• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Jak wydać dobrą decyzję o organizacji imprezy masowej? Organizacja i bezpieczeństwo imprez masowych i niemasowych w praktyce

Przy zgłoszeniu do 28 maja 2024 cena wynosi 409 PLN netto/os.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, którego przedmiotem jest kompleksowe przeanalizowanie regulacji formalno- prawnych w zakresie bezpieczeństwa i organizacji imprez masowych. Podczas zajęć zaprezentujemy kluczowe kwestie dotyczące zasad i procedur przygotowania wniosków o wydanie zezwolenia na organizacje imprez masowych i nie masowych, a także zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie trwania imprez i po ich zakończeniu. Odpowiemy na najczęściej zadawane pytania i wyjaśnimy pojawiające się wątpliwości w zakresie stosowania ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Omawianie zagadnienia prawne będziemy ilustrować licznymi przykładami z praktyki imprez masowych organizowanych w dużych aglomeracjach, miastach średniej wielkości i małych gminach.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Podniesienie kwalifikacji, wiedzy i umiejętności praktycznych osób odpowiedzialnych za organizacje imprez masowych i niemasowych w sektorze administracji publicznej oraz w sektorze prywatnym jak również pracowników urzędów gmin wydających decyzje zezwalające na organizację imprez masowych.
• Poznanie węzłowych zagadnień mających bezpośredni wpływ na prawidłowe przygotowanie dokumentacji stanowiącej podstawę do uzyskania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej, wskazanie najczęstszych błędów i uchybień występujących w praktyce.
• Zapoznanie z kluczowymi kwestiami dotyczącymi zasad i procedur przygotowania wniosków o wydanie zezwolenia na organizacje imprez masowych.
• Poznanie zasad zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie trwania imprez i po ich zakończeniu.
• Wskazanie najczęściej występujących nieprawidłowości i błędów oraz udzielenie odpowiedzi na pytania i wątpliwości z zakresu przedmiotu zajęć.
• Dowiesz się:
- Jaki podmiot może być organizatorem imprezy masowej i jaka jest jego odpowiedzialność z tym związana.
- Jakie są ustawowe przesłanki do uznania, że mamy do czynienia z organizacją imprezy masowej.
- Kiedy impreza nie będzie uznana za imprezę masową, pomimo faktu, że jej charakter na to wskazuje.
- Jaka jest rola i obowiązki kierownika ds. bezpieczeństwa.
- W jakiej sytuacji organ może wydać decyzję o odmowie przeprowadzenia imprezy masowej.
- Czy wszystkie imprezy masowe muszą być ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej (OC).
- Kto i na jakich warunkach może kontrolować przebieg imprezy masowej.

zwiń
rozwiń
Program

1. Czym jest impreza masowa – ujęcie prawne i socjologiczne:
• Uwarunkowania normatywne.
• Rodzaje imprez wyłączonych spod zakresu ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.
• Definicje ustawowe.
2. Kiedy mamy do czynienia z wydarzeniem nie stanowiąca imprezy masowej – obowiązki, ograniczenia, organizacja i przebieg.
3. Najczęściej popełniane błędy i uchybienia podczas przygotowań do organizacji imprezy masowej (i niemasowej) oraz w trakcie jej przebiegu.
4. Synteza wiedzy dot. zachowania ludzkiego w dużej grupie na podstawie tzw. „psychologii tłumu”.
5. Rodzaje imprez masowych , które wyróżnia ustawa:

• Imprezy artystyczno-rozrywkowe.
• Imprezy sportowe.
• Imprezy podwyższonego ryzyka.
6. Bezpieczeństwo imprezy masowej i podmioty zobowiązane do jego utrzymania.
• Obowiązki i uprawnienia organizatora imprezy masowej.
• Obowiązki i uprawnienia organu wydającego zezwolenie.
• Obowiązki i uprawnienia organów wydających opinie.
7. Procedura uzyskania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej:
• Terminy w postępowaniu o uzyskanie zezwolenia i konsekwencje ich niedotrzymania.
• Dokumentacja niezbędna do uzyskania zezwolenia.
• Posiłkowe stosowanie KPA do postępowania w sprawie uzyskania zezwolenia na organizację imprezy masowej.
8. Jak wydać dobrą decyzję o organizacji imprezy masowej:
• Zezwolenie na organizację imprezy masowej jako decyzja administracyjna.
• Elementy konieczne decyzji administracyjnej.
• Struktura i układ decyzji administracyjnej zezwalającej na organizację imprezy masowej.
• Struktura i układ decyzji administracyjnej odmawiającej na organizację imprezy masowej.
9. Zadania kierownika do spraw bezpieczeństwa, służby informacyjnej i służby porządkowej w czasie trwania imprezy masowej.
• Wymagania formalne dla kierownika ds. Bezpieczeństwa.
• Rola i zadania służby bezpieczeństwa.
• Rola i zadnia służby informacyjnej.
10. Kontrola bezpieczeństwa imprezy masowej.
• Uprawnienia kontrolne organu wydającego zezwolenie.
• Uprawnienia kontrolne wojewody.
11. Odpowiedzialność za szkody w związku z zabezpieczeniem imprezy masowej.
• Odpowiedzialność za szkody, których doznali uczestnicy imprezy masowej.
• Odpowiedzialność za szkody, które poniosły podmioty zabezpieczające imprezę masową.
12. Imprezy masowe a alkohol.
13. Aspekty umowne imprez masowych.
14. Odpowiedzialność za przestępstwa i wykroczenia popełnione w trakcie imprezy masowej.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów gmin, starostw powiatowych, samorządowych jednostek organizacyjnych oraz podmiotów organizujących imprezy masowe - zarówno publicznych jak i prywatnych - pracownicy podmiotów wydających zezwolenia na organizacje imprez masowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa, radca prawny, wieloletni dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miasta Krakowa realizujący zadania związane z bezpieczeństwem i organizacją imprez masowych, specjalista z zakresu prawa i postępowania administracyjnego.

zwiń
rozwiń