• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Zmiany prawne w 2023 r. istotne w pracy kuratorów sądowych

Ważne informacje o szkoleniu

Od 5 kwietnia zaczną obowiązywać liczne zmiany w ustawie o kuratorach sądowych. To pierwsza tak obszerna nowelizacja tej ustawy od początku jej obowiązywania, czyli od ponad 20 lat. Ponadto na wejście w życie oczekują dwie ustawy z 13 stycznia br., które istotnie zmieniają system przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym obejmują szczególnie zasady pracy Zespołów Interdyscyplinarnych, w których nadal obowiązkowo będą zasiadać kuratorzy.
Uczestnicy szkolenia poznają podsumowanie bardzo obszernej nowelizacji wprowadzonej na mocy Ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o kuratorach sądowych (Dz. U. 2023, poz. 27). Nowelizacja obejmuje m.in. zasady organizacji aplikacji kuratorskiej i konkursu zawodowego, powoływanie i stosunek pracy kuratorów, zmiany w procedurze postepowania dyscyplinarnego i nadzoru administracyjnego. Zostaną również przedstawione zmiany w przywilejach zawodowych kuratorów (finansowe i pozafinansowe) oraz przepisy przejściowe.
Wskazane zostaną także najważniejsze zmiany obowiązujące od końca 2022 r. na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie sprawowania nadzoru nad nieletnimi przez kuratorów sądowych, organizacje społeczne, pracodawców oraz osoby godne zaufania oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ośrodków kuratorskich.
Omawiane podczas szkolenia zmiany są na tyle rozległe i szczegółowe, że dotyczą codziennej pracy kuratorów zawodowych i społecznych, członków zespołów interdyscyplinarnych i kierowników zespołów kuratorskich, ale również personelu sądów i kandydatów do tego zawodu.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Przekrojowe omówienie i przygotowanie na zmiany wprowadzane od 5.04.2023 r. w ustawie o kuratorach sądowych.
  • Zapoznanie uczestników z najnowszymi rozporządzeniami MS wydanymi na podstawie ustawy o wspieraniu resocjalizacji nieletnich w listopadzie 2022 r. i w styczniu 2023 r.
  • Przedstawienie najważniejszych zmian w systemie przeciwdziałania przemocy domowej, istotnych dla pełnienia obowiązków przez kuratorów sądowych, zwłaszcza będących członkami Zespołów Interdyscyplinarnych.
  • Możliwość konsultacji kwestii problemowych, wymiany doświadczeń z trenerem i innymi uczestnikami szkolenia.
  • Uaktualnienie wiedzy prawnej w czasie dynamicznych nowelizacji i zapowiedzi dalszych zmian.
  • Możliwość lepszego przygotowania się na najnowsze zmiany prawne.
zwiń
rozwiń
Program

1. Przedstawienie ustawy z dnia 1.12.2022 r. o zmianie ustawy o kuratorach sądowych – przepisy przejściowe oraz zmiany w:
a. organizacji aplikacji i konkursów zawodowych,
b. zasadach powoływania i w stosunku pracy kuratorów,
c. przywilejach zawodowych (tytuł dyplomowanego kuratora specjalisty, dodatkowe ryczałty, dodatki funkcyjne, pomoc psychologiczna, zmiany w ryczałtach),
d. postępowaniu dyscyplinarnym,
e. zasadach nadzoru administracyjnego,
f. działaniu samorządu zawodowego kuratorów.
2. Nowe rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości – omówienie najważniejszych zmian:
a. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie sprawowania nadzoru nad nieletnimi przez kuratorów sądowych, organizacje społeczne, pracodawców oraz osoby godne zaufania, 
b. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ośrodków kuratorskich,
c. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie podmiotów, na rzecz których wykonywane są przez nieletnich prace społeczne.
3. Najnowsze zmiany w systemie przeciwdziałania przemocy domowej i funkcjonowaniu Zespołów Interdyscyplinarnych – miejsce i rola kuratorów po zmianach:
a. omówienie zmian wprowadzonych na mocy ustawy z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw,
b. zmiany wprowadzone na mocy ustawy z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw,
c. nowe pojęcia oraz zmiany w definicjach – znaczenie dla codziennej pracy ZI/MOPS i innych podmiotów (m.in. osoby doznającej przemocy domowej, osoby stosującej przemoc domową),
d. zmiany w zasadach działania Zespołów Interdyscyplinarnych i grup roboczych (m.in. nowe składy, sprawy organizacyjne, uzasadnianie nieobecności, obowiązek powołania nowych Zespołów po wejściu w życie przepisów),
e. zmiany w procedurze „Niebieskie Karty”.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kuratorzy zawodowi i społeczni, kierownicy zespołów kuratorskich, sądy powszechne, a także przewodniczący Zespołów Interdyscyplinarnych oraz pracownicy OPS.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, publicysta, legislator, społecznik. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na co dzień szkoli i współpracuje z samorządami, ludźmi nauki i kultury, sądami oraz działaczami NGO. Szkoleniowiec kuratorów sądowych. Autor wielu publikacji naukowych, popularnonaukowych a także prawniczych.

zwiń
rozwiń