E-doręczenia po zmianach z 2022 roku. Jak i kiedy wdrożyć? Jak i kiedy stosować?

Ważne informacje o szkoleniu

E-Doręczenia to nowa metoda doręczania korespondencji przez podmioty publiczne. E-Doręczenia mają zastąpić przesyłkę poleconą czyli tradycyjny list w kopercie. Obowiązek stosowania e-Doręczeń dotyczyć będzie nie tylko urzędów gminy, starostw czy urzędów marszałkowskich, ale również samorządowych jednostek organizacyjnych, takich jak szkoły, ośrodki pomocy społecznej czy zakłady gospodarki komunalnej. Szkolenie uwzględnia nowelizację z 28 kwietnia 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem publicznych systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1002). Zmiana dotyczy terminów powstania obowiązku stosowania e-Doręczeń. O tym, kiedy konkretnie poszczególne podmioty będą musiały obowiązkowo rozpocząć stosowanie e-Doręczeń, mamy się dowiedzieć z komunikatu Ministra. Termin ten nie będzie jednak późniejszy niż 1 stycznia 2024 r. Komunikat pojawi się co najmniej na 90 dni wcześniej. Oznacza to, że optymalnym rozwiązaniem będzie wykorzystanie nadchodzących miesięcy na przygotowanie się do stosowania e-Doręczeń.
E-Doręczenia będą obowiązkowo stosowane m.in. przez:

  • organy administracji rządowej oraz jednostki budżetowe je obsługujące,
  • inne organy władzy publicznej, w tym organy kontroli państwowej i ochrony prawa, oraz jednostki budżetowe, które je obsługują,
  • ZUS i KRUS,
  • NFZ.

Do systemu e-Doręczeń będą dołączać też: jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki; związki metropolitalne; jednostki budżetowe; samorządowe zakłady budżetowe; agencje wykonawcze; instytucje gospodarki budżetowej; państwowe fundusze celowe; samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej; uczelnie publiczne; Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne; państwowe i samorządowe instytucje kultury; inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Zapoznanie uczestników z praktycznymi aspektami wdrożenia i stosowania e Doręczeń w tym:

  • zapoznanie uczestników z nowymi zasadami doręczenia korespondencji w trybie e-Doręczeń,
  • przygotowanie uczestników do wdrożenia e-Doręczeń i ich stosowania,
  • zdobycie wiedzy czym są e-Doręczenia i co je różni od dotychczasowych sposobów wymiany korespondencji, w tym EPUAP-u,
  • przygotowanie uczestników do wdrożenia e-Doręczeń, w tym uzyskania adresu do doręczeń elektronicznych, założenia skrzynki doręczeń, wyznaczenia administratora skrzynki doręczeń,
  • zaznajomienie uczestników z zasadami korzystania z EPUAP-u w okresie przejściowym,
  • zapoznanie uczestników z procedurą korzystania z nowych usług doręczeniowych, tj. publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej.
zwiń
rozwiń
Program

I. E-Doręczenia – nowe obowiązkowe zasady doręczeń dla podmiotów publicznych:
1. Co kryje się pod hasłem „e-Doręczenia”? 
2. Jakie usługi doręczeniowe są dostępne w ramach e-Doręczeń?
3. Na czym polega publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego (PURDE) i publiczna usługa hybrydowa (PUH)?
4. Kiedy stosowanie e-Doręczeń stanie się obowiązkowe – zmiana terminu.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie adresowane jest w szczególności do sekretarzy gmin, powiatów, województwa, kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych, a także pracowników samorządowych prowadzących postępowania administracyjne czy podatkowe oraz dla pracowników odpowiedzialnych za obrót korespondencji.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu, praktyk, doświadczony trener prowadzący szkolenia dla przedstawicieli jednostek sektora finansów publicznych, w szczególności jednostek samorządu terytorialnego, dotychczas przeszkoliła kilkuset pracowników sektora publicznego, uczestniczy w obsłudze prawnej podmiotów z sektora finansów publicznych, specjalizuje się w prawie cywilnym i doradza klientom w zakresie spraw związanych z zamówieniami publicznymi, posiada bogate doświadczenie w dochodzeniu wierzytelności cywilnoprawnych, posiada certyfikat ukończenia kursu zorganizowanego przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z zakresu obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
 

zwiń
rozwiń