• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Prawo autorskie i prawa pokrewne w praktyce

Miejsce
Internet
Termin
16 października 2023
Czas trwania
09:30 - 14:30
Cena
389 zł
Ważne informacje o szkoleniu

Na proponowanym szkoleniu będą omawiane prawa autorskie związane z autorstwem, oznaczeniem, czyli udostępnienia pod nazwiskiem, pseudonimem lub anonimowo, nienaruszalnością treści oraz formą utworu, stosowania jego wykorzystania, decyzji o udostępnieniu utworu oraz nadzoru nad tym, jak utwór jest wykorzystywany. Trener wskaże możliwości rozwiązań prawnych, które zminimalizują ryzyko negatywnych konsekwencji związanych z korzystaniem z dzieł bez zgody ich autora. Omówione zostaną możliwości korzystania z utworów bez potrzeby nabywania praw od ich autorów. Prowadzący wskaże również częste błędy lub braki w umowach na stworzenie i korzystanie z dzieła lub w umowach koncertowych oraz omówi praktyczne rozwiązania i przykłady orzeczeń sądowych z zakresu praw autorskich.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Wyjaśnienie pojęcia prawa autorskiego i utworu oraz prezentacja przykładów, w których mamy do czynienia z prawami autorskimi.
 • Prezentacja prawidłowych zapisów umowy uprawniającej do korzystania z praw autorskich, omówienie przykładów kiedy może dojść do naruszenia tych praw.
 • Odpowiemy na pytanie jak zorganizować wydarzenie kulturalne, np. wystawę fotografii, koncert czy festiwal muzyczny, aby nie narazić się na odpowiedzialność z tytułu naruszenia praw autorskich lub pokrewnych?
 • Omówienie podstawowych zapisów dobrze sporządzonej umowy z autorem dzieła, artystą scenicznym.
 • Wskazanie roli organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi.
 • Szkolenie pomoże uczestnikom w identyfikacji ryzyka związanego z używaniem utworów, w tym także ogólnodostępnych w internecie.
zwiń
rozwiń
Program

I. Przedmiot prawa autorskiego i praw pokrewnych.

 1. Pojęcie utworu, przykłady z orzecznictwa sądowego.
 2. Pojęcie artystycznego wykonania, zakres ochrony i relacje do praw autorów.
 3. Rodzaje utworów.
 4. Inspiracja, wykorzystanie czyjegoś pomysłu, adaptacja innego utworu, a ryzyko naruszenia praw innych osób.
 5. Dzieła wyłączone z ochrony prawno-autorskiej.

II. Autor i artysta wykonawca jako podmioty praw autorskich i pokrewnych.

 1. Autorskie prawa osobiste i majątkowe – definicja, różnice, przykłady.
 2. Czas ochrony praw autorskich.
 3. Naruszenie autorskich praw osobistych lub majątkowych – przykłady.
 4. Roszczenia przysługujące właścicielom praw autorskich.

III. Dyspozycje prawami autorskimi.

 1. Przeniesienie autorskich praw majątkowych – podstawowe zasady.
 2. Licencja, a przeniesienie autorskich praw majątkowych – różnice.
 3. Rodzaje licencji.
 4. Zasady zawierania umów autorskich – istotne klauzule umowne, częste błędy w umowach.
 5. Pola eksploatacji – zdefiniowanie pojęcia i ich znaczenie w umowie.
 6. Umowa z pracownikiem – twórcą dzieła. Prawa pracodawcy do utworu pracowniczego. Umowa o pracę a zakres korzystania z utworu.

IV. Dozwolony użytek w polskiej ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 1. Dozwolony użytek jako forma zgodnego z prawem korzystania z utworów bez zgody twórcy.
 2. Zakres i przykłady dozwolonego użytku:
 • publiczne rozpowszechnianie utworów w miejscach ogólnie dostępnych,
 • cytat – zakres i wymogi,
 • działalność naukowa, oświatowa i edukacyjna,
 • fotografowanie dzieł sztuki, obiektów architektury,
 • kopiowanie książek, digitalizacja zbiorów,
 • wykorzystywanie utworów w celach promocji wystaw, wydarzeń kulturalnych,
 • satyra.
 1. Zasady korzystania z utworów w ramach dozwolonego użytku,
 2. Granice dozwolonego użytku.

V. Rola organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi.

 1. Relacje organizacji zbiorowego zarządzania z użytkownikami utworów – przedmiot i zakres ich działalności.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie adresowane jest do pracowników wydziałów kultury, promocji i informacji, biur prasowych, ale także do włodarzy i zarządzających jst, w tym wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz starostów, jak również ich zastępców i sekretarzy. Zapraszamy także pracowników samorządowych instytucji kultury, muzeów, bibliotek oraz osoby z jst, które w codziennej pracy stykają się z problemami z zakresu wykorzystania utworów i artystycznych wykonań.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, specjalista z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w zakresie prawa własności intelektualnej szczególnie prawa autorskiego i praw pokrewnych. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Instytutu Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Ukończył liczne kursy m.in. w zakresie praw autorskich, praw własności przemysłowej, zwalczania nieuczciwych praktyk rynkowych i prawa nieuczciwej konkurencji. Zajmuje się ochroną danych osobowych jako inspektor ochrony danych. Prowadził liczne szkolenia z tematyki prawnoautorskiej, m.in. dla przedstawicieli samorządów, ministerstw, Kancelarii Sejmu i Senatu RP., szkół wyższych, przedsiębiorców. Doradza m.in. w tematyce praw autorskich instytucjom kultury, jednostkom samorządu terytorialnego, twórcom, znanym aktorom kinowym i telewizyjnym i wykonawcom muzycznym, animatorom kultury, wydawcom.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia w formule on-line realizowane na żywo za pomocą platformy, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Koordynatorzy
Jakub Porządny
Koordynator ds. szkoleń i forów
tel. +48 500 112 543
jakub.porzadny@frdl.org.pl
Karolina Mucuś
Koordynator ds. szkoleń i forów
tel. +48 530 307 420
karolina.mucus@frdl.org.pl