Rządowy program „Maluch+” na lata 2022-2026 – aplikowanie, zakładanie i prowadzenie żłobków, klubów dziecięcych w kontekście możliwości ubiegania się o środki z programu

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Ważne informacje o szkoleniu

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór do rządowego programu „MALUCH+” na lata 2022-2029, który trwa do 19 lutego br., dlatego też proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu, którego przedmiotem będzie omówienie zasad aplikowania o środki finansowe na sfinansowanie zakładania i prowadzenia żłobków, klubów dziecięcych oraz zatrudnianie dziennych opiekunów.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Omówienie zasad aplikowania o środki finansowe z ogłoszonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, na podstawie art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”, o które można się starać do 19 lutego br.
 • Zdobycie wiedzy dotyczącej możliwości aplikowania o środki na tworzenie żłobków, klubów dziecięcych, na zatrudnienie dziennego opiekuna z programu „MALUCH+”.
 • Zapoznanie z obowiązującymi przepisami w zakresie realizacji zadania opieki nad dziećmi do lat 3, zarówno w gminach, jak i w podmiotach prywatnych.
 • Wskazanie, kto może aplikować o środki, jakie są warunki ich otrzymania, na co można je przeznaczyć. Analiza dokumentów aplikacyjnych.
 • Omówienie uwarunkowań prawnych, w tym wymogów sanitarno-lokalowych oraz w zakresie kwalifikacji pracowników zatrudnianych w instytucjach/formach opieki nad dziećmi do lat 3.
 • Możliwość konsultacji kwestii problemowych podczas szkolenia.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Wprowadzenie – uwarunkowania formalno-prawne.
 2. Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3:
  • Ogólne informacje dotyczące systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3- formy opieki i ich sposób organizacji, podmioty prowadzące.
  • Formy opieki na dziećmi do lat 3:
   • żłobek,
   • klub dziecięcy,
   • dzienny opiekun,
   • niania.
 3. Organizacja żłobka i klubu dziecięcego.
 4. Zadania żłobka i klubu dziecięcego – zapewnienie opieki zbliżonej do warunków domowych, opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych.
 5. Warunki lokalowo-sanitarne, jakie powinien spełnić żłobek lub klub dziecięcy.
 6. Kwestie bezpieczeństwa przeciwpożarowego dotyczące żłobka, klubu dziecięcego.
 7. Dokumentacja niezbędna do założenia żłobka i klubu dziecięcego, w tym uchwały rady gminy, statut i regulamin organizacyjny.
 8. Wpis żłobka i klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, zmiana danych w rejestrze, wykreślenie instytucji z rejestru za pośrednictwem portalu Empatia. Przykłady stosownych uchwał rady gminy.
 9. Tworzenie zespołów żłobków i klubów dziecięcych, wspólna obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna żłobków, klubów dziecięcych, ich zespołów.
 10. Dyrektor żłobka, osoba kierująca pracą klubu dziecięcego, personel, w tym personel zajmujący się dziećmi niepełnosprawnymi i wymagającymi szczególnej opieki – kwalifikacje, wymagania, skład, rekrutacja i zatrudnienie.
 11. Zatrudnienie dziennego opiekuna i praca jako dzienny opiekun:
  • Zadania dziennego opiekuna – zapewnienie opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych, opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych.
  • Warunki, jakie powinien spełnić lokal, w którym sprawowana jest opieka.
  • Wpis do wykazu dziennych opiekunów, zmiana danych, wykreślenie z wykazu za pośrednictwem portalu Empatia.
 12. Dofinansowanie zadań z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Program „MALUCH+” 2022- 2029, zwanego dalej „programem”.
  • Adresaci programu – jst oraz inne podmioty.
  • Przeznaczenie dofinansowania.
  • Finansowanie- wysokość dofinansowania na tworzenie miejsc.
  • Finansowanie- wysokość dofinansowania na utrzymanie miejsc.
  • Zasady składania wniosków – wymagania formalne.
  • Zasady oceny wniosków.
  • Warunki otrzymania i wykorzystania dofinansowania.
  • Zadania podmiotów uczestniczących w realizacji programu.
 13. Zasady podziału środków na gminy w programie „MALUCH+”.
 14. Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029.
 15. Omówienie dokumentów i trybu aplikowania o środki.
 16. Nadzór gminy nad żłobkiem lub klubem dziecięcym, dziennym opiekunem w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki – przykłady stosownych uchwał rady gminy.
 17. Dyskusja, odpowiedzi na pytania.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Dyrektorzy wydziałów polityki społecznej, edukacji, oświaty, pracownicy referatów pozyskiwania funduszy zewnętrznych, pracownicy CUW-ów, osoby inne niż samorząd, prowadzące bądź zamierzające prowadzić żłobki, kluby dziecięce lub zamierzające zatrudnić dziennych opiekunów, przy wykorzystaniu środków Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”, dyrektorzy żłobków, klubów dziecięcych (malucha), opiekunowie dzienni, osoby prowadzące placówki opieki nad dziećmi do lat 3, wójtowie, burmistrzowie, skarbnicy jst, wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczony wykładowca, prawnik, współpracownik kancelarii adwokackiej, ekspert z zakresu prawa pracy w oświacie, zarządzania edukacją, finansów publicznych, konsolidacji obsługi wspólnej w administracji publicznej. Trener szkoleń z zakresu prawa oświatowego, finansowania oświaty, zarządzania oświatą, systemu informacji oświatowej. Autor wielu opracowań i publikacji, m. in. książki: „Centra Usług Wspólnych w samorządach”. Współautor nowelizacji przepisów ustawy Karta Nauczyciela. Konsultant i doradca korporacji samorządowej – związku gmin, wykładowca uczelni wyższej. Redaktor opinii prawnych publikowanych w systemie INFOR. Konsultuje i wdraża tworzenie żłobków w gminach, a także modele obsługi wspólnej w jst. Autor opracowań i materiałów dotyczących form opieki nad dziećmi do lat 3. Trener – edukator w szkoleniach dedykowanych samorządom oraz podmiotom prywatnym w zakresie zakładania żłobków w województwach: lubelskim, małopolskim, opolskim, świętokrzyskim. W ramach projektów współfinansowanych ze środków unijnych przeszkolił z powyżej tematyki ok. 600 osób, w tym urzędników samorządowych oraz przedsiębiorców.

zwiń
rozwiń