Obowiązki gmin w zakresie kontroli przedsiębiorców odbierających odpady komunalne i nieczystości ciekłe

Ważne informacje o szkoleniu

Liczne zmiany przepisów prawnych w obszarze utrzymania czystości i porządku w gminach powodują wzrost obowiązków kontrolnych gmin w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów ustawy przez przedsiębiorców, działających na rynku odpadowym i odbierających nieczystości ciekłe. Dodatkowo na gminy może być nałożona administracyjna kara pieniężna za brak cyklicznego prowadzenia takich kontroli. Aby uniknąć nałożenia kary i prawidłowo wykonywać ustawowe obowiązki, należy dokładnie poznać procedury dotyczące przeprowadzenia kontroli, które zostaną szczegółowo omówione podczas proponowanego szkolenia. Prowadzący wskaże, jak należycie stosować najnowsze przepisy zgodnie z uprawnieniami kontrolnymi jst oraz przekaże i udzieli praktycznych wskazówek i podpowiedzi, jak postępować w przypadku wystąpienia naruszeń, by zapobiec ewentualnym karom.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Poznanie prawnych regulacji dotyczących obowiązków gmin w zakresie prowadzenia kontroli przedsiębiorców, zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych. 
• Omówienie koniecznych zmian w uchwałach  dot. szczegółów wydawania zezwolenia na odbiór ścieków.
• Zdobycie informacji o karach przewidzianych dla gmin za brak realizacji obowiązków, postępowaniach przed organami Inspekcji Środowiska oraz sposobach obrony przez grożącymi sankcjami.
• Nabycie wiedzy o sposobie prowadzenia kontroli, uprawnieniach kontrolerów oraz kontrolowanego przedsiębiorcy, a także możliwości wykorzystania wyników kontroli w postępowaniach sankcyjnych wobec przedsiębiorców, naruszających zasady prowadzenia działalności. 
• Uczestnicy szkolenia otrzymają wzory pism: upoważnienie do kontroli, zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli, protokół z kontroli.
• Uzyskanie m. in. odpowiedzi na następujące pytania:
- Jakie kary grożą gminom za brak prowadzenia kontroli i czy można ich uniknąć? 
- Jak należy prowadzić kontrolę u przedsiębiorcy? Co powinno podlegać kontroli?
- Czym różni się kontrola ustawowa od umownej? 
- Jak przygotować plan kontroli?
- Jak weryfikować dokumenty podlegające kontroli?
- Jakie informacje powinien zawierać protokół z czynności kontrolnych?
 

zwiń
rozwiń
Program

1.  Obowiązki kontrolne nałożone na gminy wobec podmiotów, odbierających nieczystości ciekłe i odpady komunalne: 
a. Obowiązek cyklicznych kontroli odbierających odpady komunalne. Kogo dotyczy, jaki zakres obejmuje? 
b. Obowiązki kontrole wobec odbierających nieczystości ciekłe. Jak je wykonywać?
c. Rozróżnienie kontroli ustawowych i umownych.
2.   Kontrole Inspekcji Ochrony Środowiska w gminie. Sankcje - kary pieniężne z tytułu niewywiązywania się gmin z obowiązków kontroli przedsiębiorców, zasady nakładania kar i możliwość obrony przez gminę:
a. Rodzaje i wysokości kar, 
b. Przesłanki wymiaru kary, 
c. Odstąpienia i przedawnienia.
3.  Uprawnienia kontrolne organów gminy na etapie poprzedzającym wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych lub uzyskanie wpisu do rejestru odbierających odpady komunalne:
d. Zasady wydawania zezwoleń dla nieczystości ciekłych.
e. Zasady wpisu do RDR.
4.   Zasady prowadzenia kontroli u przedsiębiorców, odbierających odpady i nieczystości ciekłe, uprawnienia kontrolerów, prawa i obowiązki kontrolowanego przedsiębiorcy, współpraca podczas kontroli z innymi organami, w tym z policją i strażą gminną.
5.   Zakończenie kontroli, ustalenia pokontrolne, sporządzenie protokołu z czynności kontrolnych.
6.   Konsekwencje kontroli – wymierzanie kar pieniężnych, cofnięcie zezwolenia, wykreślenie z rejestru – zasady postępowania.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów gmin i miast, odpowiedzialni za gospodarkę komunalną, w tym działów, zajmujących się odpadami i ściekami.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny. Zajmuje się obsługą prawną samorządów i spółek sektora komunalnego, w tym branży wod-kan. Autor artykułów w Gazecie Samorządu i Administracji, Wodociągi i Kanalizacja, współautor książki wydawnictwa C.H. BECK "Funkcjonowanie spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego". Prowadzi wykłady z zakresu szeroko rozumianego funkcjonowania samorządów i ich jednostek w otoczeniu prawnym.

zwiń
rozwiń