Środowiskowe domy samopomocy. Zagadnienia prawne i praktyczne

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego omówimy zagadnienia z zakresu właściwego stosowania przepisów regulujących organizację i funkcjonowanie środowiskowych domów samopomocy. Uczestnicy zajęć zdobędą praktyczne wskazówki dotyczące funkcjonowania ŚDS, warunków do realizacji zadań ustawowych, realizacji procesu wspierająco-aktywizującego uczestnika, frekwencji uczestników w zajęciach domu.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Podniesienie wiedzy i umiejętności z zakresu realizacji wsparcia uczestników środowiskowych domów samopomocy.
• Zdobycie praktycznej wiedzy w celu przygotowania się do kontroli kompleksowej a także podniesienia jakości usług świadczonych w ŚDS.
• Uzyskanie odpowiedzi na pytania dotyczące m.in.: niezbędnych dokumentów do wydania decyzji o skierowaniu do SDŚ, udziału w zajęciach osób przechodzących terapię odwykową, dowożenia osób niepełnosprawnych do ŚDS, przeprowadzania aktualizacji rodzinnego wywiadu środowiskowego, odmowy skierowania do ŚDS, uchylenia decyzji o skierowaniu, ustalenia terminu przyjęcia, porozumienia pomiędzy gminami/powiatami w sprawie ŚDS.
• Omówienie zasad funkcjonowania ŚDS jako odrębnej jednostki organizacyjnej a także wymagań kwalifikacyjnych w stosunku do kierownika i kadry ŚDS. 

zwiń
rozwiń
Program

1. Zasady funkcjonowania środowiskowego domu samopomocy:
• Dokumentacja, która reguluje funkcjonowanie i organizację Środowiskowego Domu Samopomocy (uchwała Rady Gminy/ Miasta dotycząca utworzenia ŚDS; statut i regulamin organizacyjny ŚDS; programy działalności i plany pracy na dany rok kalendarzowy).
• Ewentualne występowanie w regulaminie ŚDS zapisów dotyczących odpłatności za pobyt w ŚDS.
• Porozumienia w sprawie powierzenia Gminie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia i zapewnienia miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy mieszkańcom innej gminy.
• Obligatoryjne działania informacyjne dotyczące finansowania działalności ŚSDS z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych.
2. Tryb kierowania i przyjmowania do środowiskowego domu samopomocy.
3. Wyjaśnienie zagadnień dotyczących zmiany lub uchylenia decyzji o skierowaniu do środowiskowego domu samopomocy.
4. Struktura zatrudnienia i kwalifikacje osób świadczących usługi:

• Wymagania kwalifikacyjne wobec kierownika placówki - wyjaśnienie niespójności pomiędzy ustawą o pomocy społecznej a rozporządzeniem w sprawie środowiskowych domów samopomocy.
• Kwalifikacje kadry ŚDS - wymóg przeszkolenia kadry w zakresie umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań; kształtowania nawyków celowej aktywności; prowadzenia treningu zachowań społecznych.
• Wymóg posiadania szkolenia w zakresie prowadzenia treningu umiejętności komunikacyjnych, w tym z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się.
5. Realizacja procesu wspierająco – aktywizującego uczestnika.
6. Usługi świadczone w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych.
7. Zapewnienie gorącego posiłku uczestnikom.
8. Analiza frekwencji uczestników.
9. Dokumentacja zbiorcza i indywidualna.
10. Odpowiedzi na pytania uczestników.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy i pracownicy ŚDS, kierownicy i pracownicy socjalni ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie odpowiedzialnych za przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych i ich aktualizacji, wydawanie, zmianę lub uchylenie decyzji administracyjnej o skierowaniu do ŚDS.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Praktyk z wieloletnim stażem zawodowym w pomocy społecznej oraz administracji publicznej oraz na stanowisku nauczyciela Kolegium Pracowników Służb Społecznych i wykładowcy studiów podyplomowych z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej. Trener z ponad 10 letnim doświadczeniem w obszarze kursów i szkoleń dla kadr pomocy społecznej, Ekspert funduszy unijnych w obszarze włączenia społecznego. Autorka ogólnopolskich publikacji dedykowanych pracownikom samorządowym, w szczególności pomocy społecznej. Konsultantka merytoryczna wybranych ośrodków pomocy społecznej i jednostek samorządowych.

zwiń
rozwiń