• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Świadczenie pielęgnacyjne – przyznawanie świadczenia i prowadzenie postępowania dowodowego po uchwale Trybunału Konstytucyjnego z listopada 2022 r.

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy Państwa na szkolenie dotyczące prowadzenia postępowania i przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego po uchwale Trybunału Konstytucyjnego z listopada 2022 r. dotyczącej kolejności osób uprawnionych do świadczenia. Podczas szkolenia omówimy najnowsze regulacje prawne, wybrane zagadnienia orzecznicze, stosowanie przepisów o świadczeniach rodzinnych, a także prowadzenie postępowania administracyjnego i dowodowego w świadczeniach opiekuńczych. Wskażemy zasady przeprowadzania i wymogi odpowiednich zapisów w wywiadzie dotyczącym świadczeń opiekuńczych. Szkolenie poprowadzi ceniony ekspert – praktyk z zakresu procedury administracyjnej, członek SKO, orzekający w sprawach z zakresu zabezpieczenia społecznego, prawa rodzinnego i świadczeń.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Ugruntowanie znajomości przepisów prawnych dotyczących świadczenia pielęgnacyjnego w kontekście bardzo zróżnicowanego orzecznictwa – pokazanie ścieżek działania w procedurze administracyjnej, właściwego pouczania stron o uprawnieniach i wyborze świadczenia.
  • Zapoznanie z zasadami przeprowadzania wywiadu środowiskowego na cele świadczeń opiekuńczych, ze szczególnym wskazaniem jakie sformułowania i ustalenia winny się znaleźć w zapisach wywiadu- umożliwienie stronom uzyskania świadczeń, mimo zastosowania innej drogi orzeczniczej przez organ.
  • Poznanie zasad alimentacyjnych, niezbędnych przy przyznawaniu świadczeń pielęgnacyjnych.
  • Nabycie umiejętności podejmowania działań procesowych w zakresie zmiany decyzji zarówno organu I instancji, jak i zmiany decyzji organu odwoławczego.
  • Poznanie zasad zbierania materiału dowodowego – słuchania świadków, odbierania wyjaśnień od stron postępowania.
  • Zapoznanie z zasadami prawidłowego uzasadniania decyzji odmownych.
zwiń
rozwiń
Program

1. Katalog osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.
2. Postępowanie wyjaśniające – wzywanie do uzupełnienia wniosku, odpowiednie pouczenia, doręczenia.
3. Przeprowadzanie wywiadu środowiskowego- konieczność czy możliwość? Zasady przeprowadzania wywiadu, wymogi odpowiedniego zapisu w wywiadzie dotyczącym świadczeń opiekuńczych.
4. Najnowsza uchwała Trybunału Konstytucyjnego w zakresie kolejności osób uprawnionych do świadczenia.
5. Przeprowadzenie wywiadu środowiskowego z uwzględnieniem kierunków wskazanych w orzecznictwie i najnowszej uchwale TK.
6. Czy negatywne, ostateczne i prawomocne rozstrzygnięcie w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego uniemożliwia przyznanie specjalnego zasiłku opiekuńczego?

7. Przesłanki negatywne.
8. Zaprzestanie prowadzenia gospodarstwa rolnego lub zaprzestanie wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym jako przesłanki uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego przez rolnika.
9. Pobyt w hospicjum osoby niepełnosprawnej.
10. Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej – dorosłego dziecka rodzica ubiegającego się o świadczenie.
11. Powierzenie opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny osobie zobowiązanej do alimentacji w dalszym stopniu.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy i pracownicy ośrodków pomocy społecznej, prowadzący postępowania z zakresu przyznawania i wypłaty świadczeń opiekuńczych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalistka z zakresu postępowania administracyjnego, rodzinnego, świadczeń rodzinnych i społecznych, członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego, wieloletni praktyk orzecznik, trener szkoleń prawnych z zakresu zabezpieczenia społecznego oraz procedury administracyjnej, konsultant Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie oraz ośrodków pomocy społecznej.

zwiń
rozwiń