Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, z uwzględnieniem aktualnego stanu prawnego

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas proponowanego szkolenia zostaną omówione kolejne kroki rozpatrywania wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników – w praktycznym ujęciu, od przyjęcia wniosku do wydania decyzji administracyjnej. Prowadząca zwróci uwagę na waloryzację kwot dofinansowania oraz zmiany w terminach i zasadach egzaminów młodocianych w 2022r. Wskaże także jakie dokumenty należy przygotować do wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz przedstawi warunki, jakie musi spełniać pracodawca, aby móc ubiegać się o dofinansowanie.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Uaktualnienie i ugruntowanie wiedzy z zakresu przyznawania dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
 • Nabycie praktycznych umiejętności pozwalających na sprawną realizację procedury rozpatrywania wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
 • Analiza aktualnego orzecznictwa dotyczącego omawianej tematyki.
 • Materiały szkoleniowe obejmują przykłady dokumentów powstających w trakcie realizacji procedury dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
 • Uzyskanie odpowiedzi między innymi na następujące pytania:

- Jaka jest różnica pomiędzy dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianego pracownika udzielanym pracodawcy będącemu przedsiębiorcą, a dofinansowaniem udzielanym osobie, która zlikwidowała działalność gospodarczą?
-Czy wniosek o dofinansowanie złożony przez spółkę cywilną musi być podpisany przez wszystkich wspólników?
- Jak ustalamy, czy pracodawca jest rzemieślnikiem?
- Jaki egzamin zdaje młodociany pracownik w sytuacji realizacji nauki zawodu u kilku pracodawców, posiadających różny status (będących i niebędących rzemieślnikami)?
- Czy zawieszenie działalności gospodarczej przez pracodawcę powoduje rozpatrywanie wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika bez zastosowania procedury udzielania pomocy de minimis?
- W jakich przypadkach wymagane jest uzupełnienie Tabeli D formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis?
- Kiedy następuje odmowa wydania decyzji przyznającej dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika, pomimo spełnienia warunków, o których mowa w art. 122 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe?
- Czy szkoła może być pracodawcą dla młodocianego pracownika?

zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawa prawna przyznawania dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników – analiza art. 122 ustawy Prawo oświatowe.
2. Przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy w obowiązującym stanie prawnym.
3. Przesłanki warunkujące uzyskanie przez pracodawcę dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika.
4. Różnica w egzaminowaniu młodocianych pracowników realizujących praktyczne przygotowanie zawodowe u pracodawcy będącego lub niebędącego rzemieślnikiem, z uwzględnieniem orzecznictwa wydanego w okresie przejściowym.
5. Zmiana definicji rzemieślnika – od 1.01.2020r.
6. Szczegółowe omówienie kwalifikacji instruktorów praktycznej nauki zawodu, na podstawie obowiązujących przepisów.
7. Wysokość dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników:

 • waloryzacja kwoty dofinansowania,
 • kwota dofinansowania związana z nauką zawodu, prowadzoną w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art. 46b ust. 1 ustawy Prawo oświatowe.

8. Organizacja egzaminów zawodowych i czeladniczych od 2022 roku.
9. Obowiązujący pracodawcę trzymiesięczny termin, od zdania egzaminu przez młodocianego pracownika, na złożenie wniosku o dofinansowanie kosztów jego kształcenia - materialny charakter tego terminu.
10. Przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z epidemią COVID-19, a prawo pracodawcy do dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
11. Różnica w warunkach przyznawania dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników w odniesieniu do pracodawców będących i niebędących przedsiębiorcami.
12. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jako pomoc de minimis:

 • utrzymanie w mocy Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis,
 • obowiązki beneficjenta związane z ubieganiem się o pomoc de minimis, w tym omówienie formularza informacji przedstawianych przez przedsiębiorcę ubiegającego się o pomoc de minimis,
 • dokumenty wydawane przez organ udzielający dofinansowania o charakterze pomocy de minimis,
 • sprawozdawczość realizowana przez podmioty udzielające pomocy de minimis,
 • upublicznianie na stronie BIP informacji o udzieleniu pomocy publicznej.

13. Odmowa udzielenia pomocy publicznej w sytuacji naruszenia przez przedsiębiorcę ograniczeń, nakazów i zakazów w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, wprowadzonych w czasie zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii.
14. Wytyczne Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie przyznawania przedsiębiorcom dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników jako pomocy publicznej.
15. Przebieg postępowania administracyjnego w sprawie przyznania dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika.
16. Aktualne orzecznictwo w zakresie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
17. Przetwarzanie danych osobowych w postępowaniu o przyznanie pracodawcy dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika, w świetle RODO.
18. Odpowiedzi na pytania.

zwiń
rozwiń
Adresaci

na szkolenie zapraszamy pracowników urzędów gmin oraz centrów usług wspólnych zajmujących się rozpatrywaniem wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz inne osoby zainteresowane tematem szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

specjalistka z zakresu funkcjonowania systemu oświaty oraz przepisów regulujących status nauczycieli oraz pracowników samorządowych; praktyk z ponad dwudziestoletnim stażem pracy na stanowisku kierowniczym w wydziale oświaty urzędu miasta; autorka aktów normatywnych w randze uchwał rady gminy, zarządzeń organu wykonawczego gminy, decyzji administracyjnych; trenerka szkoleń z branży oświatowej.

zwiń
rozwiń