Weryfikacja kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót w świetle zapisów nowej ustawy Prawo Zamówień Publicznych i nowych rozporządzeń wykonawczych

Ważne informacje o szkoleniu

Zmiany w ustawie PZP, które miały miejsce w 2021 roku między innymi dotknęły przygotowania dokumentacji przetargowej, gdzie jednym z dokumentów opisujących przedmiot zamówienia jest przedmiar robót, a kolejnym dokumentem służącym w procedurze przetargowej do oszacowania wartości zamówienia jest kosztorys inwestorski. Ustawodawca oczekuje od opracowujących wspomniane dokumenty, że będą przygotowane rzetelnie i zgodnie z przepisami prawa. Od stycznia 2022 r. obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Zgodnie z art. 97 przepisów wprowadzających ustawę PZP zaszła konieczność wydania nowego rozporządzenia obejmującego mi. opracowanie przedmiaru robót. Zgodnie z powyższą podstawą prawną oraz na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 34 ust. 2 ustawy PZP wydano także nowe rozporządzenie określające metody i podstawy sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, które zaczęło obowiązywać również od 1 stycznia 2022 r.
Nieprawidłowe przygotowanie przedmiaru robót może stanowić czyn nieuczciwej konkurencji oraz skutkować nałożeniem korekty finansowej, natomiast błędne oszacowanie wartości zamówienia, niezgodnie z przepisami - brakiem środków na realizację inwestycji, opracowaniem raportu z realizacji inwestycji, a nawet naruszeniem dyscypliny finansów publicznych. Należy podkreślić, że, mimo iż najczęściej wyżej wymienione dokumenty opracowywane są przez firmy zewnętrzne, to jednak Zamawiający ponosi odpowiedzialność za ich opracowanie. Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu, podczas którego omówimy powyższe zagadnienia i odpowiemy na najczęściej zdawane pytania.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Przedstawienie i wyjaśnienie dotychczas obowiązujących przepisów, a także przyjętych nowych regulacji prawnych dotyczących opracowania przedmiaru robót. Jak również omówienie przepisów, które zostały uszczegółowione. 
• Wyjaśnienie dotychczas często błędnie stosowanych kodów CPV/WSZ oraz nieporozumień stosowanych dotychczas pojęć i definicji. 
• Przedstawienie składowych przedmiaru robót oraz jego budowy. Przywoływane wyjaśnień i interpretacji popartych przykładami i dodatkowymi objaśnieniami. Przedstawienie tabeli weryfikującej przedmiar robót pod względem formalnym. 
• Szczegółowe omówienie przedmiotowego rozporządzenia określającego metody i podstawy sporządzania kosztorysu inwestorskiego, który stanowi podstawę określenia wartości zamówienia, gdy jego przedmiotem są roboty budowlane w nawiązaniu do zapisów ustawy PZP oraz wprowadzone zmiany. Zarówno przedmiarowi robót jak i kosztorysowi inwestorskiemu ustawodawca nadał rangę dokumentu. Kosztorys inwestorski jest istotnym dokumentem określającym szacunkową wartość przedmiotu zamówienia.
• Na zajęciach odpowiemy między innymi na pytania:
- Jakie dokumenty opisują zamówienia na roboty budowlane?
- Gdzie ujmować roboty tymczasowe i czym się kierować?
- Jak stosować kody CPV i czym się kierować wg. nowych zapisów?
- Jak przygotować dokumenty opisujące przedmiot zamówienia?
- Co jest podstawą opracowania przedmiaru robót?
- Jak stosować STWIORB w przedmiarze robót?
- Jak opracować Przedmiar robót, aby nie zostać posądzonym o czyn nieuczciwej konkurencji?
- Jaką rolę spełnia szacowana wartość zamówienia w sporządzonym przez Zamawiającego raporcie z realizacji zamówienia?
- Jak przeprowadzić weryfikację formalną kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót?
- Jakie są formuły realizacji robót budowlanych a jakie możliwe rodzaje rozliczeń?
- W jakim celu zamawiający szacuje wartość zamówienia?
- Jak szacować wartość zamówienia na roboty budowlane? Obowiązujące przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz rozporządzenie wykonawcze.
- Co jest podstawą ustala się wartości zamówienia? 
- Kiedy dokonuje się ustalana wartość zamówienia? 
- Jak prawidłowo opracować kosztorys inwestorski?
- Jakie są nowe wymagania dla kosztorysu?
- Jakie są składowe kosztorysu inwestorskiego i budowa tabeli?
 

zwiń
rozwiń
Program

I. Przedmiar robót - Nowe przepisy obowiązujące od 01.01.2022 r. 
1. Cel wprowadzenia zmian w dotychczasowym Rozporządzeniu z 2 września 2004 r.
2. Szczegółowy opis wprowadzonych zmian:
a. Przepisy ogólne - Definicje i zakres zmian.
b. Zakres i forma dokumentacji projektowej.
c. Zmiany definicji przedmiaru robót po zmianach. 
3. Opis przedmiotu zamówienia:
a. Składowe dokumentacji projektowej.
b. Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.
c. Wspólny Słownik Zamówień publicznych.
4. Przedmiar robót wg. nowych przepisów:
a. Elementy składowe przedmiaru robót i sposób ich opracowania:
• strona tytułowa,
• spis działów,
• tabela przedmiaru robót.
b. Informacje dotyczące pozycji przedmiaru robót.
c. Obliczenia liczby jednostek miary – forma przekazu.
5. Podstawa opracowania przedmiaru robót.
6. Zakres i forma specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.
7. Cel i podział STWIORB:
a. Wymagania w zakresie opracowania STWIORB.
b. Zawartość STWIORB.
8. Ćwiczenie. Weryfikacja przedmiaru robót z wykorzystaniem tabeli sprawdzającej przy kontroli: 
a. Formalnej.
b. Merytorycznej.
II. Kosztorys inwestorski stanowiący podstawę ustalenia wartości zamówienia - Nowe przepisy prawne obowiązujące od 01.01.2022 r. 
1. Jak obliczać wartość zamówienia zgodnie z PZP: 
a. Cel szacowania wartości zamówienia.
b. Termin ustalenia wartości zamówienia.
c. Podstawa ustalenia wartości zamówienia.
d. Co uwzględnia się przy szacowaniu wartości zamówienia.
2. Konieczne i celowe wydanie nowego rozporządzenia. 
3. Przedmiot regulacji rozporządzenia.
4. Szczegółowy opis regulacji przyjętych w rozporządzeniu:
a. Istotne zmiany w zakresie stosowanych definicji.
b. Podstawy do sporządzenia kosztorysu inwestorskiego: 
• dokumentacja projektowa,
• specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,
• założenia wyjściowe do kosztorysowania,
• ceny jednostkowe robót podstawowych.
c. Zasady ustalania cen jednostkowych.
d. Metoda uproszczona - sporządzenia kosztorysu inwestorskiego.
e. Kiedy stosujemy kalkulację szczegółową ceny jednostkowej. 
5. Kosztorys inwestorski wg. nowych przepisów:
a. Elementy składowe kosztorysu inwestorskiego i sposób ich opracowania.
b. Kody CPV/WSZ w kosztorysie inwestorskim, gdzie i jak je stosować.
c. Co zmienia nowa definicja przedmiaru robót? 
d. Założenia wyjściowe do kosztorysowania – cel i potrzeba opracowania.
e. Kolejność ustalanie jednostkowych nakładów rzeczowych.
f. Kolejność ustalania stawek i cen czynników produkcji.
6. Wspólny Słownik Zamówień publicznych – jak stosować w kosztorysie inwestorskim. 
7. Przedmiar robót w kosztorysie inwestorskim wg. nowych przepisów.
8. Cel i sposób stosowania załączników do kosztorysu inwestorskiego.
9. Ćwiczenie. Weryfikacja kosztorysu inwestorskiego z wykorzystaniem tabeli sprawdzającej przy kontroli: 
a. Formalnej.
b. Merytorycznej.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Członkowie komisji przetargowych odpowiedzialni za dokumentację postępowania, pracownicy Zamawiającego odpowiedzialni za odbiór kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót, osoby weryfikujące kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót, osoby opracowujące kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót, pracownicy wydziałów budownictwa i inwestycji, pracownicy wydziałów zamówień publicznych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Niezależny inżynier konsultant, posiada certyfikat Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców, EFCA, członek Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów FIDIC/SIDIR, Rzeczoznawca Kosztorysowy Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych, wieloletnia członkini zarządu stowarzyszenia, współautorka dokumentacji przetargowych dla realizacji inwestycji budowlanych finansowanych ze środków publicznych i funduszy UE. Doświadczenie i praktykę zdobyła, jako ekspert, członek zespołu Inżyniera kontraktu, jako Inżynier kosztów - przy realizacji inwestycji kubaturowych, wodno-kanalizacyjnych, przemysłowych i energetycznych według warunków kontraktowych FIDIC. Prowadzi zajęcia na Studiach Podyplomowych na Politechnice Śląskiej Wydział Ochrony Środowiska oraz prowadziła zajęcia na Politechnice Krakowskiej na Wydziale Lądowym z zakresu przygotowania do realizacji i rozliczania inwestycji budowlanych. Doświadczony praktyk, rzeczoznawca kosztorysowy, wykładowca, prowadzi szkolenia z budownictwa, zamówień publicznych i kosztorysowania.

zwiń
rozwiń