Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o przywróceniu poprzedniego sposobu zagospodarowania terenu (art. 59 ust. 3 U.P.Z.P.) z omówieniem planowanych zmian

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w spotkaniu, podczas którego zostaną omówione zagadnienia dotyczące uzyskiwania lub wydawania decyzji o warunkach zabudowy oraz ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Podczas zajęć przeprowadzimy analizę:
• wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy pod kątem kompletności formalnej.
• czynności, jakie powinny być wykonane na poszczególnych etapach postępowania.
• elementów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.
Omówimy sposób obliczania terminów wydania decyzji. Zapoznamy uczestników z aktualnym orzecznictwem oraz elementami KPA w zakresie wydawania i uzyskiwania decyzji WZ oraz decyzji ULICP. Oprócz przepisów omówimy także kwestie praktyczne, dobre praktyki celem przyspieszenia procedur. Omawiane zagadnienia będą analizowane na podstawie obowiązujących przepisów z zaznaczenie planowanych zmian.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie wiedzy, kiedy należy uzyskać decyzję o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
• Poznanie mechanizmów prawidłowego sporządzenia projektu decyzji i jej wydania.
• Przedstawienie procedury związanej z zagospodarowaniem terenu bez wymaganej decyzji o warunkach zabudowy lub niezgodnie z przepisami planu miejscowego.
• Omówienie zmian w przepisach po wejściu w życie ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
• Omówienie zmian wynikających z projektu ustawy z 22 kwietnia 2022 r., oraz projektu rozporządzenia z 20 kwietnia 2022 r.
• Zapoznanie ze wzorem wniosku wprowadzonego rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy.
• Zdobycie wiedzy wiedzę pozwalającej na prawidłowe przeprowadzenia postępowania poprzedzającego wydanie decyzji o warunkach zabudowy, w szczególności analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu.
• Zapoznanie uczestników z problematyką ustalania warunków zabudowy dla „farm fotowoltaicznych”.
• Poznanie odpowiedzi na pytanie czy w decyzji ustalające warunki zabudowy można ustalać ilość miejsc parkingowych, warunki podziału nieruchomości.
• Poznanie odpowiedzi na pytanie czy na potrzeby ustalenia warunków zabudowy konieczny jest faktyczny i prawny dostęp do drogi publicznej.
• Uczestnicy szkolenia nabędą wiedzę pozwalającą na przeprowadzenia postępowania i wydanie prawidłowej decyzji nakazującej przywrócenie poprzedniego sposobu zagospodarowania terenu.
• Uczestnicy szkolenia będą mogli wspólnie z prowadzącym analizować własne przykłady i problemy.
• Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z aktualnym orzecznictwem sądów administracyjnych.
• Uczestnicy otrzymają obszerną prezentację zawierającą m.in. aktualne tezy z orzeczeń sądów administracyjnych.

zwiń
rozwiń
Program

1. Decyzje o warunkach zabudowy, a plan miejscowy.
2. Wniosek o ustalenie lub warunków zabudowy, treść wniosku, charakterystyka inwestycji we wniosku, wezwanie do uzupełnienia wniosku.
3. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania, forma zawiadomienia, skutki zawiadomienia i braku zawiadomienia stron o wszczęciu postępowania.
4. Sposób obliczania terminów przewidzianych na wydanie decyzji.
5. Ustalenie osób mających przymiot strony postępowania.
6. Uzgodnienia decyzji oraz opinie gestorów sieci (art. 106 K.p.a.).
7. Analiza funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu. Wezwanie do zmiany wniosku w trybie z art. 79a K.p.a.
8. Dobre sąsiedztwo, jako przesłanka wydana warunków zabudowy.
9. Zawieszenie postępowania – zasady, przyczyny i forma prawna zawieszenia.
10. Dostęp do drogi publicznej.
11. Sporządzanie projektu decyzji, ustalenie poszczególnych parametrów planowanego obiektu.
12. Elementy decyzji i decyzji warunkach zabudowy, załączniki do decyzji.
13. Decyzje o przywróceniu poprzedniego sposobu zagospodarowania terenu, w przypadku zmiany zagospodarowania terenu bez uzyskania decyzji o warunkach zabudowy (art. 59 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy wydziałów/referatów planowania przestrzennego urzędów gmin i miast, pracownicy wydziałów budownictwa/architektury/inwestycji starostw powiatowych i urzędów wojewódzkich, pracownicy nadzoru budowlanego (PINB, WINB), pracownicy organów uzgadniających projekty decyzji, pracownicy SKO, pracownicy urzędów marszałkowskich (wydziałów przyznających środki zewnętrzne), inwestorzy - spółdzielnie mieszkaniowe, TBS, deweloperzy, uczelnie, szpitale, urbaniści, projektanci, prawnicy, inne osoby reprezentujące inwestorów, wszyscy zainteresowania tematyką szkolenia i udziałem w dyskusji/wymianie doświadczeń.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, Kierownik Zakładu Dydaktycznego Prawo w Biznesie oraz dydaktyk w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie. Doświadczony wykładowca współpracujący z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej od 2008 r.

zwiń
rozwiń