Aktualizacja statutu szkoły, przedszkola, zespołu szkolno-przedszkolnego z uwzględnieniem zmian prawnych

Ważne informacje o szkoleniu

Statut to najważniejszy dokument prawa wewnątrzszkolnego. Obowiązujące do tej pory statuty wymagają dostosowania do licznych zmian prawa oświatowego, dlatego też proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu, które ma na celu przygotowanie do wdrożenia zmian w statutach szkół i placówek oświatowych oraz analizę regulacji prawnych, obowiązujących w procesie wprowadzania zmian w aktach prawa wewnątrzszkolnego. Problematyka zajęć zostanie uzupełniona wzorami pism, projektów uchwał oraz przykładowymi rozwiązaniami, pomocnymi przy aktualizowaniu statutów zarówno w oświacie publicznej, jak i niepublicznej.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Aktualizacja wiedzy z zakresu zadań obligatoryjnych i fakultatywnych, które powinny znaleźć się w statucie szkoły, przedszkola, zespołu szkół.
 • Omówienie wymaganej zawartości statutu wraz z przykładami właściwych i zgodnych z przepisami prawa zapisów.
 • Analiza najważniejszych zasad nowelizacji prawa wewnątrzszkolnego oraz przykładowej uchwały zmieniającej statut.
 • Przedstawienie kwestii problemowych dotyczących poszczególnych elementów statutu i obszarów tematycznych w nim uregulowanych.
 • Wyposażenie uczestników szkolenia w materiały pomocnicze - wzory pism, projektów uchwał, przykładowych zapisów.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Podstawowe regulacje prawne związane ze statutem - zasady techniki prawodawczej, obowiązujące przy opracowywaniu i nowelizacji statutu szkoły, przedszkola:
  • redagowanie zapisów statutu zgodnie z zasadami, wynikającymi z zapisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 20 czerwca 2002 r. w sprawie zasad techniki prawodawczej,
  • główne zasady dotyczące budowy struktury statutu.
 2. Przepisy prawne stanowiące podstawę opracowania, uchwalania i wprowadzania zmian w statucie.
 3. Miejsce statutu w hierarchii źródeł prawa - ranga i rola statutu jako obowiązującego aktu prawa wewnątrzszkolnego oraz jako regulacji, kierowanych do zainteresowanych działalnością szkoły.
 4. Wymagana zawartość statutu szkoły wynikająca z przepisów prawa oświatowego- zakres, przykłady zapisów, ich analiza:
  • organizacja, cele i zadania szkoły,
  • uczniowie, nauczyciele, pracownicy,
  • rodzice, organ prowadzący, organy współdziałające,
  • organy szkoły, zadania, współdziałanie, rozwiązywanie sporów,
  • bezpieczeństwo uczniów i pracowników,
  • pomoc psychologiczno-pedagogiczna,
  • opieka i wychowanie,
  • kształcenie, ocenianie wewnątrzszkolne, klasyfikowanie, promowanie,
  • pomoc socjalna.
 5. Uwzględnienie w obowiązujących statutach szkół, przedszkoli zmian prawnych od 1 września 2022 r. (propozycja treści aktualizacji zapisów w statutach):
  • określenie szczegółowej organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
  • formy i sposoby kontroli obowiązku szkolnego/nauki w zmiennych formach kształcenia,
  • nadzór dyrektora nad przebiegiem zmiennych form kształcenia,
  • formy działań adresowane do uczniów i nauczycieli,
  • organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  • wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego,
  • godzina dostępności nauczycieli i specjalistów,
  • zakres zadań specjalistów: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych,
  • zasady oceniania w zmiennych trybach realizacji kształcenia,
  • wnioskowanie o zdalną realizację nauczania indywidualnego,
  • zajęcia opiekuńcze, a realizacja kształcenia na odległość,
  • kształcenie cudzoziemców, w tym dostosowanie do zmienianych przepisów kształcenia uczniów z Ukrainy,
  • rozwiązywanie sporów między organami szkoły,
  • dokumentowanie przebiegu nauczania – dziennik elektroniczny,
  • wyżywienie w szkole podstawowej,
  • wdrażanie zmian w statucie.
 6. Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów-przykłady zapisów zmian.
 7. Wybrane zasady nowelizacji statutu.
 8. Przykład uchwały zmieniającej statut.
 9. Statuty szkół niepublicznych - podobieństwa i różnice w stosunku do aktów prawa wewnątrzszkolnego szkół publicznych.
 10. Najczęstsze błędy w zapisach statutów.
 11. Sesja pytań i odpowiedzi.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Przedstawiciele organów prowadzących publiczne i niepubliczne placówki oświatowe, dyrektorzy, wicedyrektorzy i nauczyciele, wchodzący w skład zespołów powołanych do przygotowania zmian do obowiązujących statutów, przedstawiciele Kuratoriów Oświaty, wszystkie osoby zainteresowane tematyką regulacji prawa wewnątrzszkolnego.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Trener, praktyk w realizacji zadań zarządczych w oświacie z pozycji organu nadzoru i samorządu. Posiada doświadczenie zawodowe w nadzorze pedagogicznym oraz na stanowisku doradcy prezydenta i naczelnika wydziału edukacji. Ekspert, prowadzi szkolenia w zakresie oświaty oraz realizacji opieki nad dziećmi do lat 3. Współpracuje z jst, uczelniami wyższymi i innymi podmiotami w zakresie planowania, zarządzania i optymalizacji lokalnych systemów edukacyjnych.

zwiń
rozwiń