Samowola urbanistyczna: zakres, procedura, sankcje

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w zajęciach, podczas których zaprezentowane zostaną zagadnienia związane z samowolą urbanistyczną, która często mylona jest z samowolą budowlaną. Samowola urbanistyczna ma zastosowanie tylko i wyłącznie w przypadku zmiany zagospodarowania terenu niezwiązanej z wykonaniem robót budowlanych lub zmianą sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Bez względu na to, czy niezgodna z przepisami zmiana sposobu zagospodarowania przestrzennego terenu następuje na terenie nieobjętym planem, czy też na terenie, dla którego uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, to takie zdarzenie, jako bezprawne, wymaga w państwie prawa odpowiedniego przeciwdziałania ze strony powołanych do tego organów państwa. Omówimy pojęcie samowoli budowlanej, zdefiniujemy przypadki w których mamy z nią odczynienia, przeanalizujemy postępowanie w tym zakresie. Zajęcia będziemy realizować w formule warsztatowej – prezentowane zagadnienia prawne zilustrujemy praktycznymi przykładami.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zapoznanie z procedurami dotyczącymi samowoli urbanistycznej, poprzez identyfikację zjawiska, właściwość organów, zakres decyzji i grożące sankcje.
• Rozszerzenie umiejętności i kompetencji w zakresie reagowania na bezprawne zmiany sposobu zagospodarowania przestrzennego terenu i właściwe wykonywanie zadań administracji publicznej w tym obszarze.
• Przeanalizowanie orzecznictwa, przykładów praktycznych z zakresu samowoli budowlanej w celu zobrazowania pojęcia i sposobu postępowania.
• Wskazanie najczęściej popełnianych błędów i nieprawidłowości w ramach prowadzonych postępowań w przedmiocie stwierdzenia samowoli budowlanej.
• Poznanie odpowiedzi na pytania i wątpliwości związane z tematem szkolenia.

zwiń
rozwiń
Program

1. Pojęcie tzw. samowoli urbanistycznej.
2. Przedmiot tzw. samowoli urbanistycznej.
3. Samowola urbanistyczna a samowola budowlana – porównanie zakresów.
4. Zakres zastosowania przy naruszeniu ustaleń planu miejscowego.
5. Właściwość organów w postępowaniu dotyczącym samowoli urbanistycznej.
6. Postępowanie administracyjne – wszczęcie – strony - przebieg – decyzja – zakres.
7. Sankcje przewidziane za samowolę urbanistyczną.
8. Dyskusja.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy administracji publicznej, urbaniści, architekci, osoby zajmujące się procesem inwestycyjnym, planowaniem przestrzennym i urbanistyką w pracy zawodowej.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, administratywista, urbanista, trener, licencjonowany pośrednik nieruchomości, praca doktorska z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, EMBA, LL.M.. Absolwent studiów podyplomowych z planowania przestrzennego, rewitalizacji, ochrony środowiska, prawa budowlanego, zamówień publicznych z procedurami FIDIC, zarządzania zasobami ludzkimi. Autor publikacji naukowych z zakresu prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego, prawa budowlanego, utrzymania obiektów budowlanych, specustawy drogowej, ochrony zabytków oraz postępowania administracyjnego. Prelegent międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych, autor szkoleń z zakresu prawa budowlanego i umów zawieranych w procesie budowlanym, planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochrony przyrody, ochrony zabytków, postępowania administracyjnego. Autor kilkudziesięciu opracowań planistycznych. Doświadczenie zawodowe zdobyte w jednostce samorządu terytorialnego oraz sektorze prywatnym. Wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami współfinansowanymi ze środków europejskich, w tym z branży budowlanej. Członek Stowarzyszenia Urbaniści Polscy.

zwiń
rozwiń