Przetargowe i bezprzetargowe formy zbycia nieruchomości w praktyce, orzecznictwie i stanowiskach organów kontroli

Program i karta zgłoszenia

W przypadku zgłoszenia do 14 lutego cena wynosi 699,00 PLN netto/os.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujmy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego w sposób szczegółowy zostaną omówione różnice oraz przesłanki do stosowania przetargowego czy bezprzetargowego trybu zbycia nieruchomości publicznej. Podczas zajęć w sposób szczegółowy zostaną wskazane i poddane analizie najnowsze orzeczenia sądów powszechnych i administracyjnych, jak również stanowisko oraz wytyczne Najwyższej Izby Kontroli zawarte w wynikach kontroli przeprowadzonych w 2020 i 2021 roku dotyczących zbywania lokali (LBY.430.006.2020), korzystania z operatów szacunkowych ustalających wartość nieruchomości publicznych i gospodarowania nieruchomościami w ramach zasobów publicznych (LSZ.430.004.2020).

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Zdobycie, uzupełnienie, uporządkowanie i aktualizacja wiedzy z zakresu procedur przetargowego i bezprzetargowego trybu zbywania nieruchomości.
 • Poznanie przepisów, orzecznictwa, piśmiennictwa i stanowisk organów kontroli w obszarze bezprzetargowego i przetargowego trybu zbycia nieruchomości publicznych z uwzględnieniem zagadnień wspólnych oraz różnic i istotnych odrębności w praktycznym stosowaniu tych przepisów.
 • Wskazanie odrębności formalnych i wyzwań na styku przepisów i zagadnień technologicznych, jakie wiążą się z organizacją przetargów zdalnych wraz z propozycją rozwiązań zabezpieczających interesy organizatora.
 • Poznanie zasad właściwej oceny przesłanek przy wyborze odpowiedniego trybu zbywania nieruchomości i uniknięcia błędów w ogłoszeniu, organizacji i przeprowadzaniu przetargów.
zwiń
rozwiń
Program

Dzień I

 1. Zasady ogólne zbywania nieruchomości publicznych:
 • Obowiązek przeprowadzenia przetargu przy istnieniu przesłanki do zbycia bezprzetargowego. Zasady prawidłowego działania właściciela w przypadku ustalenia, że więcej niż jeden podmiot jest uprawniony do nabycia nieruchomości bez przetargu.
 • Sprzedaż bez przetargu a przetarg ograniczony. W jakich sytuacjach przetarg ograniczony będzie realizował zasadę równego dostępu do nieruchomości dla osób posiadających to samo uprawnienie.
 • Uchwała/zarządzenie o zgodzie na przeznaczenie nieruchomości do zbycia bez przetargu. Zakres oraz ograniczenia kompetencji organu stanowiącego. Omówienie aktualnego orzecznictwa i stanowisk organów kontroli.
 • Czy uchwała zezwalająca na bezprzetargowe zbycie nieruchomości oraz zarządzenie organu wykonawczego o przeznaczeniu do zbycia bez przetargu mogą zostać zaskarżone jako naruszające interes prawny osób trzecich? Omówienie aktualnego orzecznictwa.
 1. Zapewnienie wymogu jawności przy gospodarowaniu nieruchomościami w trybie przetargowym i bezprzetargowym:
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia/oddania do używania w trybie bezprzetargowym, omówienie praktycznej problematyki publikacji wykazu, zmiany treści wykazu, określania ceny nieruchomości oraz wyznaczania terminu na realizację prawa pierwszeństwa.
 • Czy wykaz nieruchomości powinien być ogłoszony po uzyskaniu uchwały/zarządzenia zezwalającego na zbycie czy też musi być ogłoszony przed taką uchwałą? Czy uchwała/zarządzenie wydane przed wykazem jest nieważna? Omówienie orzecznictwa i aktualnej praktyki w tym zakresie.
 • Zamiar zbycia nieruchomości jako podstawa ogłaszania wykazu - praktyka stosowania znowelizowanych przepisów.
 • Wykaz nieruchomości, a sprzedaż lokalu na wniosek jego najemcy - odrębności i szczególne regulacje w kontekście prawa pierwszeństwa najemcy na czas nieoznaczony.
 • Zasady podawania do publicznej wiadomości informacji o zmianach i korektach treści wykazu.
 • Wykaz jako załącznik do zarządzenia. Zmiana lub uchylenie zarządzenia jako skutek zmian wykazów oraz rezygnacji ze zbycia nieruchomości.
 1. Podstawy rozporządzenia nieruchomością publiczną bez przetargu:
 • Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości publicznej. Praktyczne ujęcie stosowania przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami dotyczących pierwszeństwa jako podstawy do nabycia nieruchomości bez przetargu. Sposób poszerzenia katalogu osób uprawnionych do pierwszeństwa i uwagi praktyczne w tym zakresie.
 • „Nieruchomość przyległa”, „poprawienie warunków zagospodarowania”, „niemożność zagospodarowania jako samodzielnej nieruchomości”- omówienie problematyki w oparciu o aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych.
 • Bezprzetargowe zbywania zabudowanej nieruchomości na rzecz dzierżawców - szczegółowe omówienie aktualnych kierunków interpretacji wprowadzonych zmian.
 • Zbywanie nieruchomości między jednostką samorządu terytorialnego a Skarbem Państwa - odrębności, szczególne regulacje oraz możliwe do wprowadzenia zastrzeżenia w umowie.
 • Nowe obowiązki bezprzetargowego najmu lub dzierżawy na rzecz podmiotów wskazanych w art. 37 ust. 4a u.g.n.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów gmin i urzędów miast zajmujący się zbywaniem nieruchomości, którzy chcą zaktualizować lub usystematyzować swoją praktyczną wiedzę w zakresie przygotowania i prowadzenia czynności zbycia nieruchomości.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczony trener, od 2008 roku prowadzi wysoko oceniane szkolenia z zakresu gospodarki nieruchomościami publicznymi i obrotu nieruchomościami. Absolwent aplikacji sądowej. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu gospodarowania nieruchomościami publicznymi, cywilno-prawnych aspektów obrotu nieruchomościami i zamówień publicznych w gospodarce nieruchomościami.

zwiń
rozwiń