• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Kurs: Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Poziom podstawowy

online

Cena: 1220 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 12 kwietnia 2024 cena wynosi 999 PLN netto/os.
9, 14 i 20 maja 2024 r. Kurs każdego dnia w godzinach 10:00-14:30

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie ochrona danych osobowych, w kontekście praw i obowiązków Inspektora Ochrony Danych. Podczas szkolenia omówimy m.in niezbędną dokumentację, czy audyt podmiotów przetwarzających.

Ważne informacje o szkoleniu

Kurs na poziomie podstawowym dla Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD) obejmuje istotne informacje związane z ochroną danych osobowych oraz przepisami prawnymi dotyczącymi przetwarzania danych.
Podczas trzech dni kursu omówimy:
• Pojęcia związane z ochroną danych osobowych, definicje kluczowych terminów, takich jak dane osobowe, przetwarzanie danych, administrator danych, podmiot danych, inspektor ochrony danych.
• Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w tym ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) w Unii Europejskiej oraz obowiązujące przepisy krajowe.
• Informacje na temat praw osób, których dane dotyczą, w tym prawa do informacji, dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
• Obowiązki administratora danych, w tym odpowiedzialność administratorów danych osobowych - prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych, przeprowadzanie ocen skutków przetwarzania danych oraz współpraca z organem nadzorczym.
• Zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych, procedur związanych z incydentami bezpieczeństwa oraz odpowiedzialności za naruszenia ochrony danych.
• Postępowanie w przypadku naruszeń ochrony danych osobowych, w tym obowiązek powiadomienia organu nadzorczego i osób, których dane dotyczą, o naruszeniu.
Kurs poprowadzi ekspert Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Audytor systemów ISO, doświadczony wykładowca.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zapoznanie z usystematyzowaną, całościową problematyką funkcjonowania ochrony danych osobowych na gruncie prawa polskiego i europejskiego.
• Zdobycie praktycznej wiedzy o nowych zasadach przetwarzania danych osobowych.
• Poznanie obszarów największych ryzyk prawnych w związku z wejściem w życie RODO.
• Praktyczne przygotowanie do samodzielnego wykonywania obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
• Otrzymanie obszernych materiałów szkoleniowych:
- Przykładu polityki ochrony danych osobowych.
- Zgody: na wykorzystywanie i rozpowszechnianie wizerunku. Zapis na Newsletter, na przesłanie oferty, wysyłanie wiadomości e-mail z ofertą, wysyłanie wiadomości e-mail ogólnych.
- Wzorów: analizy ryzyka, sprostowania, uzupełnienia, sprzeciwu, umowy wyłączającej dalsze przetwarzania danych osobowych, zgody na konkurs; marketing; publikacje.
- Rejestrów: czynności przetwarzania danych osobowych, kategorii czynności przetwarzania, naruszeń RODO, incydentów bezpieczeństwa oraz działań korygujących i zapobiegawczych, sprostowań, uzupełnień.
- Szablonów: listy kontrolnej zgodności z RODO, sporządzenia obowiązku informacyjnego, zgodnego z RODO wraz z instrukcją, raportu z naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, powiadomienie podmiotów danych o naruszeniu, Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych dla administratora.
- Instrukcji postępowania na wypadek naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.
- Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych dla pracowników wzór do wypełnienia wraz z przykładem.

zwiń
rozwiń
Program

I dzień
9 maja 2024

1. Podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych:
• Źródła prawa krajowego i międzynarodowego.
• Zakres stosowania przepisów o ochronie danych osobowych.
• Zakres uprawnień organu do spraw ochrony danych osobowych.

zwiń
rozwiń
Adresaci

• Osoby pracujące w działach administracji, kadr, finansów lub innych dziedzinach, gdzie przetwarzane są dane osobowe pracowników.
• Osoby odpowiedzialne za zarządzanie systemami informatycznymi i bazami danych, którzy muszą być świadomi wymagań dotyczących ochrony danych osobowych.
• Kadra kierownicza, dyrektorzy, naczelnicy wydziałów, którzy są odpowiedzialni za zarządzanie personelem i przetwarzanie danych osobowych w jednostce.
• Osoby rozpoczynające pełnie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych, lub które w przyszłości zostaną powołane na to stanowisko.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Trener, archiwista, inspektor ochrony danych, koordynator ds. dostępności oraz audytor w jednostkach sektora finansów publicznych. Praktyk, nie teoretyk. Karierę trenerską rozpoczął w 2013 roku. Od tego czasu na sali przeszkolił ponad 10 tysięcy osób. Szkoli zarówno urzędy centralne, jednostki samorządu terytorialnego wszystkich szczebli oraz firmy sektora prywatnego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 1220 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 12 kwietnia 2024 cena wynosi 999 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 30 kwietnia 2024 r.