Skargi, wnioski i petycje w praktyce funkcjonowania organów jednostek samorządu terytorialnego

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego przedstawimy zasady rozpatrywania skarg, wniosków i petycji na każdym etapie ich procedowania przez organy jednostek samorządu terytorialnego w świetle obowiązujących przepisów. Omówimy zakres działania komisji skarg wniosków i petycji, wyjaśnimy jak prawidłowo rozpoznawać dany rodzaj pisma oraz wskażemy na co zwrócić uwagę w procedurze postępowania z nimi. Szczególny akcent omawianych zagadnień położymy na wzajemne relacje pomiędzy dotychczasowym postępowaniem skargowo-wnioskowym a postępowaniem w sprawie petycji.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy w zakresie postępowania w sprawie rozpatrywania skarg, wniosków i petycji na podstawie obowiązujących regulacji:

  •  Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego,
  •  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2000roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków przez organy jednostek samorządu terytorialnego,
  •  Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, która obowiązuje od września 2015 roku.

• Omówienie praktycznych problemów dotyczących postępowania w sprawach skarg, wniosków i petycji.
• Omówienie aktualnego orzecznictwa w przedmiocie szkolenia.
• Udzielenie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości z zakresu tematu zajęć.

zwiń
rozwiń
Program

1. Prawo składania skarg, wniosków i petycji w świetle przepisów Konstytucji RP.
2. Kwalifikowanie pism według treści.
3. Właściwość organów w postępowaniu skargowo-wnioskowym oraz postępowaniu w sprawie petycji - funkcjonowanie komisji skarg, wniosków i petycji.
4. Ochrona skarżącego i wnioskodawcy.
5. Przedmiot skarg, wniosków i petycji.
6. Zasady organizacji przyjmowania skarg, wniosków i petycji.
7. Rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji.
8. Postępowanie ze skargami złożonymi w toku toczącego się postępowanie administracyjne.
9. Wpływ skargi na postępowania zakończone wydaniem ostatecznych decyzji administracyjnych.
10. Ponowne złożenie skargi uznanej uprzednio za bezzasadną.
11. Terminy załatwiania skarg, wniosków i petycji.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów administracji samorządowej, w szczególności zajmujący się rozpatrywaniem skarg i wniosków, pracownicy biur rady, członkowie komisji skarg, wniosków i petycji, radni, sekretarze.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Partner współkierujący Działem Prawa Administracyjnego Kancelarii Prawnej, ekspert prawny ogólnopolskich i regionalnych organizacji samorządowych. Specjalizuje się w prawie administracyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządu terytorialnego oraz prawa odpadowego. Redaktor naczelny czasopisma PRAWO DLA SAMORZĄDU; członek zespołu doradczego do spraw systemowych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami przy Ministrze Klimatu i Środowiska. Doświadczony trener prowadzący liczne szkolenia z zakresu prawa samorządowego, procedury administracyjnej, legislacji administracyjnej.

zwiń
rozwiń