• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Rozliczenia finansowe pomiędzy gminami za uczniów niebędących mieszkańcami gminy prowadzącej lub dotującej placówkę wychowania przedszkolnego - z uwzględnieniem aktualizacji PKD

Ważne informacje o szkoleniu

Zadanie rozliczania finansowego pomiędzy gminami za koszty wychowania przedszkolnego poniesione na uczniów niebędących mieszkańcami danej gminy, wymaga wdrożenia przez gminy konkretnych procedur, które gwarantują wykonanie tego obowiązku w sposób zgodny z zapisami ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom na uaktualnienie i ugruntowanie wiedzy z zakresu obejmującego temat szkolenia. Szkolenie zostanie przeprowadzone z zachowaniem praktycznego ujęcia tematu, ze szczegółowym umówieniem kolejnych kroków realizacji procedury rozliczania pomiędzy gminami.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Praktyczne przedstawienie procedur związanych z rozliczeniem finansowym pomiędzy gminami w przypadku uczniów niebędących mieszkańcami gminy prowadzącej lub dotującej placówkę wychowania przedszkolnego – na bazie konkretnych przykładów, z wykorzystaniem przykładowego narzędzia do obliczeń podstawowej kwoty dotacji.

Na szkoleniu otrzymacie Państwo odpowiedzi między innymi na następujące pytania:

  • Jak wygląda metodyka obliczania podstawowej kwoty dotacji przedszkolnej?
  • Czy przy obliczaniu PKD statystyczną liczbę uczniów pomniejsza się o uczniów posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania?
  • Jak intepretuje się pojęcie wydatków bieżących uwzględnianych przy obliczaniu PKD?
  • Od którego miesiąca obowiązuje zaktualizowana PKD?
  • Czy gmina miejsca zamieszkania dziecka uczęszczającego do przedszkola w sąsiedniej gminie może zostać obciążona kosztami wychowania przedszkolna za tego ucznia, jeżeli otrzymał on orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego po 30 września roku poprzedzającego dany rok budżetowy?
  • Czy wszystkie gminy obciążające inne gminy kosztami wychowania przedszkolnego poniesionymi na rzecz ich mieszkańców mają obowiązek publikowania PKD w Biuletynie Informacji Publicznej?
  • Jakie dane osobowe ucznia może udostępnić gmina obciążając za poniesione koszty wychowania przedszkolnego gminę miejsca zamieszkania tego ucznia?
  • Czy gminy rozliczają się za koszty wychowania przedszkolnego poniesione na uczniów będących obywatelami Ukrainy?
zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawa prawna rozliczenia finansowego pomiędzy gminami w przypadku uczniów niebędących mieszkańcami gminy prowadzącej lub dotującej placówkę wychowania przedszkolnego.
2. Wyłączenie stosowania art. 50 ust. 2, 4 i 5 oraz art. 51 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w przypadku dzieci będących obywatelami Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi na terytorium tego kraju.
3. Obliczanie podstawowej kwoty dotacji (PKD) dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szczególny przypadek obliczanie PKD dla innych form wychowania przedszkolnego – przykład formularza.
4. Pojęcie wydatków bieżących przyjęte do obliczeń PKD.
5. Ustawowa definicja statystycznej liczby uczniów.
6. Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji – terminy i sposób ustalania.
7. Aktualizacja statystycznej liczby uczniów, dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju, uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, uczniów niepełnosprawnych oraz statystycznej liczby uczniów niepełnosprawnych z danymi rodzajami niepełnosprawności.
8. Stosowanie regulacji art. 43 ust 3-5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych do aktualizacji kwot rozliczeń pomiędzy gminami.
9. Rozliczenie finansowe pomiędzy gminami dotyczące uczniów niebędących mieszkańcami gminy:
­ w przypadku prowadzenia placówki wychowania przedszkolnego przez gminę,
­ w przypadku dotowania placówki wychowania przedszkolnego przez gminę.
10. Informacje ogłaszane w Biuletynie Informacji Publicznej.
11. Przetwarzanie danych osobowych w związku z pokrywaniem kosztów wychowania przedszkolnego ucznia uczęszczającego do placówki wychowania przedszkolnego na terenie innej gminy.
12. Odpowiedzi na pytania.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Na szkolenie zapraszamy pracowników urzędów gmin oraz centrów usług wspólnych zajmujących się prowadzenie rozliczeń kosztów wychowania przedszkolnego pomiędzy gminami dotyczących uczniów niebędących mieszkańcami gminy prowadzącej lub dotującej placówkę wychowania przedszkolnego oraz inne osoby zainteresowane tematem szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalistka z zakresu funkcjonowania systemu oświaty oraz przepisów regulujących status nauczycieli oraz pracowników samorządowych. Praktyk z ponad dwudziestoletnim stażem pracy na stanowisku kierowniczym w wydziale oświaty urzędu miasta. Autorka aktów normatywnych w randze uchwał rady gminy, zarządzeń organu wykonawczego gminy, decyzji administracyjnych. Trenerka szkoleń z branży oświatowej, wysoko oceniana przez ich uczestników.

zwiń
rozwiń