych przesądziło o ich sprzeczności z prawem.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Sekretarze, pracownicy urzędów (biur rad i wydziałów merytorycznych), kierownicy i pracownicy jednostek (szczególnie pomoc społeczne, oświata, komunalne), pracownicy związków jst odpowiedzialnych za przygotowanie projektów uchwał organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, przewodniczący rad, radni, radcy prawni.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, legislator (ukończyła aplikację legislacyjną), od kilkunastu lat pracuje w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim zajmując się nadzorem nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego, obecnie jako zastępca dyrektora Wydziału Nadzoru Prawnego.

zwiń
rozwiń