• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Przygotowanie raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej SP ZOZ za 2023 rok oraz programu naprawczego

Uwaga! Przy zgłoszeniach do dnia 19 kwietnia 2024 r. obowiązuje cena promocyjna 399 PLN netto/os.

 

Zapraszamy na szkolenie, podczas którego kompleksowo przedstawimy problematykę sporządzania raportu ekonomiczno-finansowego SP ZOZ-u, w kontekście aktualnych uwarunkowań sytuacji podmiotów leczniczych.

 

Ważne informacje o szkoleniu

• Przedstawimy przykładową strukturę i zakres dokumentu oraz modelowe rozwiązania dla pracowników jednostek sporządzających raport.
• Zaprezentujemy interpretację wartości wskaźników ekonomiczno-finansowych w świetle rozporządzenia Ministra Zdrowia oraz oceny sytuacji finansowej nadzorowanej jednostki.
• Wskażemy formalne i praktyczne wytyczne w zakresie przygotowania programu naprawczego na bazie raportu.
• Omówimy kwestie definiowania celów działań i mierników skuteczności, ich monitorowania oraz sprawozdawczości do podmiotu tworzącego, a także obowiązków publikacyjnych i procedur formalnych w zakresie obu dokumentów.
• Określimy właściwości, kompetencje i rolę wszystkich organów podmiotu tworzącego i SP ZOZ w wyżej wymienionych procesach.
Szkolenie poprowadzi praktyk - główny księgowy i menedżer w publicznych podmiotach leczniczych, posiadający certyfikat księgowy Ministra Finansów, doświadczony szkoleniowiec, wysoko oceniany przez uczestników szkoleń.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Usystematyzowanie wiedzy z zakresu aktualnych przepisów, zasad i terminów sporządzenia i zatwierdzania raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej SP ZOZ za 2023 rok oraz programu naprawczego, z perspektywy podmiotu leczniczego oraz podmiotu tworzącego.
• Nabycie umiejętności w zakresie analizy finansowej i ekonomicznej SP ZOZ, projekcji sprawozdań i oceny sytuacji SP ZOZ oraz jej prognozowania w kolejnych latach w oparciu o raport i inne dokumenty finansowe.
• Przekazanie praktycznych wskazówek, schematów i procedur, przykładowych rozwiązań, prezentacja danych w arkuszu kalkulacyjnym.
 

zwiń
rozwiń
Program

1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej SP ZOZ:
• podmioty zobowiązane do przygotowania i złożenia raportu,
• minimalna struktura raportu określona w ustawie o działalności leczniczej,
• zakres czasowy raportu,
• odniesienie do innych dokumentów finansowych (sprawozdanie finansowe, plan finansowy, program naprawczy).
2. Wskaźniki ekonomiczno-finansowe, jako podstawowe mierniki kondycji finansowej jednostki:
• dane wyjściowe do obliczenia wartości wskaźników,
• ocena dynamiczna i statyczna sytuacji jednostki w zdefiniowanych obszarach,
• prezentacja i interpretacja wyników.
3. Roczne sprawozdanie finansowe SP ZOZ jako podstawa przygotowania pierwszej części raportu.
4. Prognoza sytuacji ekonomiczno – finansowej:

• założenia mikro i makroekonomiczne,
• uwarunkowania systemowe i formalne,
• projekcja sprawozdań finansowych.
5. Informacja o istotnych zdarzeniach mających wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.
6. Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej jednostki (raportu) przez podmiot tworzący:

• weryfikacja poprawności wyliczeń i założeń raportu (ocena formalna),
• ocena punktowa zgodnie z wytycznymi rozporządzenia,
• ocena merytoryczna.
7. Wskazania i wytyczne ustawowe do przygotowania programu naprawczego:
• dane bazowe do programu naprawczego – wykorzystanie rocznego sprawozdania finansowego i raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej,
• dylemat straty w kolejnym roku z rzędu - „nowy” program naprawczy czy „update” zeszłorocznego,
• ramy czasowe i harmonogram procesów naprawczych.
8. Analiza finansowa i ekonomiczna podmiotu leczniczego w programie naprawczym:
• zakres niezbędnych danych finansowych i niefinansowych,
• otoczenie jednostki w ujęciu prawnym, konkurencyjnym i zasobowym,
• wykorzystanie danych statystycznych, epidemiologicznych i demograficznych,
• ocena efektywności, rentowności i skuteczności.
9. Ustalenie przyczyn straty oraz koncepcja modelu docelowego jednostki – cele, działania, wskaźniki.
10. Rola podmiotu tworzącego w procesie przygotowania raportu i programu naprawczego oraz obowiązki formalne i nadzorcze.

11. Planowanie finansowe w SP ZOZ z uwzględnieniem działań naprawczych.
12. CASE STUDY: przykładowa struktura raportu, programu naprawczego, sprawozdania z wykonania programu naprawczego.
13. Konsultacje w temacie szkolenia.

 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy działów finansowych i księgowych podmiotów leczniczych, pracownicy wydziałów zdrowia i kontroli jednostek nadzorujących podmioty lecznicze, audytorzy i kontrolerzy wewnętrzni, główni księgowi i dyrektorzy finansowi podmiotów leczniczych, skarbnicy jst, członkowie zarządów jst, członkowie rad społecznych SP ZOZ oraz inne osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczony pracownik administracji samorządowej i państwowej, główny księgowy i menedżer w publicznych podmiotach leczniczych, posiada certyfikat księgowy Ministra Finansów, aktywny członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, doktorantka Szkoły Głównej Handlowej, wykładowca i autor publikacji w zakresie finansów publicznych i zarządzania w ochronie zdrowia.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 440 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Przy zgłoszeniach do dnia 19 kwietnia 2024 r. obowiązuje cena promocyjna 399 PLN netto/os.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.org.pl do 6 maja 2024 r.