Prawa, obowiązki oraz odpowiedzialność zawodowa nauczycieli

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu uczestnictwo w webinarium dotyczącym praw i obowiązków nauczyciela, a także jego odpowiedzialności zawodowej. Na szkoleniu przedstawimy praktyczne aspekty stosowania ustawy – Karta Nauczyciela. Prowadząca, w szczegółowy sposób, zapozna uczestników z procedurą postępowania dyscyplinarnego nauczycieli, omówi fakultatywne i obligatoryjne przesłanki zawieszenie nauczyciela w pełnieniu obowiązków, a także skutki tego zawieszenia. Ponadto wskaże inne rodzaje konsekwencji jakie może ponieść nauczyciel w związku z odpowiedzialnościami wynikającymi z wykonywania swojej pracy. Przeanalizuje wiele nietypowych i problemowych sytuacji, z którymi stykają się w swojej codziennej pracy nauczyciele oraz podpowie, jak je rozwiązać, aby uniknąć zarzutu popełnienia czynu zabronionego. Ponadto zapozna uczestników z orzecznictwem sądowym i dyscyplinarnym wydanym w oparciu o omawiane na zajęciach przepisy prawa.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Zapoznanie uczestników z obowiązującymi przepisami prawa oraz zwiększenie świadomości prawnej.
  • Poszerzenie wiedzy w zakresie praw i obowiązków nauczyciela, a także rodzajów odpowiedzialności, które mogą ponosić w związku z wykonywaniem zawodu.
  • Wskazanie obszarów zagrożeń poniesienia odpowiedzialności zawodowej (praktyczne przykłady).
  • Zapoznanie z kwestiami dotyczącymi odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli.
  • Wskazanie jakiej ochronie podlega nauczyciel, jako funkcjonariusz publiczny.
zwiń
rozwiń
Program

1. Zapoznanie uczestników z obowiązującymi aktami prawnymi obejmującymi zakres szkolenia.
2. Nauczyciel jako funkcjonariusz publiczny – ochrona prawna nauczycieli.
3. Rozwiązanie stosunku pracy z mocy prawa.
4. Podstawowe uprawnienia nauczycieli:
a. prawo do wynagrodzenia, w tym składniki wynagrodzenia,
b. prawo do urlopu wypoczynkowego, 
c. prawo do awansu zawodowego,
d. prawo do podnoszenia kwalifikacji zawodowych zgodnie z potrzebami szkoły,
e. prawo do nagrody, wyróżnienia i odznaczenia,
f. prawo do urlopu, urlopu macierzyńskiego, wychowawczego, urlopu bezpłatnego,
g. prawo do dni wolnych w związku z opieką nad dzieckiem,
h. prawo do korzystania ze świadczeń udzielanych w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
i. prawo do ochrony przewidzianej w ustawie Kodeks karny.
5. Podstawowe obowiązki nauczyciela – art. 6 ustawy Karta Nauczyciela.
6. Obowiązki dyrektora szkoły – art. 7 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela.
7. Rodzaje odpowiedzialności nauczyciela.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Dyrektorzy, nauczyciele szkół i przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz wszystkie osoby zainteresowane tematem szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, Z-ca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, kierownik referatu oświaty, zajmujący się sprawami z zakresu prawa administracyjnego, prawa cywilnego, prawa oświatowego i prawa pracy. Dodatkowo posiada ponad 10-letnie doświadczenie w prowadzeniu spraw administracyjnych, przygotowywaniu projektów decyzji oraz sporządzaniu opinii prawnych. Specjalizuje się również w prawie rodzinnym i opiekuńczym. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1993), a także studiów podyplomowych w zakresie Zarządzania w oświacie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2013). Doświadczony wykładowca, organizator szkoleń i warsztatów.

zwiń
rozwiń