• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Nowelizacja k.p.a. ze szczególnym uwzględnieniem tematyki doręczeń

online
Potwierdzone

 

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie Kodeks Postępowania Administracyjnego z uwzględnieniem tematyki doręczeń. Największy nacisk położony zostanie na kwestie sprawiające największe trudności w postępowaniu administracyjnym oraz na najistotniejsze zasady KPA.

Ważne informacje o szkoleniu

Przedmiotem szkolenia jest kompleksowe przeanalizowanie praktycznych konsekwencji wejścia w życie nowej zasady pisemności w k.p.a. oraz ustawy o doręczeniach elektronicznych.
Uczestnicy szkolenia:
• Otrzymają odpowiedzi na pytania pojawiające się w codziennej pracy związanej z doręczaniem korespondencji zarówno w sposób tradycyjny, jak i elektroniczny.
• Poznają od strony praktycznej zasady doręczeń elektronicznych, z uwzględnieniem aktualnych przepisów prawa i problemów, wynikających z ich stosowania.
• Zdobędą wiedzę, która pozwoli na poprawne doręczanie korespondencji, co uchroni organ przed niepotrzebnymi kosztami, kłopotami z klientami urzędu oraz skutkami braku prawidłowego doręczania oficjalnej korespondencji prowadzonej w oparciu o k.p.a.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Gruntowne omówienie zagadnień procedury administracyjnej z zakresu doręczeń.
• Przedstawienie praktycznych konsekwencji wejścia w życie nowej zasady pisemności w k.p.a. oraz ustawy o doręczeniach elektronicznych.
• Wskazanie najczęściej popełnianych błędów i nieprawidłowości w zakresie doręczeń.
• Otrzymanie odpowiedzi na m. in. następujące pytania:
- Jak skutecznie złożyć podanie w formie elektronicznej do organu administracji publicznej?
- Jak należy podpisywać podanie ustalone w formie elektronicznej?
- Kto ma rację przy zasadach podpisywania korespondencji elektronicznej przekazywanej przez e-PUAP – Minister Cyfryzacji (pismo z dnia 14.10.2022 r., DTC.WMO.72112.42.2022) czy też NSA (uchwała z dnia 21 lipca 2022 r., I FPS 2/21)? Czy należy podpisywać załączniki dokumentów przekazywanych przez e-PUAP?
- Dlaczego (i od kiedy) podanie złożone w formie zwykłego maila nie wywołuje skutków prawnych?
- Czy (i od kiedy) petent może przynieść podanie utrwalone w postaci elektronicznej np. na płycie cd lub pendrive?
- Jak powinno wyglądać obligatoryjne pouczenie o zasadach prowadzenia korespondencji elektronicznej?
- Czy art. 39 k.p.a. obowiązuje w starym brzmieniu (przed 5.10.2021 r.) czy w nowym, czy w obu i jakie są tego konsekwencje?
- Dlaczego używanie tzw. żółtej zwrotki przy doręczaniu oficjalnej korespondencji jest niebezpieczne?
- Czy można doręczać korespondencję organu w tradycyjnej (papierowej) formie, jeśli strona wybrała komunikację elektroniczną?
- Kto to jest dorosły domownik?
- Jakie są najczęstsze błędy przy doręczaniu zastępczym?

zwiń
rozwiń
Program

1. Zasada pisemności i jej praktyczne znaczenie.
2. Zasady podpisywania pism tradycyjnych oraz utrwalonych w sposób elektroniczny:

• Podpis osobisty – czyli jaki, co nie jest podpisem osobistym?
• Podpisy elektroniczne - cechy charakterystyczne każdego z nich.
• Czy (i od kiedy) można składać do organu administracji publicznej pisma utrwalone w postaci elektronicznej np. na płycie cd lub pendrive? Definicja dokumentu elektronicznego.
3. Nowe brzmienie art. 63 § 1 k.p.a. i obowiązek pozostawienia pisma bez rozpoznania, jeśli wpłynęło na adres poczty elektronicznej:
• Dlaczego (i od kiedy) podanie złożone w formie zwykłego maila nie wywołuje skutków prawnych?
• Co jest podaniem, a co nie w rozumieniu art. 63 § 1 k.p.a.?
• Jak skutecznie złożyć podanie w formie elektronicznej do organu administracji publicznej?
• Czy należy podpisywać załączniki dokumentów przekazywanych przez e-PUAP?
• Powiadomienie o pozostawieniu podania bez rozpoznania – obowiązkowe czy nie?
• Pouczenie o zasadach prowadzenia korespondencji elektronicznej.
4. Doręczanie korespondencji elektronicznej do osoby fizycznej – nowe „stare zasady”:
• Stosowanie przepisów k.p.a. w dotychczasowym brzmieniu (przed 5.10.2021 r.) w przypadku doręczeń do osób fizycznych.
• Doręczenie tradycyjne w przypadku wyboru komunikacji elektronicznej.
5. Nowe zasady doręczania:
• Obowiązek doręczania na adres do doręczeń.
• Publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego.
• Doręczenie z wykorzystaniem publicznej usługi hybrydowej.
• „Dowód otrzymania” a „chwila doręczenia lub wpłynięcia korespondencji”.
• Art. 393 k.p.a. po zmianach. Czy można skutecznie doręczać korespondencję w tym trybie?
6. Doręczenie tradycyjne:
• „Żółta” a „biała zwrotka” przy doręczeniach tradycyjnych? Praktyczne znacznie.
• Doręczenie dorosłemu domownikowi.
• Doręczenie zastępcze. Praktyczne problemy, przykłady złego doręczenia.
• Doręczenie przez publiczne obwieszczenie.
7. Pytania uczestników.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Sekretarze, pracownicy administracji publicznej stosujący k.p.a., zarówno zaczynający pracę w organach, jak i doświadczeni urzędnicy.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczony praktyk (radca prawny, członek etatowy SKO w latach 2005-2011, ekspert Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego), autor licznych publikacji w tematyce k.p.a., trener i wykładowca mający udokumentowanych kilkaset szkoleń z zakresu k.p.a., współwłaściciel kancelarii prawnej, specjalizującej się w obsłudze prawnej jst, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji UWM w Olsztynie w Katedrze Postępowania Administracyjnego i Sądownictwa Administracyjnego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 395 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 8 czerwca 2023 r.

Opinie Klientów

Wojciech Kwaśniewski
Dyrektor PCPR w Bytowie
“PCPR w Bytowie poleca FRDL w Gdańsku, jako solidnego partnera. Przyczynia się do tego wysoko wykwalifikowana kadra, a bardzo dobry kontakt ze specjalistami pracującymi w fundacji pozwalał na sprawną i owocną współpracę.”
Andrzej Lemańczyk
Wójt Gminy Lipnica
“Cenimy sobie dotychczasową jakość kontaktów i polecamy współpracę, rekomendując pracowników Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Regionalny w Gdańsku jako kompetentnych doradców z dużym doświadczeniem przy realizacji zagadnień w zakresie diagnozy, analizy organizacji jednostek oświatowych, w tym ich arkuszy organizacyjnych.”
Mariola Rynkiewicz-Gończ
Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Słupsku
Wyrażam swoje uznanie dla dla pracowników Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodka Regionalnego w Gdańsku za współpracę, która przebiegła bez zastrzeżeń.
Sylwia Mackiewicz
Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie z pełną odpowiedzialnością poleca Fundację jako sprawdzonego i rzetelnego partnera.
Wojciech Zemła
Sekretarz Miasta Sopotu
W trakcie prac zespół badawczy okazał się profesjonalną i merytorycznie przygotowaną grupą ekspertów, którzy wykonywali swoją pracę rzetelnie oraz sumiennie. Wszystkie powyższe argumenty czynią zespół Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Regionalny w Gdańsku godnym polecenia.
Rafosław Zawadzki
Dyrektor Departamentu Koordynacji i Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Usługa została zrealizowana z należytą starannością i profesjonalizmem. Przedstawiciele Fundacji w powierzonych zadaniach, wykazywali się terminowością, sumiennością i znakomitymi umiejętnościami organizacyjnymi.
Stanisław Czupryn
Zastępca Wójta Gminy Tuchomie
Z pełną odpowiedzialnością polecam Fundację Rozwoju Demokracji lokalnej OR w Gdańsku jako sprawdzonego i rzetelnego partnera.
Danuta Karcz-Karczewska
Sekretarz Gminy Czarna Dąbrówka
Usługa została wykonana terminowo i profesjonalnie. Polecamy współpracę z Ośrodkiem Regionalnym FRDL w Gdańsku.
Kazimierz Hinc
Sekratrz Zarządu Lokalnej Grupy Działania "Kaszubska Droga"
Fundację możemy bez obaw polecić, ponieważ dotrzymuje terminów, świadczy usługi na wysokim poziomie, rzetelnie i solidnie. Istotnie ważna cechą współpracy z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej jest świetna komunikacja na każdym etapie realizacji zadania.
Astrida Kaczyńska
Zastępca Wójta Gminy Linia
Usługa została wykonana terminowo i profesjonalnie. Polecamy współpracę z Ośrodkiem Regionalnym FRDL w Gdańsku.
Ewa Kapłan
Zastępca Burmistrza Miastka
Rekomenduję Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej jako podmiot, który gwarantuje terminowość oraz precyzję wykonywanych usług.
Paweł Chodorowski
Naczelnik Wydziału Rozwoju i Spraw Wewnętrznych Starostwa w Bytowie
Pozytywne opinie członków Zespołu Strategicznego oraz recenzentów Strategii pozwalają rekomendować Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej jako kompetentnego wykonawcę dokumentów strategicznych.
Agnieszka Wolańska
Sekretarz Gminy Wicko
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej wykazała się profesjonalizmem i wiedzą merytoryczną, co pozwala nam polecić Fundację jako rzetelnego partnera w świadczonych przez nią usługach.
Joanna Dalecka
Inspektor ds. Zieleni Publicznej w Gminie Kosakowo
Bardzo dużo wiedzy, szczególnie do zastosowania w praktyce, wyniosłam z tego szkolenia. Pani prelegent nie ograniczała się jedynie do omówienia aktów prawnych i wyroków sądów ale przede wszystkim omawiała przykłady z życia. Miejsce szkolenia w lokalizacji bardzo dogodnej komunikacyjnie. Nie można nie wspomnieć o bardzo dobrej, sprawnej organizacji i smacznym obiedzie.
Grzegorz Mrowiński
Burmistrz Miasta Działdowo
Z powierzonego zadania Fundacja wywiązała się w sposób fachowy a dokumentacja została sporządzona rzetelnie i zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami, terminowo i profesjonalnie. Polecamy współpracę z Ośrodkiem Regionalnym FRDL w Gdańsku.
Andrzej Strzechmiński
Burmistrz Miasta Łeby
Nasza dotychczasowa współpraca pozwala zarekomendować FRDL Ośrodek Regionalny w Gdańsku wszystkim zainteresowanym podmiotom jako firmę profesjonalną i solidną.


 ”
Leszek Kuliński
Wójt Gminy Kobylnica
Usługa została wykonana z należytą starannością, zgodnie ze wszelkimi wymaganiami prawa obowiązującymi w tym zakresie, na które składają się w szczególności prace analityczne, koncepcyjne i redakcyjne oraz zgodnie z podpisaną umową.
Iwona Wójcik
Sekretarz Starostwa Powiatowego w Słupsku
Powierzona usługa została wykonana rzetelnie i solidnie.
Krzysztof Jaszczak
Dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Pruszczu Gdańskim
Tematyka szkolenia została dostosowana do potrzeb naszej firmy, a proces organizacji przeprowadzono na najwyższym poziomie, w sposób terminowy i zgodny z ustaleniami.
Zenon Lidzbarski
Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie
Pragnę polecić Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej jako godnego zaufania partnera, realizującego usługi szkoleniowe na wysokim poziomie.