Praktyczny aspekt powierzania danych

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, którego przedmiotem jest zapoznanie z wymogami prawnymi oraz praktycznym aspektem powierzenia przetwarzania danych w świetle art. 28 RODO oraz przykładowymi procedurami weryfikacji podmiotów przetwarzających przed zawarciem umowy powierzenia danych, w trakcie ich trwania a także zakończenia umowy. Podczas zajęć omówiona zostanie rola IOD jako audytora podmiotu przetwarzającego zgodnie z przepisami art. 28 ust. 3 lit. h RODO oraz procedury audytowe związane z audytem. Szkolenie jest elementem podniesienia kompetencji wykonywania czynności IOD lub specjalisty ds. ochrony danych w zakresie powierzania danych i dokumentowania tego procesu. W konsekwencji przekazana wiedza oparta o bogate doświadczenia IOD pozwoli na właściwe, zgodne z przepisami RODO realizowanie procesu powierzenia danych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy z zakresu powierzenia danych.
• Wskazanie i omówienie cech odróżniających udostępnianie danych od ich powierzenia.
• Zdobycie praktycznych umiejętności zdefiniowania procesów powierzenia przetwarzania danych, zdefiniowania stron powierzenia, weryfikacji wstępnej podmiotu przetwarzającego oraz zaplanowania audytów i ich prowadzenia w środowisku podmiotu przetwarzającego lub środowisku własnym poprzez tworzenie list kontrolnych oraz sposoby dokumentowania czynności audytorskich.
• Przedstawienie zasad skutecznego zawarcia i zakończenia umów powierzenia oraz podpowierzania danych.
• Zaprezentowanie najczęściej pojawiających się błędów i nieprawidłowości w procederze powierzania danych.

zwiń
rozwiń
Program

1. Definicja Administratora i Podmiotu Przetwarzającego w świetle art. 4 RODO.
2. Administrator a podmiot przetwarzający w świetle wytycznych Europejskiej Rady Ochrony Danych (EDBD).
3. Inwentaryzacja procesów przetwarzania a rejestr czynności przetwarzania.
4. Obowiązki stron w zakresie powierzania danych.
5. Przykłady powierzania danych.
6. Wybór podmiotu przetwarzającego.
7. Umowa powierzenia a warunki techniczne i organizacyjne powierzania danych.
8. Badanie podmiotu przed powierzeniem danych.
9. Zawarcie umowy powierzenia. Zawieranie umów a zamówienia publiczne – doświadczenia w zakresie SIWZ.
10. Warunki współpracy stron w ramach umowy powierzenia.
11. Zakończenie umowy powierzenia danych.
12. Polityka powierzania danych jako procedura wewnętrzna regulująca wykazywanie się przepisami art. 28 RODO.
13. Obowiązki IOD wynikające z art. 39 rozporządzenia ogólnego. Zadania IOD w świetle przepisów art. 39 IOD – audytorem.
14. Metodologia audytu - audyt zgodnie z normą PN-EN ISO/EIC 27001.
15. Audyt w środowisku podmiotu przetwarzającego.
16. Typy audytów.
17. Lista kontrolna jako podstawowe narzędzia audytorskie.
18. Wnioski z audytów i ich wpływ na umowę powierzenia przetwarzania danych.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Osoby reprezentujące Administratora oraz Inspektorzy Ochrony Danych (Zastępcy IOD), specjaliści ds. ochrony danych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Absolwent Uniwersytetu Śląskiego i Studiów Podyplomowych na Wydziale Zarządzania Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z normą PN ISO/IEC 27001:2017. Certyfikowany Menadżer Ryzyka w bezpieczeństwie informacji wg normy ISO/IEC 27005:2017 i PN ISO 31000:2012. Certyfikowany trener biznesu. Certyfikowany Compliance Officer. Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Systemami Antykorupcyjnymi zgodnie z normą PN ISO/IEC 37001:2016. Projekt manager dla wdrażania projektów z zakresu ochrony danych osobowych w podmiotach przetwarzających. Współtwórca programów szkoleń dla kadr kierowniczych dla administracji państwowej. Asesor kompetencji zawodowych. Aktywny członek Stowarzyszenia Praktyków Ochrony Danych i Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji. Członek ISSA Polska – Stowarzyszenia ds. Bezpieczeństwa Systemów Informatycznych. Współpracownik Fundacji Rozwoju Samorządu Lokalnego. Trener i wykładowca (ok. 2500 godzin szkoleniowych).

zwiń
rozwiń