Nowelizacja specustawy ukraińskiej. Wpływ przyjętych zmian na prowadzenie postępowań i przydzielanie świadczeń

Ważne informacje o szkoleniu

Tzw. „specustawa ukraińska” doczekała się kolejnej nowelizacji, mającej znaczący wpływ na realizację przez samorządy oraz jednostki organizacyjne pomocy społecznej zadań w zakresie udzielania pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych uchodźcom z Ukrainy. W związku z tym proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego omówimy zmiany prawa oraz usystematyzujemy sposób prowadzenia postępowań, a także udzielania pomocy społecznej i przyznawania świadczeń obywatelom Ukrainy, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. Szkolenie poprowadzi ceniony ekspert – praktyk z zakresu procedury administracyjnej, członek SKO, orzekający w sprawach z zakresu zabezpieczenia społecznego, prawa rodzinnego i świadczeń.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się m.in.:

 • Jak nowelizacja zmienia krąg osób objętych ustawą?
 • Jakie świadczenia przysługują obywatelom Ukrainy, przebywającym na terenie Polski?
 • Jakie warunki techniczno-budowlane muszą spełniać budynki wykorzystywane na potrzeby zbiorowego zamieszkania uchodźców z Ukrainy?
 • Na co należy zwrócić uwagę podczas przyjmowania wniosków o świadczenie pieniężne na zakwaterowanie i wyżywienie, aby uniknąć błędów?
 • Jakie zmiany nastąpiły w zakresie zatrudniania obywateli Ukrainy?
 • Jak postąpić w przypadku wyjazdu poza terytorium RP obywatela Ukrainy, który miał przyznane przez nas świadczenia?
 • Co zmieniło się w zakresie kosztów obsługi świadczeń?
 • Jak i w jakim celu korzystać z ewidencji danych małoletnich obywateli Ukrainy, udostępnianych samorządom, jednostkom organizacyjnym przez Straż Graniczną?
 • Jak należy prowadzić postępowanie w zakresie przyznawania świadczeń osobom przybywającym z Ukrainy, zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu szkolenia?
zwiń
rozwiń
Program
 1. Nowe określenie kręgu osób objętych ustawą.
 2. Dostosowanie przepisów dotyczycących wjazdu przez granicę.
 3. Wskazanie Komendanta Głównego Straży Granicznej jako organu właściwego, pełniącego funkcję krajowego punktu kontaktowego.
 4. Rejestracja osób wjeżdżających do Polski – nowe zasady i ich wpływ na uprawnienia.
 5. Nowe oświadczenia składane przy rejestracji pobytu.
 6. Nadawanie Pesel – status UKKR - nowe regulacje – nadanie i utrata statusu.
 7. Zmiany w zakresie warunków techniczno­‑budowlanych budynków wykorzystywanych na potrzeby zbiorowego zamieszkania obywateli Ukrainy.
 8. Postępowanie w sprawie przyznania świadczenia pieniężnego za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy – nowe regulacje.
 9. Powiadamianie o zamiarze zatrudnienia obywateli Ukrainy – nowe regulacje.
 10. Uzyskiwanie informacji od Komendanta Głównego Straży Granicznej - wpływ na przyznane świadczenia a prowadzenie postępowań w zakresie uchylenia przyznanych świadczeń.
 11. Dodanie regulacji, mającej na celu identyfikowanie przypadków potencjalnego braku prawa do świadczeń w związku z wyjazdem obywatela Ukrainy z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres powyżej 1 miesiąca.
 12. Rozszerzenie możliwości korzystania z ewidencji danych małoletnich obywateli Ukrainy przez Straż Graniczną.
 13. Wprowadzenie przepisu, regulującego koszty obsługi świadczeń rodzinnych, świadczenia 500+, rodzinnego kapitału opiekuńczego, świadczenia „Dobry start” oraz dofinansowania obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku.
 14. Organizowanie i finansowanie przez starostę szkoleń z języka polskiego.
 15. Zatrudnianie osób bezrobotnych i poszukujących pracy w domach pomocy społecznej i jednostkach wspierania rodziny.
 16. Inne zmiany systemowe.
 17. Obowiązywanie znowelizowanych przepisów.
 18. Odpowiedzi na pytania.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Kadra zarządzająca jst, sekretarze, pracownicy samorządowi, kierownicy i pracownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej - ops, dps, pcpr, wszystkie osoby zaangażowane w pomoc uchodźcom z Ukrainy.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalistka z zakresu postępowania administracyjnego, rodzinnego, świadczeń rodzinnych i społecznych, członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego, wieloletni praktyk orzecznik, trener szkoleń prawnych z zakresu zabezpieczenia społecznego oraz procedury administracyjnej, konsultant Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie oraz ośrodków pomocy społecznej.

zwiń
rozwiń