Postępowanie z dokumentacją elektroniczną i jej archiwizacja

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas szkolenia zapoznamy uczestników z aktualnym porządkiem prawnym w zakresie postępowania z dokumentacją w jednostce, ze szczególnym uwzględnieniem dokumentacji elektronicznej. Omówione zostaną procesy kancelaryjno-archiwalne i obowiązujący system kancelaryjny.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Nabycie wiedzy na temat: postępowania z dokumentacją elektroniczną, ze szczególnym uwzględnieniem zasad archiwizowania i brakowania.

Uzyskanie praktycznych wskazówek jak przeprowadzić elektroniczną archiwizację dokumentacji na informatycznych nośnikach  danych.

Pozyskanie wiedzy nt. podmiotów zobowiązanych do przekazywania materiałów do ADE Archiwum Dokumentów Elektronicznych.

zwiń
rozwiń
Program
  1. Dokumentacja elektroniczna i jej ujęcie w normatywach kancelaryjno-archiwalnych.
  2. Na czym polega elektroniczne zarządzanie dokumentacją – podstawy formalno-prawne.
  3. Systemy teleinformatyczne dedykowane do realizacji określonych usług oraz spraw.
  4. Cechy obligatoryjnego bezdziennikowego systemu kancelaryjnego i jego realizacja w EZD (znakowanie i rejestracja przesyłek, znak i ewidencja spraw, kancelaryjny opis dokumentacji elektronicznej, kompletność metadanych).
  5. Rodzaje i grupy dokumentacji polegającej archiwizacji: akta spraw, składy chronologiczne odwzorowań cyfrowych i składy informatycznych nośników danych.
  6. Ile lat przechowywać daną informację? Ustalanie okresów przechowywania dokumentacji elektronicznej.
  7. Porządkowanie dokumentacji elektronicznej – etapy i zasady.
  8. Jak przeprowadzić niszczenie dokumentacji elektronicznej? Realizacja procedury brakowania.
  9. Materiały archiwalne w formie elektronicznej – obowiązki twórców dokumentacji o znaczeniu trwałym.
  10. Pytania i dyskusja.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych, zwłaszcza osoby prowadzące biura i sekretariaty, a także odpowiedzialne za archiwa zakładowe i składnice akt, w podmiotach wprowadzających elektroniczne zarządzanie dokumentacją.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalista ds. zarządzania dokumentacją, doktor nauk humanistycznych z zakresu historii najnowszej i archiwistyki, biegły sądowy, pracowała w administracji państwowej, prowadziła: kontrole biurowości i archiwizowania dokumentacji w jednostkach państwowych i samorządowych; wykonała szereg ekspertyz dot. wartościowania akt decydując o czasookresie ich przechowywania; opiniowała wnioski o zniszczenie lub przejęcie akt do archiwum państwowego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 295 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na gdansk.frdl.pl lub mailem na adres zgloszenia@gdansk.frdl.pl do 13 kwietnia 2021 r.