Najnowsze rozwiązania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

Ważne informacje o szkoleniu

Zmieniające się przepisy i praktyka orzecznicza wymagają od pracowników pomocy społecznej ciągłego aktualizowania wiedzy oraz podnoszenia umiejętności niezbędnych do zgodnego z wymaganiami prawa wypełniania zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej. Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego omówimy zagadnienia dotyczące istoty najnowszych zmian w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz innych z obszaru polityki karnej i społecznej, w tym szczegółowe rozwiązania prawne mające na celu ochronę przed przemocą domową oraz poprawę funkcjonowania systemu przeciwdziałania przemocy.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Przeanalizowanie i zaprezentowanie zagadnień z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie z uwzględnieniem zmian w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz innych z obszaru polityki karnej i społecznej.
• Zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do zwiększania skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie i niwelowania skutków tego zjawiska.
• Merytoryczne przygotowanie do wdrożenia i realizacji nowych regulacji prawnych.
• Podniesienie kompetencji służb w zakresie stosowania procedur „Niebieskie karty”.
• Podniesienie jakości i skuteczności podejmowanych działań w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej.
• Poprawa jakości usług i współpracy na etapie realizacji procedury „Niebieskie Karty”.
• Otrzymanie materiałów szkoleniowych zawierających skrypt z wyjaśnieniami i wskazówkami oraz studiami indywidualnych przypadków.

zwiń
rozwiń
Program

1. Zmiana tytułu ustawy.
2. Rozszerzenie katalogu form przemocy, do których stosuje się przepisy ustawy o przemocy domowej.
3. Zmiana ustawowych definicji:
• „Osoba doznająca przemocy domowej”.
• „Osoba stosująca przemoc domową”.
• Wspólne gospodarowanie.
• Świadek przemocy domowej.
4. Rozszerzenie form oddziaływania na osoby stosujące przemoc domową o programy psychologiczno-terapeutyczne.
5. Obligatoryjne szkolenia dla członków zespołu interdyscyplinarnego oraz grup diagnostyczno-pomocowych.
6. Wymagania kwalifikacyjne wobec kierowników specjalistycznych ośrodków wsparcia dla osób doznających przemocy domowej.
7. Doprecyzowanie wytycznych dotyczących obowiązkowych szkoleń dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup diagnostyczno-pomocowych.
8. Powołanie i organizacja pracy zespołów interdyscyplinarnych i grup diagnostyczno-pomocowych.
9. Strategiczne zadania zespołu interdyscyplinarnego.
10. Zadania grup diagnostyczno-pomocowych.
11. Powołanie do grupy diagnostyczno-pomocowej przedstawicieli Żandarmerii Wojskowej.
12. Osoba do kontaktu i pracy z osobą doznającą przemocy.
13. Osoba do kontaktu i pracy z osobą stosującą przemoc domową.
14. Wnioskowanie do zespołu interdyscyplinarnego i procedura skierowania osoby stosującej przemoc domową do udziału w programach korekcyjno-edukacyjnych i psychologiczno-terapeutycznych.
15. Zwiększenie częstotliwości spotkań zespołu interdyscyplinarnego.
16. Obligatoryjny udział w posiedzeniach zespołu interdyscyplinarnego i zgłaszania nieobecności w posiedzeniach zespołu interdyscyplinarnego z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.
17. Rozpatrywanie skarg na zespół interdyscyplinarny lub przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego.
18. Zadania przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego.
19. Konsekwencje braku współpracy osoby stosującej przemoc domową z grupą diagnostyczno-pomocową, braku udziału w programach korekcyjno-edukacyjnych lub psychologiczno-terapeutycznych.
20. Zakres przedmiotowy porozumień dotyczących uczestnictwa członków grup diagnostyczno-pomocowych w posiedzeniach zespołu interdyscyplinarnego.
21. Podmiot wyznaczony do obsługi finansowej zespołu interdyscyplinarnego.
22. Procedura „Niebieskie Karty”:
• Wszczęcie procedury „Niebieskie Karty”.
• Właściwość miejscowa gminy w zakresie prowadzenia procedury „Niebieskie Karty” w przypadku, gdy osoba doznająca przemocy domowej lub osoba stosująca przemoc domową zmienia miejsce zamieszkania.
• Obowiązek zawiadomienia osoby stosującej przemoc domową o wszczęciu procedury „Niebieskie Karty” pod jej nieobecność.
• Monitorowanie przez grupę diagnostyczno-pomocową sytuacji osób doznających przemocy domowej, a także zagrożonych jej wystąpieniem.
• Sposób postępowania w przypadku, gdy osoba  stosująca przemoc domową posiada broń palną.
• Przesłanki do zakończenia procedury „Niebieskie Karty”.
• „Działania monitorujące po zakończeniu procedury „Niebieskie Karty”.
23. Możliwość pracy zdalnej zespołu interdyscyplinarnego i członków grup diagnostyczno-pomocowych.
24. Rządowy Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej.
25. Zespół Monitorujący do spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej.
26. Obowiązki pracownika socjalnego w związku z odebraniem dziecka od rodziny z powodu przemocy domowej.
27. Odpowiedzi na pytania.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy socjalni, przedstawiciele Zespołów Interdyscyplinarnych i dotychczasowych grup roboczych, pracownicy instytucji realizujący zadania z zakresu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie zmienionej na ustawę o przeciwdziałaniu przemocy domowej.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Absolwentka studium przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ekspertka w dziedzinie zabezpieczenia społecznego, autorka odpowiedzi na liczne zapytania pracowników samorządowych z całego kraju w przedmiocie polityki społecznej oraz praktyk z ponad 20 letnim doświadczeniem w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej. Specjalizuje się w stosowaniu prawa w praktyce, zwłaszcza rozwiązywaniu „trudnych przypadków”. Od ponad 10 lat prowadzi szkolenia i konsultacje merytoryczne dla kadr administracji samorządowej, w szczególności pomocy społecznej.

zwiń
rozwiń