• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Dodatek gazowy – wybrane zagadnienia prawne i praktyczne

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy na szkolenie poświęcone problematyce tzw. dodatku gazowego, tj. refundacji kwoty odpowiadającej podatkowi VAT, wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. do odbiorcy paliw gazowych, o której mowa w ustawie z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022 r. poz. 2687). W trakcie szkolenia omówione zostaną przepisy aktów prawnych oraz wzory dokumentów wytwarzanych w toku postępowania. Prowadzący przedstawi także pojawiające się już w praktyce OPS-ów problemy praktyczne i kwestie sporne, które nie znajdują jednoznacznej odpowiedzi w przepisach ustawy.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych z tzw. dodatkiem gazowym.
  • Omówienie przesłanek  przyznania świadczenia, zasad prowadzenia postępowania w tym zakresie oraz zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.
  • Omówienie wzorów informacji przyznającej świadczenie, wezwania do uzupełnienia dokumentacji, czy decyzji odmownych.
  • Analiza problematycznych kwestii dotyczących tzw. dodatku gazowego, uzyskanie odpowiedzi na pytania.
zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawa prawna przyznania tzw. dodatku gazowego.
2. Zakres podmiotowy ustawy „gazowej”.
3. Przesłanki uzyskania świadczenia:
• Status odbiorcy końcowego paliwa stałego;
• Wpis źródła ciepła do CEEB;
• Kryterium dochodowe.
4. Wniosek o wypłatę świadczenia.
5. Postępowanie wyjaśniające:
• Charakter postępowania;
• Co podlega weryfikacji?
• Odesłania do ustawy o świadczeniach rodzinnych.
6. Zmiana i uchylenie prawa do refundacji.
7. Świadczenia nienależnie pobrane – zasady zwrotu i dochodzenia.
8. Kwestie techniczne – zasady przekazywania środków gminom.
9. Sesja pytań i odpowiedzi.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy ośrodków pomocy społecznej

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk prawnych, radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej; adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego UMCS w Lublinie, trener szkoleń prawnych, arbiter sądu polubownego; konsultant portalu Legalis w zakresie prawa pomocy społecznej; autor kilkunastu publikacji z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego oraz prawa administracyjnego; konsultant prawny kilkunastu ośrodków pomocy społecznej oraz punktów przeciwdziałania przemocy w rodzinie; specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym oraz prawie pomocy społecznej. Autor książki „Świadczenia nienależnie pobrane w pomocy społecznej.

zwiń
rozwiń