Dotacje z budżetu jst podmiotowe, przedmiotowe i celowe w tym dotacje dla ochotniczych straży pożarnych. Udzielanie, rozliczanie, kontrola w 2023 r.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego przedstawimy procedury udzielania, rozliczania oraz kontroli udzielania dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Podczas zajęć omówione zostaną również dotacje dla ochotniczych straży pożarnych udzielane na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych Przedstawiana tematyka zostanie omówiona w oparciu o aktualne przepisy prawa i orzecznictwo.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Omówienie zasad udzielania dotacji podmiotowych, przedmiotowych i celowych udzielanych z budżetu JST oraz dotacji dla ochotniczych straży pożarnych.
• Zdobycie wiedzy na temat jak prawidłowo przeprowadzić proces udzielenia i następnie rozliczenia przekazanej dotacji podmiotowej, przedmiotowej i celowej.
• Omówienie czynności związanych z kontrolą udzielonych dotacji.
• Omówienie podejmowanych działań mających na celu zwrot do budżetu dotacji: niewykorzystanej, nienależnej, pobranej w nadmiernej wysokości oraz niezgodnie z przeznaczeniem.
• Wskazanie najczęściej popełnianych błędów i nieprawidłowości w zakresie udzielania i kontroli dotacji z budżetu jst.
• Poznanie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania jak również wątpliwości z jakimi zmierzają się pracownicy jst w swojej codziennej pracy z dotacjami.

zwiń
rozwiń
Program

1. Dotacje podmiotowe:
• Definicja.
• Podstawa prawna udzielenia.
• Czy wymagana jest umowa?
• Czy należy je rozliczać?
• Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury. Co kontrolować, jak rozliczać?
• Wzór zarządzenia wójta, burmistrza itp. w sprawie rozliczania dotacji podmiotowych udzielanych przez jst instytucjom kultury.
2. Dotacje przedmiotowe:
• Definicja.
• Podstawa prawna udzielenia.
• Sposób kalkulacji.
• Wymagane dokumenty.
• Czy stosujemy wymagania art. 250 ustawy o finansach publicznych?
• Rozliczanie.
3. Dotacje celowe:
• Podstawa prawna.
• Wymagane dokumenty.
• Kiedy stosujemy unormowania art. 250 ustawy o finansach publicznych?
4. Dotacje dodatkowe zagadnienia:
• Odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
• Wyjaśnienie kiedy mamy do czynienia z: dotacją pobraną w nadmiernej wysokości, bez podstawy prawnej, niewykorzystaną, wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem.
5. Rozliczanie dotacji celowych na przykładzie dotacji udzielanych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:
• Umowa i jej postanowienia.
• Kontrola.
• Praktyczne przykłady rozliczania dotacji – z uwzględnieniem rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań:
- Odpowiedź na pytanie: jeśli w rozliczeniu występują wydatki z przed umowy i po umowie to czy one oznaczają dotację pobraną w nadmiernej wysokości, niewykorzystaną czy wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem?
- Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości i wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.
- Zwrot dotacji w sytuacji niedozwolonego przesunięcia poszczególnych pozycji wydatków w stosunku do umowy.
- Zwrot dotacji w sytuacji zwiększenia się udziału dotacji w całkowitym koszcie zadania – występują dwie metody liczenia, więc którą należy stosować.
- Zwrot dotacji w sytuacji zmniejszenia się udziału innych środków finansowych w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji.
- Zwrot dotacji w sytuacji zmniejszenia się udziału wkładu osobowego i wkładu rzeczowego w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji.
- Rozliczanie dotacji wg rezultatów realizacji zadania publicznego.
6. „Małe dotacje” - ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:
• Rodzaje zlecanych zadań.
• Procedura udzielania małej dotacji.
• Brak przekazania przez beneficjenta na realizację zadania publicznego w deklarowanej wysokości środków finansowych własnych, środków pochodzących z innych źródeł, wkładu osobowego lub rzeczowego – czy należy wtedy zwrócić całą dotację?
7. Dotacje dla ochotniczych straży pożarnych na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych
• Jakie rodzaje dotacji można przekazywać dla OSP?
• Podstawa prawna.
• Zakres finansowania.
• Czy jest wymagana oddzielna uchwała organu stanowiącego?
• Ważne postanowienia umowy. Czy stosujemy unormowania art. 250 czy art. 221 ustawy o finansach publicznych?
• Rozliczanie przykładowe dokumenty.
8. Dotacje celowe na promocje jst. Podstawa prawna.
9. Dotacje dla żłobków prywatnych. Wzór uchwały.
10. Dotacje udzielane przez jst na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska:

• Podstawa prawna.
• Podmioty mogące otrzymać dotacje.
• Wybrane postanowienia uchwał organów stanowiących jst na przykładzie dotacji na wymianę ogrzewania budynków.
11. Dotacje przekazywane przez jst dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
12. Dotacje celowe z przeznaczeniem na pomoc między jst oraz powierzenie i przyjęcie zadań.
13. Dotacje celowe w oparciu o przepisy ustawy o sporcie

• Podstawa i zakres dopuszczalnego finansowania.
• Tryb udzielania dotacji.
• Najczęstsze nieprawidłowości.
14. Podsumowanie.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy jednostek, skarbnicy, główni księgowi jednostek, kierownicy wydziałów i pracownicy merytoryczni zajmujący się udzielaniem, rozliczaniem, kontrolą i zwrotem dotacji, pracownicy organizacji otrzymujących dotacje.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prowadzi szkolenia od 2003 roku. Wieloletni Naczelnik Wydziału Kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, wcześniej Główny Inspektor Wydziału Kontroli RIO, obecnie Zastępca Burmistrza, autor artykułów, wykładowca i praktyk, specjalista z zakresu kontroli, finansów publicznych, budżetu zadaniowego i zamówień publicznych. Wykładowca Uniwersytecki, stale współpracuje z FRDL.

zwiń
rozwiń