Umowy o roboty budowlane

Ważne informacje o szkoleniu

Coraz więcej trafiających na drogę sądową sporów pomiędzy inwestorami i wykonawcami dotyczących realizacji budów, lub tylko robót budowlanych wskazuje, że właściwe przygotowanie, prowadzenie i rozliczenie umów o roboty budowlane to skomplikowana sprawa. Przepisy regulujące tą materię rozrzucone są obecnie po różnych aktach prawnych. Przede wszystkim są to: Kodeks cywilny, Prawo zamówień publicznych i Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi. Jak wskazuje praktyka, często przyczyną sporów bywają drobne błędy w zapisach umownych, lub brak ich jednoznaczności, pozwalający następnie na różne interpretacje przez strony takiej umowy. Może to np. dotyczyć zasadności odmowy odbioru robót objętych rozmaitymi usterkami, albo różnic w pojęciach i zakresie ochrony wynikającej z rękojmi i już tylko fakultatywnej gwarancji. Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego wybitny ekspert i wieloletni praktyk omówi najważniejsze przepisy regulujące umowy o roboty budowlane. Pomoże to uczestnikom ochronić się przed popełnianiem typowych błędów i uniknąć wchodzenia na drogę sporów sądowych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zapoznanie z najważniejszymi regulacjami zawartymi w przepisach dotyczących zawierania, a następnie realizacji, odbiorów i rozliczeń finansowych umów o roboty budowlane, zarówno związanych z obszarem prawa cywilnego, jak i sfery zamówień publicznych.
• Omówienie umowy o roboty budowlane jako odrębnego typu umowy regulowanej przepisami Kodeksu cywilnego (art. 647 – 658 k.c.).
• Zaprezentowanie praw i obowiązków osób uczestniczących w procesie budowlanym.
• Omówienie dziennika budowy jako ważnego dokumentu dowodowego w przypadku powstania sporów rozstrzyganych na drodze sądowej.
• Przedstawienie typowych błędów przy zawieraniu umów.
• Wskazanie, jak uniknąć solidarnej odpowiedzialności inwestora za zobowiązania w stosunku do podwykonawców.
• Poznanie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości związane z tematem zajęć.

zwiń
rozwiń
Program

1. Umowa o roboty budowlane jako odrębny typ umowy regulowanej przepisami Kodeksu cywilnego (art. 647 – 658 k.c.)
2. Odbiór robót budowlanych jako obowiązek Inwestora, problem wad w wykonanych robotach budowlanych i ich wpływ na kwestie odbiorowe
3. Solidarna odpowiedzialność inwestora i wykonawcy za zobowiązania finansowe wobec podwykonawców i jak się przed nią zabezpieczyć.
4. Umowy o roboty budowlane w sferze zamówień publicznych.
• Dodatkowe elementy umów wykraczające poza regulacje Kodeksu cywilnego.
• Szersze spojrzenie na podwykonawstwo - solidarna ochrona także dla usługodawców i dostawców.
• Ograniczenie możliwości zmian zawartej umowy w trakcie realizacji robót.
5. Płatności w procesie budowlanym, możliwe formuły wynagrodzenia wykonawcy, ich zalety i wady. Rozliczenie ryczałtowe i możliwości jego zmiany.
6. Możliwości waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy, formuły waloryzacji.
7. Termin wykonania umowy o roboty budowlane.
• Regulacje Prawa budowlanego.
• Zasady FIDIC-u.
8. Rękojmia i gwarancja w umowach o roboty budowlane.
9. Umowy typu „zaprojektuj i zbuduj” - wady i zalety tej procedury.
10. Dyskusja i podsumowanie.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy wydziałów budownictwa, inwestycji, nieruchomości, zarządcy nieruchomości, pracownicy spółdzielni mieszkaniowych, tbsów. Przedstawiciele zawodów prawniczych i technicznych, w tym osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w ramach budowlanego procesu inwestycyjnego oraz przy utrzymaniu obiektów budowlanych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ukończył studia na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej i uzyskał dyplom magistra inżyniera budownictwa o specjalności "Technologia i organizacja budownictwa" a w 1982 roku obronił pracę doktorską. Doświadczenie zawodowe zdobywał w firmie „Beton-Stal”, Biurze Projektów „Elpro” oraz na budowach eksportowych GD Energopol. Były (przez 26 lat) pracownik naukowo-dydaktyczny Politechniki Warszawskiej, obecnie prowadzi w ramach tej uczelni wykłady na studiach podyplomowych, analogiczne wykłady prowadzi też w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i na Uniwersytecie Warmińsko –Mazurskim w Olsztynie. Przez 18 lat (do 2020 roku) był także pracownikiem Sądu Najwyższego, gdzie zajmował stanowisko głównego specjalisty do spraw zamówień publicznych. Jest także konsultantem technicznym w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto uczestniczy w pracach Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Ma tytuł rzeczoznawcy PZITB. Wykładowca, trener prowadzący zajęcia z zakresu różnych zagadnień dotyczących procesu inwestycyjnego w budownictwie, zamówień publicznych. Jest członkiem zarządu Fundacji Edukacji Menedżerskiej Budowlanych, pełni nadzory inwestorskie. Od 1995 do 2004 roku był również arbitrem z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Od 1988 r. posiada uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w branży konstrukcyjno-budowlanej, a w 1998 r. uzyskał tytuł rzeczoznawcy budowlanego z listy Wojewody Warszawskiego (obecnie centralny rejestr rzeczoznawców prowadzony jest przez Izbę Inżynierów Budownictwa). Jest autorem lub współautorem ok. 1300 projektów, ekspertyz i opinii technicznych i techniczno-prawnych. Posiada również zaświadczenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków uprawniające do prowadzenia robót budowlanych przy obiektach zabytkowych.

zwiń
rozwiń