Powierzenie stanowiska dyrektora w samorządowych szkołach i placówkach oświatowych od 1 września 2023 r. Zasady przygotowania i przebiegu konkursu. Zmiany dotyczące wymagań na stanowisko dyrektora

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego zostaną omówione zasady powierzenia stanowiska dyrektora w szkołach i placówkach oświatowych samorządowych od 1.09.2023 r., konkurs na stanowisko dyrektora, przedłużenie powierzenia oraz powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora na czas określony. Prowadząca wskaże terminy i czynności organu prowadzącego. Przeanalizowana zostanie też procedura powierzenia stanowiska dyrektora nauczycielowi „tej szkoły”, nauczycielowi „spoza szkoły” lub osobie nie będącej nauczycielem. Uczestnicy otrzymają przykładowe wzory dokumentów - uchwał, zarządzeń, dokumentacji w sprawach prawa pracy.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Przygotowanie do realizacji zadania dotyczącego powierzenia stanowiska dyrektora od 1 września 2023 r.
 • Uzyskanie wskazówek w zakresie procedowania czynności poprzedzających, przeprowadzenia i dokumentowania konkursu na stanowisko dyrektora szkoły oraz dokumentacji dotyczącej możliwości przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora, powierzenia pełnienia obowiązków na czas określony w wyniku nie wyłonienia dyrektora w postępowaniu konkursowym lub w szczególnym trybie.
 • Omówienie wymaganych dokumentów w zakresie powierzenia stanowiska dyrektora w trybie konkursowym i pozakonkursowym oraz wymogu uzyskania pozytywnej opinii Kuratora – tryb obowiązujący dotyczący dokumentowania powierzenia stanowiska przez jst we współdziałaniu/po zaopiniowaniu przez nadzór pedagogiczny.
 • Otrzymanie pakietu niezbędnych dokumentów - zarządzeń, wzorów pism, niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań.
zwiń
rozwiń
Program

1. Analiza obowiązujących (zaktualizowanych) przepisów prawnych:

 • konkurs w aktualizacji przepisów prawa oświatowego,
 • zmiany w trybie powierzania stanowiska dyrektora w stosunku do roku 2022,
 • wymagania wobec kandydatów,
 • rozstrzygnięcie wyłonienia dyrektora w trybie konkursowym oraz opinia Kuratora Oświaty warunkiem powierzenia stanowiska dyrektora od 1 września 2023 r.,
 • stan prawny wynikający z zapisów ustawy Prawo oświatowe i aktów wykonawczych do powierzenia stanowiska dyrektora od 1 września 2023 r.,
 • procedura realizacji zadania obsadzenia stanowiska dyrektora - wzory dokumentów w jst,
 • zmiany w zakresie oceny pracy dyrektora - zadania jst,
 • zakres informacji zawartych w ocenie cząstkowej dyrektora - zadania organu prowadzącego,
 • istota porozumienia z organem sprawującym nadzór pedagogiczny w aspekcie ustalenia oceny pracy dyrektora.

2. Konkurs na stanowisko dyrektora przedszkola, szkoły podstawowej, zespołu szkół, szkoły ponadpodstawowej, placówki oświatowej:

 • ogłoszenie o konkursie - wzór zarządzenia wójta/burmistrza/uchwała zarządu powiatu,
 • doprecyzowanie wymaganej treści w ogłoszeniu o konkursie, informacji o sposobie organizacji konkursu,
 • informacja o sposobie dostarczenia dokumentacji konkursowej przez kandydatów, w tym ustawowe możliwości przesyłania dokumentacji w formie elektronicznej,
 • zawiadomienie wymaganych instytucji i organizacji o imiennym wyznaczeniu członków do pracy w komisji konkursowej,
 • wymagania/ zmiany prawne w zakresie powołania członków komisji konkursowej (przykłady obowiązujących zmian w doręczeniach i obiegu dokumentów, uwierzytelnienie elektronicznej korespondencji – wzory,
 • wyznaczenie członków komisji z ramienia jst (przykłady zastrzeżeń, przeciwskazań, orzecznictwa w powoływaniu przedstawicieli jst do składu komisji konkursowej),
 • zarządzenie dotyczące zatwierdzenia składu imiennego komisji konkursowej z uwzględnieniem ochrony danych osobowych - przykład zarządzenia,
 • związki zawodowe w składzie komisji konkursowej (wyznaczenie przedstawiciela/i reprezentatywnych organizacji związkowych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego - wzory dokumentacji/upoważnień),
 • analiza formalna dokumentacji złożonej przez kandydatów (uchwała dopuszczająca kandydata lub uchwała w sprawie odmowy dopuszczenia kandydata do postępowania konkursowego - wzory uchwał),
 • zadania i czynności przewodniczącego komisji konkursowej (przykład procedury, kolejność czynności prac komisji konkursowej, zakres odpowiedzialności, przykładowy wzór protokołu z przebiegu prac komisji konkursowej).

3. Czynności przewodniczącego komisji konkursowej po zakończeniu obrad komisji:

 • powiadomienie organu wykonawczego jst o wyniku postępowania konkursowego,
 • przekazanie dokumentacji z przebiegu postępowania konkursowego,
 • uwzględnienie wymaganego czasu na zgłaszanie zastrzeżeń i wgląd kandydatów do dokumentacji z przebiegu postępowania konkursowego,
 • przygotowanie dokumentacji związanej z rozstrzygnięciem konkursu na stanowisko dyrektora lub dokumentacji wynikającej z nierozstrzygnięcia konkursu (przykłady dokumentów).
zwiń
rozwiń
Adresaci

Przedstawiciele organów prowadzących szkoły i placówki oświatowe, dyrektorzy i pracownicy wydziałów edukacji, CUW-ów, ZEAS-sów, pracownicy jst, odpowiedzialni za zadania związane z zarządzaniem oświatą, wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Trener, edukator, praktyk w realizacji zadań zarządczych w oświacie z pozycji organu nadzoru i samorządu. Posiada doświadczenie zawodowe w nadzorze pedagogicznym oraz na stanowisku doradcy prezydenta i naczelnika wydziału edukacji. Współpracuje z jst, uczelniami wyższymi i innymi podmiotami w zakresie planowania, zarządzania i optymalizacji lokalnych systemów edukacyjnych.

zwiń
rozwiń