Kontrola wydatków na uczniów niepełnosprawnych w placówkach dotowanych

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, przygotowującym do właściwego przeprowadzenia kontroli wydatków, poniesionych na uczniów niepełnosprawnych w szkołach i placówkach dotowanych. Podczas szkolenia ekspert – praktyk, udzieli praktycznych wskazówek, podpowie jak sprawdzić poprawność pobrania i wykorzystania dotacji, na przykładowym rozliczeniu wskaże, na co należy zwrócić uwagę. Ponadto przedstawi katalog wydatków kwalifikowalnych do pokrycia z dotacji, w tym osobowych i rzeczowych, omówi najczęściej popełniane błędy i nieprawidłowości, a także zasady organizacji dokumentowania kontroli. Odpowie również na pytania uczestników i wyjaśni wątpliwości związane z praktycznym stosowaniem przepisów w zakresie tematyki szkolenia.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Zdobycie praktycznej wiedzy dotyczącej kontroli dotacji na uczniów niepełnosprawnych w szkołach i placówkach dotowanych.
 • Wytłumaczymy jak zorganizować kontrolę w zakresie dotacji pobranej na uczniów niepełnosprawnych, jak sprawdzić poprawność pobrania i wykorzystania dotacji, jak udokumentować kontrolę, jak przygotować protokół kontroli.
 • Przedstawimy wzory dokumentów.
 • Omówimy praktyczne przykłady wydatków.
 • Możliwość konsultacji kwestii problemowych podczas szkolenia, uzyskania wskazówek i podpowiedzi.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Podstawa prawna – ustawa o finansowaniu zadań oświatowych, ustawa o finansach publicznych, uchwała dotacyjna.
 2. Zakres i okres kontroli, obowiązki kontrolne organów dotujących.
 3. Organizacja kontroli – planowanie kontroli, udostępnianie dokumentacji przez podmioty kontrolowane, prawa osób kontrolujących, zawiadomienie o kontroli, upoważnienie do kontroli.
 4. Sprawdzenie prawidłowości pobrania dotacji na uczniów niepełnosprawnych:
  • rodzaje dokumentacji potwierdzających liczbę uczniów,
  • weryfikacja dokumentacji,
  • weryfikacja orzeczeń,
  • data wpływu orzeczenia a data wydania,
  • weryfikacja poprawności realizacji orzeczeń a prawidłowość pobrania dotacji na uczniów niepełnosprawnych,
  • weryfikacja kwalifikacji nauczycieli,
  • wskazanie przykładowych nieprawidłowości.
 5. Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji w zakresie wykorzystania dotacji na kształcenie specjalne:
  • katalog wydatków ogólnych, kwalifikowalnych do pokrycia z dotacji,
  • rodzaje dokumentacji potwierdzających poniesione wydatki,
  • weryfikacja wydatków na wynagrodzenia pracowników (umowy o pracę, zlecenia, faktury, pochodne od wynagrodzeń, lista płac, weryfikacja celowości wydatków na wynagrodzenia, limity wysokości wynagrodzeń, wynagrodzenie dyrektora),
  • weryfikacja wydatków na wydatki rzeczowe, remontowe i inne,
  • wskazanie przykładowych nieprawidłowości – katalog wydatków, których nie można sfinansować z dotacji.
 6. Sprawdzenie prawidłowości rozliczenia dotacji na uczniów niepełnosprawnych – jakie wydatki można rozliczyć z dotacji na uczniów niepełnosprawnych, jak powinna wyglądać prawidłowa ich dokumentacja, jakie dane o uczniach niepełnosprawnych będą potrzebne przy kontroli, analiza IPETów pod kątem prawidłowości wydatkowania dotacji:
  • wydatki na realizację orzeczeń oraz na zapewnienie warunków ich realizacji - praktyczne przykłady,
  • wydatki na koszty ogólne w przedszkolach- jak sprawdzić czy są poprawnie policzone? Praktyczne przykłady,
  • wydatki na koszty ogólne w szkołach. Omówienie i podanie prostego sposobu na sprawdzenie i wyliczenie ustawowego wzoru. 
 7. Dodatkowe dokumenty stosowane przy kontroli – lista kontrolna, arkusz ustaleń, protokół oględzin, protokół przyjęcia wyjaśnień, oświadczenia.
 8. Postępowanie pokontrolne – wystąpienie pokontrolne, protokół kontroli, wskazanie nieprawidłowości, zalecenia pokontrolne, obowiązki organu prowadzącego, procedura odwoławcza.
 9. Omówienie i przedstawienie wzorów dokumentów na każdym etapie kontroli.
 10. Analiza popełnianych błędów na przykładowym rozliczeniu- wskazanie, co można z niego wyczytać, na co zwrócić uwagę (case study).
zwiń
rozwiń
Adresaci

Wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, skarbnicy, pracownicy jednostek samorządu terytorialnego – wydziałów oświaty, budżetu, osoby zajmujące się przekazywaniem i rozliczaniem dotacji dla szkół niesamorządowych, audytorzy i kontrolerzy wewnętrzni.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Przez 7 lat pracownik MEN. Na początku w Wydziale Analiz w Departamencie Ekonomicznym jako pracownik odpowiedzialny za kwestie planowania i wykonywania budżetu, potem pracownik w departamencie odpowiedzialnym za finansowanie zadań oświatowych, później jako Naczelnik Wydziału Statystyki, odpowiedzialny za System Informacji Oświatowej. Autor m. in. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, w tym przepisów określających zasady dotowania szkół i placówek niesamorządowych (autor definicji: podstawowa kwota dotacji, wskaźnik zwiększający, statystyczna liczba uczniów, najbliższa gmina/powiat). Autor nowelizacji ustawy o Systemie Informacji Oświatowej, zmieniającej SIO na system dostępny przez przeglądarkę internetową.

zwiń
rozwiń