Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu z komentarzem do planowanych zmian w 2023 r.

 Cena: 399 PLN netto/os. W przypadku zgłoszenia do 3 lutego cena wynosi 369,00 PLN netto.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego zostaną przedstawione zagadnienia związane z procedurami wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu ze szczególnym uwzględnieniem zmian wprowadzonych w 2021 r. ustawą o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ale również omówieniem planowanych zmian na 2023 r. w planowaniu przestrzennym. Szkolenie pozwoli na rozszerzenie umiejętności i kompetencji w zakresie wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania oraz zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie wiedzy w zakresie przepisów z zakresu planowania przestrzennego oraz prawa budowlanego w przedmiocie wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu.
• Uporządkowanie wiedzy i zapoznanie z projektami nowelizacji przepisów z zakresu planowania przestrzennego w 2023 r.
• Poznanie zasad prawidłowego przeprowadzenia analizy urbanistycznej do decyzji o warunkach zabudowy.
• Dostosowanie wiedzy do zmieniającego się otoczenia prawnego.
• Podniesienie kwalifikacji oraz kompetencji w zakresie tematyki szkolenia.
• Poznanie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania oraz omówienie kwestii problemowych.
• Otrzymanie obszernych materiałów szkoleniowych - prezentacji z wyciągiem przepisów prawnych, które uległy zmianie, a także wzorami wniosków.

zwiń
rozwiń
Program

1. Określenie inwestycji celu publicznego.
2. Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, wniosek o ustalenie warunków zabudowy, treść wniosku, wezwanie do uzupełnienia wniosku, formularz wniosku.
3. Ustalanie stron postępowania.
4. Bieg terminu do załatwienia sprawy. Procedura - zawiadomienie o wszczęciu postępowania, udział stron w postępowaniu. Konsekwencje przekroczenia terminów – karanie.
5. Postępowanie uproszczone w odniesieniu do warunków zabudowy domy do 70 m2.
6. Prawidłowe wyznaczenie obszaru analizowanego.
7. Analiza funkcji i cech zabudowy, obszar analizowany, dokumentowanie analizy.
8. Uzgodnienie decyzji o warunkach zabudowy.
9. Zawieszenie postępowania – zasady, przyczyny i forma zawieszenia.
10. Sporządzenie projektu decyzji, elementy formalne decyzji i treść rozstrzygnięcia.
11. Uzasadnienie decyzji.
12. Kierunek zmian w procedurach po zmianie systemu planowania przestrzennego.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy administracji publicznej, urbaniści, architekci, osoby zajmujące się procesem inwestycyjnym, planowaniem przestrzennym i urbanistyką w pracy zawodowej.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, administratywista, urbanista, trener, licencjonowany pośrednik nieruchomości, praca doktorska z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, EMBA, LL.M. Absolwent studiów podyplomowych z planowania przestrzennego, rewitalizacji, ochrony środowiska, prawa budowlanego, zamówień publicznych z procedurami FIDIC, zarządzania zasobami ludzkimi. Autor publikacji naukowych z zakresu prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego, prawa budowlanego, utrzymania obiektów budowlanych, specustawy drogowej, ochrony zabytków oraz postępowania administracyjnego. Prelegent międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych, autor szkoleń z zakresu prawa budowlanego i umów zawieranych w procesie budowlanym, planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochrony przyrody, ochrony zabytków, postępowania administracyjnego. Autor kilkudziesięciu opracowań planistycznych. Doświadczenie zawodowe zdobyte w jednostce samorządu terytorialnego oraz sektorze prywatnym. Wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami współfinansowanymi ze środków europejskich, w tym z branży budowlanej. Członek Stowarzyszenia Urbaniści Polscy.

zwiń
rozwiń