• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Usuwanie drzew w pasach drogowych. Procedury, dobre praktyki

Ważne informacje o szkoleniu

W trakcie zajęć, które Państwu proponujemy, przedstawione zostaną procedury związane z usuwaniem drzew rosnących w pasie drogowym dróg publicznych. Prowadząca zwróci uwagę na kwestie problematyczne wynikające z przepisów rozdziału 4 ustawy o ochronie przyrody, kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisów materialnych np. z zakresu form ochrony przyrody, bezpieczeństwa, ochrony zabytków, dróg publicznych. W trakcie szkolenia wskazane zostaną również, pojawiające się w rozstrzygnięciach administracyjnych błędy merytoryczne i proceduralne, będące powodem wnoszenia zażaleń, odwołań czy skarg. Zagadnienia zostaną omówione zarówno z punktu widzenia organu wydającego zezwolenia, jak i inwestora, którym często są organy administracji.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Poznanie i/lub utrwalenie informacji dotyczących usuwania drzew w pasach drogowych (rozdział 4 ustawy o ochronie przyrody);
• Zapoznanie się z funkcją zadrzewień przydrożnych, dobrymi praktykami w pielęgnacji takich zadrzewień oraz uzgodnień projektów decyzji zezwalających na usunięcie zadrzewień przydrożnych;
• Poznanie rozwiązań alternatywnych umożliwiających rozwiązanie konfliktów drzewo przydrożne – bezpieczeństwo – inwestycje.
• Na szkoleniu uzyskają Państwo odpowiedzi m.in. na następujące pytania:
- Po co są drzewa przydrożne? Dlaczego należy je chronić?
- Kiedy usuwa się drzewa przydrożne (terminy, powody)?
- Czy zawsze należy usuwać drzewa przydrożne?
- Jakie są rozwiązania alternatywne umożliwiające zachowanie drzew rosnących w pasie drogowym dróg publicznych?
- Dlaczego regionalne dyrekcje ochrony środowiska muszą uzgadniać projektu zezwoleń na usunięcie drzew w pasie drogowym?
- Jaki jest zakres uzgodnień z regionalnymi dyrekcjami ochrony środowiska?
- Jak wygląda postępowanie dowodowe? Czy regionalni dyrektorzy ochrony środowiska mogą przeprowadzać postępowanie dowodowe?
- Kiedy regionalny dyrektor ochrony środowiska może odmówić uzgodnienia projektu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew rosnących w pasie drogowym?
- Czy regionalny dyrektor ochrony środowiska może odmówić uzgodnienia projektu decyzji ze względu na zasadę przezorności
- Czy każde drzewo w pasie drogowym zagraża BRD?
- Jakie elementy powinien zawierać projekt decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, aby został pozytywnie uzgodniony?
- Jak zaplanować i zrealizować nasadzenia kompensacyjne w przypadku usuwania drzew rosnących w pasie drogowym dróg publicznych?
- Jak określić kompensację przyrodniczą?
- Czy kompensacja przyrodnicza musi być zawsze?
- Czy jest katalog drzew, za usunięcie których musi być wykonana kompensacja?
- Czy nasadzenia mogą być w innym miejscu niż usuwane drzewa?
- Kto może złożyć wniosek o usuniecie drzewa rosnącego w pasie drogowym dróg publicznych?
- Kto może złożyć zażalenie od nieuzgodnienia projektu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew rosnących w pasie drogowym?
- Jak wygląda postępowanie uzgodnieniowe w myśl przepisów kodeksu postępowania administracyjnego?
- Jak wygląda bieg terminów w postępowaniu uzgodnieniowym?
- Jak usunąć drzewa rosnące w pasie drogowym, na których są gatunki chronione (np. porosty), dziuple i gniazda?
- Jak wygląda procedura usuwania drzew w pasach drogowych dróg publicznych na terenach obszarowych form ochrony przyrody, np. w parkach krajobrazowych lub obszarach chronionego krajobrazu?
- Jak dokonywać oględzin pod kątem stwierdzenia obecności gatunków chronionych?
- Czy można usuwać drzewa w okresie lęgowym?
- Czym jest i ile trwa okres lęgowy?
- Jak zrealizować inwestycję drogową bez usuwania drzew przydrożnych?
• Otrzymanie obszernych materiałów szkoleniowych obejmujących: omówione przepisy ze wskazaniem zagadnień problematycznych, omówione zagadnienia problematyczne związane z usuwaniem drzew, wykaz orzeczeń sądowych, przykładowe wzory rozstrzygnięć administracyjnych, wezwań, protokołów.

zwiń
rozwiń
Program

1. Niepowtarzalność zadrzewień przydrożnych. Funkcje takich drzew.
2. Zadrzewienia w przepisach ustawy o ochronie przyrody i ustawy o drogach publicznych.
3. Przyczyny usuwania drzew rosnących w pasie drogowym.
4. Problem usuwania drzew w kontekście przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, (pojęcie sprawy, strony postępowania, organy właściwe do rozpatrzenia sprawy, wnioskodawcy, postępowania wpadkowe, zawieszanie postępowania, zmiany decyzji).
5. Przesłanki do wydania zezwoleń na usunięcie drzew w pasie drogowym lub odmowy (przykładowe rozwiązania alternatywne, ochrona gatunkowa, przepisy prawa lokalnego, drzewa „pomnikowe”).
6. Materiał dowodowy (zebranie i ocena materiału dowodowego, postępowanie dowodowe, wiarygodność materiałów z oględzin i ekspertyz).
7. Wniosek i zezwolenie na usunięcie drzew (elementy obligatoryjne i fakultatywne, wezwania o uzupełnienie materiału):
• Terminy (terminy proceduralne, wykonywanie oględzin, czas obowiązywania decyzji, okres lęgowy ptaków, termin usuwania drzew).
• Oględziny (zakres, termin wykonania oględzin, kompetencje do ich przeprowadzania).
8. Kompensacja przyrodnicza (Kiedy? Jaka? Czy zawsze musi być? Ocena udatności).
9. Uzgadnianie projektu decyzji z regionalnymi dyrektorami ochrony środowiska (terminy, przyczyny odmowy uzgodnienia, procedura odwoławcza, zmiany decyzji, dobre praktyki).
10. Drzewa a zagrożenie bezpieczeństwa (usuwanie i zabiegi pielęgnacyjne w obrębie drzew rosnących w pobliżu obiektów budowlanych, na granicy nieruchomości, w pasie drogowym, relacje sąsiedzkie).
11. Zezwolenie na usunięcie drzew, a inne pozwolenia (korelacje pomiędzy zezwoleniami na usuniecie drzew, a zezwoleniami z zakresu form ochrony przyrody, np. ochrony gatunkowej, decyzji środowiskowych, pozwoleń na budowę, etc.).
• Usuwanie drzew, a formy ochrony przyrody (zakazy obowiązujące w obrębie form ochrony przyrody, np.: na terenie parków krajobrazowych, obszarów chronionego krajobrazu, obszarów Natura 2000, indywidualne zezwolenia na odstępstwa od obowiązujących zakazów, procedury uzyskiwania zezwoleń, ochrona gatunkowa, pomniki przyrody).
• Gatunki chronione, gniazda i dziuple w obrębie drzew przeznaczonych do usunięcia lub wykonania zabiegów pielęgnacyjnych (oględziny i ich zakres, terminy, kompensacje).

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów gmin, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, urzędów wojewódzkich, samorządowych kolegiów odwoławczych, wojewódzcy konserwatorzy zabytków, pracownicy spółek miejskich, przedsiębiorstw przesyłowych, jednostek drogowych, pracownicy firm realizujących wycinki drzew oraz pielęgnację zieleni, pracownicy firm realizujących inwestycje budowlane, osoby sporządzające inwentaryzacje zieleni, działające jako pełnomocnicy w postępowaniu przed organem, zarządcy wód, itp. Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do osób, którym problem związany z usuwaniem drzew nie jest obcy (mają doświadczenie w pracy z drzewami), ale mile widziane będą również osoby, które dopiero zaczynają przygodę z tymi zagadnieniami.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wieloletni pracownik administracji rządowej. Specjalista w Wydziale ds. Ochrony Gatunkowej Departamentu Zarządzania Zasobami Przyrody Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Posiada doświadczenie w zakresie stosowania przepisów związanych z ochroną terenów zieleni i zadrzewień, ochroną gatunkową, gatunków obcych inwazyjnych (przygotowanie projektów rozstrzygnięć administracyjnych w I i II instancji, udzielanie interpretacji prawnych). Specjalista z zakresu przepisów dot. usuwania drzew (rozdziału 4 ustawy o ochronie przyrody) oraz orzecznictwa. Legitymuje się też bogatą praktyką dydaktyczną, od 2015 r. prowadzi szkolenia z szerokiego zakresu tematycznego jakim jest usuwanie drzew.

zwiń
rozwiń