Nowelizacja k.p.a. ze szczególnym uwzględnieniem tematyki doręczeń

Ważne informacje o szkoleniu

Poprawne doręczanie korespondencji uchroni organ przed niepotrzebnymi kosztami, kłopotami z klientami urzędu oraz skutkami braku prawidłowego doręczania oficjalnej korespondencji, prowadzonej w oparciu o k.p.a. Uczestnicy proponowanego szkolenia otrzymają odpowiedzi na pytania pojawiające się w codziennej pracy związanej z doręczaniem korespondencji zarówno w sposób tradycyjny, jak i elektroniczny. Od strony praktycznej zostaną przedstawione zasady doręczeń elektronicznych, z uwzględnieniem aktualnych przepisów prawa i problemów wynikających z pisma Ministra Cyfryzacji z dnia 14.01.2022 r. (przekazanego do każdej jst).

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Kompleksowe omówienie zagadnień procedury administracyjnej z zakresu doręczeń.
• Przedstawienie praktycznych konsekwencji wejścia w życie nowej zasady pisemności w k.p.a. oraz ustawy o doręczeniach elektronicznych.
• Wskazanie najczęściej popełnianych błędów i nieprawidłowości w zakresie doręczeń.
• Otrzymanie odpowiedzi na między innymi następujące pytania:
- Jak skutecznie złożyć podanie w formie elektronicznej do organu administracji publicznej?
- Jak należy podpisywać podanie ustalone w formie elektronicznej?
- Kto ma rację przy zasadach podpisywania korespondencji elektronicznej przekazywanej przez e-PUAP – Minister Cyfryzacji (pismo z dnia 14.10.2022 r. DTC.WMO.72112.42.2022) czy też NSA (uchwała z dnia 21 lipca 2022 r., I FPS 2/21)?
- Czy należy podpisywać załączniki dokumentów przekazywanych przez e-PUAP?
- Dlaczego (i od kiedy) podanie złożone w formie zwykłego maila nie wywołuje skutków prawnych?
- Czy (i od kiedy) petent może przynieść podanie utrwalone w postaci elektronicznej np. na płycie cd lub pendrive?
- Jak powinno wyglądać obligatoryjne pouczenie o zasadach prowadzenia korespondencji elektronicznej?
- Czy art. 39 k.p.a. obowiązuje w starym brzmieniu (sprzed 5.10.2021 r.) czy w nowym, czy może w obu? I jakie są tego konsekwencje?
- Dlaczego używanie tzw. żółtej zwrotki przy doręczaniu oficjalnej korespondencji jest niebezpieczne?
- Czy można doręczać korespondencję organu w tradycyjnej (papierowej) formie, jeśli strona wybrała komunikację elektroniczną?
- Kto to jest dorosły domownik?
- Jakie są najczęstsze błędy przy doręczaniu zastępczym?

zwiń
rozwiń
Program

1. Zasada pisemności i jej praktyczne znaczenie.
2. Zasady podpisywania pism tradycyjnych oraz utrwalonych w sposób elektroniczny:

• Podpis osobisty – czyli jaki, co nie jest podpisem osobistym?
• Podpisy elektroniczne: cechy charakterystyczne każdego z nich.
• Czy (i od kiedy) można składać do organu administracji publicznej pisma utrwalone w postaci elektronicznej np. na płycie cd lub pendrive? Definicja dokumentu elektronicznego.
3. Nowe brzmienie art. 63 § 1 k.p.a. i obowiązek pozostawienia pisma bez rozpoznania, jeśli wpłynęło na adres poczty elektronicznej:
• Dlaczego (i od kiedy) podanie złożone w formie zwykłego maila nie wywołuje skutków prawnych?
• Co jest podaniem a co nie w rozumieniu art. 63 § 1 k.p.a.?
• Jak skutecznie złożyć podanie w formie elektronicznej do organu administracji publicznej?
• Czy należy podpisywać załączniki dokumentów przekazywanych przez e-PUAP?
• Powiadomienie o pozostawieniu podania bez rozpoznania – obowiązkowe czy nie?
• Pouczenie o zasadach prowadzenia korespondencji elektronicznej.
4. Doręczanie korespondencji elektronicznej do osoby fizycznej – nowe „stare zasady”:
• Stosowanie przepisów k.p.a. w dotychczasowym brzmieniu (przed 5.10.2021 r.) w przypadku doręczeń do osób fizycznych.
• Doręczenie tradycyjne w przypadku wyboru komunikacji elektronicznej.
5. Nowe zasady doręczania:
• Obowiązek doręczania na adres do doręczeń.
• Publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego.
• Doręczenie z wykorzystaniem publicznej usługi hybrydowej.
• „Dowód otrzymania” a „chwila doręczenia lub wpłynięcia korespondencji”.
• Art. 393 k.p.a. po zmianach – czy można skutecznie doręczać korespondencję w tym trybie?
6. Doręczenie tradycyjne:
• „Żółta” a „biała zwrotka” przy doręczeniach tradycyjnych – praktyczne znacznie.
• Doręczenie dorosłemu domownikowi.
• Doręczenie zastępcze – praktyczne problemy, przykłady niewłaściwego doręczenia.
7. Doręczenie przez publiczne obwieszczenie.
8. Odpowiedzi na pytania.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Sekretarze, pracownicy administracji publicznej, stosujący k.p.a., zarówno zaczynający pracę w organach, jak i doświadczeni urzędnicy.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczony praktyk (radca prawny, członek etatowy SKO w latach 2005-2011, ekspert Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego), autor licznych publikacji w tematyce k.p.a., trener i wykładowca, mający udokumentowanych kilkaset szkoleń z zakresu k.p.a., współwłaściciel kancelarii prawnej, specjalizującej się w obsłudze prawnej jst, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji UWM w Olsztynie w Katedrze Postępowania Administracyjnego i Sądownictwa Administracyjnego.

zwiń
rozwiń