• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Użytkowanie wieczyste obecnie i w projektowanych zmianach sprzedaży prawa własności na rzecz użytkowników wieczystych

online
Potwierdzone

 

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego zapoznają się Państwo z najnowszymi informacjami dotyczącymi przekształcania użytkowania wieczystego we własność. Omówione zostaną między innymi zagadnienia dotyczące zmian do ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie sprzedaży prawa własności gruntu na rzecz użytkownika wieczystego.

Ważne informacje o szkoleniu

• W ostatnich latach zostały podjęte prace legislacyjne ukierunkowane na systemową eliminację użytkowania wieczystego. Pierwszym etapem była uchwalona w dniu 20 lipca 2018 r. ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
• Obecnie ustawodawca zaproponował zmiany do ustawy o gospodarce nieruchomościami, które mają na celu uszczegółowienie i dostosowanie do prawa unijnego w zakresie pomocy publicznej przepisów dotyczących sprzedaży prawa własności gruntu na rzecz użytkownika wieczystego.
Podczas proponowanego szkolenia przeanalizujemy obecną sytuację prawną dotyczącą użytkowania wieczystego, jak również zaprezentujemy projektowane zmiany, co pozwoli na odpowiednie przygotowanie indywidualnych zasad, procesów i opracowanie procedur niezbędnych do prawidłowego zastosowania proponowanych zmian w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy z zakresu użytkowania wieczystego w obecnym stanie prawnym w szczególności po przekształceniach na mocy ustawy z 2018 r.
• Zdobycie wiedzy z zakresu procedowanych zmian do ustawy o gospodarce nieruchomościami dotyczącymi uszczegółowienia procedury sprzedaży prawa własności gruntu na rzecz użytkownika wieczystego oraz udzielania pomocy publicznej z tym związanej.
• Przedstawienie praktycznych zagadnień z zakresu stosowania w praktyce urzędniczej obowiązujących przepisów dotyczących użytkowania wieczystego oraz wskazanie i omówienie jak zmieni się ta praktyka po zmianie przepisów.
• Uzyskanie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości w codziennej pracy.

zwiń
rozwiń
Program

1. Użytkowanie wieczyste:
• Ustanowienie i wygaszenie użytkowania wieczystego.
• Cele użytkowania wieczystego, stawki procentowe oraz opłaty i ich aktualizacja, w tym omówienie szczegółowe procedury aktualizacji stawki procentowej w skutek zmiany celu użytkowania wieczystego, który nastąpił poprzez „trwałą zmianę sposobu korzystania”.
• Sprzedaż prawa własności gruntu na rzecz użytkownika wieczystego.
• Zakaz ustanawiania użytkowania wieczystego – art. 13 ust. 2b UGN.
2. Projektowane zmiany do ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie sprzedaży prawa własności gruntu na rzecz użytkownika wieczystego, w tym w szczególności:
• Zdefiniowanie pojęcia „działalności gospodarczej” na potrzeby przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami - dodanie pkt. 19 w art. 4.
• Doprecyzowanie art. 10 ust. 5 dotyczącego udzielania pomocy publicznej.
• Wprowadzenie w art. 28 w ust. 2 obowiązku przeprowadzania w formie pisemnej rokowań dotyczących warunków sprzedaży gruntu na rzecz użytkownika wieczystego będącego przedsiębiorcą.
• Wykluczenie możliwości zbywania na rzecz użytkowników wieczystych tych gruntów, wobec których umowa użytkowania wieczystego została zawarta przed upływem 10 lat – art. 32 ust. 1.
• Dodanie ust. 1b do art. 32 - upoważnienie dla organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego i wojewodów do podejmowania uchwał i zarządzeń określających zasady przeznaczania do sprzedaży gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowe warunki sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych.
• Wprowadzenie nowego mechanizmu ustalania ceny za nabycie prawa własności gruntu publicznego przez użytkownika wieczystego - zmiana art. 69.
• Określenie mechanizmu obliczania wartości pomocy publicznej oraz zasad ustalania i uiszczania dopłaty do wartości rynkowej gruntu - dodanie art. 69a.
• Konieczność uwzględnienia wytycznych komisji europejskiej dotyczących zachowania rynkowych warunków transakcji - dodanie ust. 5 w art. 70.
• Zmiany w innych ustawach m.in. w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
3. Podsumowanie. Pytania i odpowiedzi.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów gmin, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich oraz wojewódzkich zajmujący się gospodarowaniem nieruchomościami publicznymi lub ich nadzorem, a w szczególności osoby prowadzące sprawy z zakresu użytkowania wieczystego. Jak również przedsiębiorcy, zarządcy nieruchomości, rzeczoznawcy majątkowi oraz inne osoby prawne lub fizyczne zainteresowane zagadnieniami użytkowania wieczystego.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Z wykształcenia inżynier geodeta – wieloletni pracownik administracji samorządowej z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w dziedzinie geodezji i gospodarki nieruchomościami. Na co dzień kierująca wydziałem zarządzania nieruchomościami, gdzie między innymi nadzoruje postępowania w omawianym zakresie oraz współpracuje z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i administracji rządowej. Od kilku lat trenerka prowadząca szkolenia z zakresu gospodarki nieruchomościami, geodezji i postępowań administracyjnych. Przede wszystkim praktyk w przedstawianej tematyce.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 389 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 23 czerwca 2023 r.