Kontrola i nadzór starosty nad stowarzyszeniami. Uprawnienia i obowiązki organów nadzorujących w  świetle przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Ważne informacje o szkoleniu

Nadzór i kontrola nad stowarzyszeniami to jedno z licznych z obowiązków, spoczywających na staroście. Pracownicy starostw powiatowych, mający w zakresie swoich obowiązków nadzór i kontrolę nad stowarzyszeniami powinni: znać uprawnienia i obowiązki organu, wynikające z kompetencji nadzorczych nad stowarzyszeniami, wiedzieć jak postępować w sytuacjach problemowych, jak interpretować przepisy i umieć prawidłowo interpretować orzecznictwo sądowe, by efektywnie realizować powierzone im zadania. Dlatego też proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu dotyczącym tematyki nadzoru nad stowarzyszeniami w świetle obowiązujących przepisów i orzecznictwa w celu weryfikacji wiedzy, wyjaśnienia wątpliwości interpretacyjnych czy uniknięcia błędów. Prowadząca, doświadczony praktyk, w sposób przystępny omówi obowiązujące regulacje, skupi uwagę na zagadnieniach dotyczących zadań, wynikających z kontroli stowarzyszenia na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Ponadto przedstawi kwestie wątpliwe, budzące niejasności oraz wskaże propozycje rozwiązań.

Szkolenie skierowane jest do osób, które rozpoczynają pracę w zakresie kontroli nad stowarzyszeniami, a także tych z wieloletnim stażem, którzy pragną zweryfikować swoją wiedzę i umiejętności stosowania przepisów.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Uzyskanie niezbędnej wiedzy z zakresu nadzoru i kontroli nad stowarzyszeniami, w szczególności uprawnień i obowiązków organów nadzorujących.
 • Wyjaśnienie kompetencji starostwa jako organu nadzorującego stowarzyszenia, zwrócenie uwagi kwestię kontroli w świetle przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
 • Analiza przepisów i praktycznego ich zastosowania w przypadku powołania, przekształcenia, likwidacji czy rozwiązania stowarzyszenia. Podkreślenie różnic pomiędzy stowarzyszeniem zwykłym a rejestrowym, roli statutu i jego zmian.
 • Omówienie Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych w zakresie kontroli stowarzyszeń.
 • Zdobycie praktycznych porad i wskazówek, w celu prawidłowego wykonywania zadań
 • Poznanie aktualnego orzecznictwa.
 • Uzyskanie odpowiedzi na pytania:
  • Jak właściwie kontrolować stowarzyszenia?
  • Czy organ nadzoru może przeprowadzić kontrolę w siedzibie stowarzyszenia? W jakim zakresie?
  • Jak należycie sprawować nadzór nad stowarzyszeniami?
  • W jaki sposób należy zawiadomić o zmianach w statucie stowarzyszenia? W jakim terminie? Kto ma ten obowiązek? Co w przypadku braku zawiadomienia?
  • Kiedy należy ustanowić kuratora? Na jakich zasadach?
  • Jakie obowiązki ma likwidator stowarzyszenia? Kto ponosi koszty likwidacji?
  • Jakie są różnice pomiędzy stowarzyszeniem zwykłym a rejestrowym?
  • Jak przeprowadzić likwidację stowarzyszenia, które nie funkcjonuje, od czego zacząć proces likwidacji? Co należy zrobić z pozostawionym majątkiem?
  • Jak dokonać wpisu do ewidencji? Czy, kto, kiedy i na jakich zasadach może dokonać aktualizacji danych w ewidencji?
  • Co zrobić w przypadku, gdy stowarzyszenie nie złoży oświadczenia w nawiązaniu do przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu?
 • Podczas szkolenia zapewnimy możliwość konsultacji kwestii problemowych.
zwiń
rozwiń
Program

1. Wpis stowarzyszenia do KRS.
2. Tworzenie stowarzyszeń. Nadzór nad stowarzyszeniami.
3. Dostarczanie przez zarząd stowarzyszenia odpisów uchwał walnego zebrania członków.
4. Niezbędne wyjaśnienia od władz stowarzyszenia.
5. Znaczenie statutu stowarzyszenia. Zawiadomienie o zmianie statutu stowarzyszenia.
6. Nadzór nad stowarzyszeniami - środki stosowane przez organy nadzorujące:

 • kompetencje organu nadzorującego,
 • kontrola stowarzyszenia na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
 • środki stosowane przez organy nadzorujące, środki stosowane przez sąd,
 • ustanowienie kuratora i jego obowiązki,
 • postanowienie o rozwiązaniu stowarzyszenia,
 • zwolnienie z opłat sądowych.

7. Likwidacja stowarzyszenia.
8. Rozwiązanie stowarzyszenia.
9. Stowarzyszenia zwykłe. Utworzenie stowarzyszenia zwykłego. Organy. 
10. Wniosek o wpis do ewidencji. Postępowanie w sprawie wpisu do ewidencji. Dane zamieszczane w ewidencji: aktualizacja danych, dostęp do treści ewidencji.
11. Przekształcenie stowarzyszenia zwykłego w stowarzyszenie rejestrowe. Przekazanie rejestrów stowarzyszeń sądom rejestrowym.
12. Kluby sportowe i uczniowskie kluby sportowe.
13. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych.
14. Kwestie problemowe, wymiana doświadczeń. Pytania i odpowiedzi.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

pracownicy starostw powiatowych i miast na prawach powiatu, zajmujący się nadzorem nad stowarzyszeniami, osoby współpracujące z organizacjami pozarządowymi, w tym stowarzyszeniami, klubami sportowymi, uczniowskimi klubami sportowymi, kontrolerzy wewnętrzni, audytorzy, inne osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, ekspert z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy oraz przepisów prawnych dotyczących k.p.a., ochrony danych osobowych, udostępniania danych, dostępu do informacji publicznej, zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zadań własnych i zleconych jst, także powiatów, w szczególności dotyczących kontroli i nadzoru jst nad stowarzyszeniami. Doświadczona trenerka, prowadząca od kilkunastu lat szkolenia, podnoszące kwalifikacje pracowników administracji publicznej. Autorka komentarzy i opinii prawnych.

zwiń
rozwiń