Zarządzanie majątkiem instytucji kultury w ujęciu prawnym i rachunkowym w 2023 r.

Ważne informacje o szkoleniu

W instytucjach kultury (państwowych i samorządowych) zewnętrzne organy kontrolne dosyć często stwierdzają poważne nieprawidłowości w zakresie zarządzania i ewidencjonowania zasobów majątkowych – muzealiów. Szczególnie wykazuje się zaniechanie prowadzenia ustawowo określonych rejestrów i inwentarzy, opóźnienia w ewidencjonowaniu zabytków, nieprowadzenie inwentaryzacji i rocznych uzgodnień, co prowadzi do tego, że dane w bilansie i sprawozdawczości nie odzwierciedlają rzeczywistego stanu aktywów. Muzea kierowane są przez wysokiej klasy profesjonalistów z dziedziny kultury i sztuki, którzy często napotykają trudności w obowiązkach zarządczych w obszarze rachunkowości, statystyki i gospodarowania składnikami majątkowymi, czy prawidłowym udokumentowaniu rozliczenia i wykorzystania dotacji. Udział w szkoleniu pomoże w ugruntowaniu wiedzy w obszarze racjonalnego i zgodnego z prawem zarządzania mieniem instytucji kultury.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Wskazanie obszarów ryzyka oraz uporządkowanie wiedzy w zakresie aktualnej problematyki muzealiów i ich inwentaryzacji – w aspekcie organizacyjnym, bilansowym i podatkowym, z uwzględnieniem zmian i nowości wynikających z regulacji ustawowych oraz Krajowych Standardów Rachunkowości.
 • Zdobycie wiedzy niezbędnej do podejmowania właściwych decyzji dotyczących gospodarowania, zabezpieczenia, ewidencjonowania i inwentaryzacji zbiorów bibliotecznych, zasobów muzealnych, w tym stanowiących zabytki.
 • Ugruntowanie wiedzy, szczególnie w obszarze rozliczenia dotacji, skontrum oraz inwentaryzacji muzealiów – stanowiących i niestanowiących zabytki w rozumieniu ustawy o zabytkach oraz o muzeach.
 • Wskazanie na możliwość wprowadzenia uproszczeń w ewidencji księgowej.
 • Możliwość konsultacji z wykładowcą problematycznych kwestii oraz uzyskanie odpowiedzi na zadane pytania.

 

Uczestnicy w materiałach szkoleniowych otrzymają m.in. wzory procedur wewnętrznych dotyczące omawianego tematu, przydatne w pracy.

zwiń
rozwiń
Program
 1. Wprowadzenie – podstawowe akty prawne.
 2. Zasady tworzenia i łączenia instytucjami kultury – wyposażanie instytucji w majątek podstawowy.
 3. Wspólna obsługa samorządowych instytucji kultury przez CUW.
 4. Obowiązki i odpowiedzialność dyrektora instytucji kultury w obszarze rachunkowości jednostki.
 5. Źródła finansowania majątku instytucji kultury – zasady i tryb wykorzystania i rozliczania dotacji (podmiotowej, celowej).
 6. Wpływy z własnej działalności gospodarczej instytucji kultury.
 7. Nieodpłatne otrzymanie środków rzeczowych (środki trwałe, pozostałe środki trwałe i składniki niskocenne) oraz wartości niematerialnych i prawnych – problematyka wyceny i ujmowania w ewidencjach.
 8. Prawa autorskie (przeniesienie praw, korzystanie z utworu), a wartości niematerialne i prawne.
 9. Środki pieniężne otrzymane w formie darowizny, sponsoringu od podmiotów gospodarczych.
 10. Środki trwałe, pozostałe środki trwałe, niskocenne składniki wyposażenia, wartości niematerialne i prawne – zasady kwalifikacji, progi istotności i ewidencja.
 11. Uproszczenia oraz Krajowy Standard Rachunkowości nr 11 „środki trwałe” do zastosowania przez instytucje kultury.
 12. Zasady zagospodarowywania składników zbędnych majątku ruchomego – sprzedaż, nieodpłatne przekazanie, likwidacja przez instytucje kultury. 
 13. Muzealia – zasady kwalifikacji, ujmowania w urządzeniach ewidencyjnych i rachunkowych.
 14. Prawny i rachunkowy tryb udokumentowania – przeniesienia, użyczenia i sprzedaży muzealiów.
 15. Uzgodnienia i inwentaryzacja muzealiów oraz muzealiów stanowiących zabytki.
 16. Sposób i udokumentowanie komisyjnej kontroli zgodności stanów.
 17. Inwentaryzacja zasobów muzealnych (terminy, rodzaj, metody, rozliczenie).
 18. Likwidacja muzealiów zniszczonych, utraconych, przeniesienie.
 19. Biblioteki – zasady inwentaryzacji wg ustawy o rachunkowości, a skontrum.
 20. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w gospodarowaniu finansami muzeum – kiedy i w jakich okolicznościach dochodzi do naruszenia.
 21. Omówienie typowych nieprawidłowości i wskazanie działań zmierzających do ich wyeliminowania.
 22. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.  
zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie skierowane jest do dyrektorów, kadry zarządzającej samorządowych i państwowych instytucji kultury (bibliotek, muzeów) głównych księgowych, specjalistów pionów bibliotecznych i muzealnych oraz administracyjnych i księgowych, inwentaryzatorów muzealnych, członków zespołów komisyjnej kontroli oraz komisji inwentaryzacyjnych muzealiów własnych, użyczonych lub przekazanych do użytkowania, a także składników stanowiących wyposażenia, do kierowników jednostek prowadzących obsługę rachunkową (CUW).

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, ekonomista, specjalista i praktyk z zakresu prawa samorządowego, rachunkowości i finansów publicznych, w tym audytu, kontroli zarządczej i inwentaryzacji. Doświadczony trener i wykładowca (ponad 30 lat pracy w sektorze finansów samorządowych).

zwiń
rozwiń