Najnowsze przepisy ustawy o kierujących pojazdami dotyczące postępowania w zakresie wydawania praw jazdy i innych czynności związanych z nadzorem nad kierującymi

Ważne informacje o szkoleniu

Struktura szkolenia oparta jest na kwestiach problemów praktycznych wynikających w trakcie prowadzenia spraw związanych z wydawaniem, zatrzymywaniem i zwracaniem praw jazdy, cofaniem i przywracaniem uprawnień oraz innymi czynnościami wynikającymi z ustawy o kierujących pojazdami. Obowiązujące przepisy omawiane są w kontekście konkretnych problemów i wątpliwości. Prowadzący podczas dyskusji z uczestnikami szkolenia postara się odpowiedzieć na wszystkie zgłaszane pytania i wątpliwości oraz podpowie, w jaki sposób rozwiązać problematyczne kwestie. 

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych dla prawidłowego prowadzenia spraw w zakresie wydawania, cofania i zatrzymywania praw jazdy w świetle obowiązujących przepisów.
• Rozwiązanie praktycznych problemów napotykanych w trakcie nadzoru nad kierowcami.
• Nabycie umiejętności rozwiązywania praktycznych problemów w prowadzonych sprawach.
• Możliwość konsultacji i zadawania pytań w trakcie szkolenia.
• Otrzymane podczas szkolenia wzory druków usprawnią codzienną pracę i pozwolą uniknąć błędów.
 

zwiń
rozwiń
Program

1. Problemy związane z wydawaniem i wymianą praw jazdy uchodźcom wojennym z Ukrainy.
2. Projektowane zmiany w rozporządzeniu w sprawie wydawania dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami.
3. Przepisy rozporządzeń w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy oraz w sprawie wydawania karty kwalifikacji kierowcy.
4. Postępowanie w przedmiocie cofnięcia uprawnień do kierowania – podstawy prawne, skutki cofnięcia uprawnień, obliczanie terminów.
5. Przesłanki przedłużenia okresu zatrzymania prawa jazdy, obliczanie terminów.
6. Problematyczne sytuacje, w tym sprawy obcokrajowców, cofanie uprawnień w związku z wyrokami sądów, „podwójne” cofanie uprawnień itp. sytuacje.
7. Podstawy prawne odmowy wydania prawa jazdy.
8. Decyzja o skierowaniu na badania lekarskie i psychologiczne – postępowanie administracyjne z urzędu oraz na wniosek – terminy.
9. Decyzja o zatrzymaniu prawa jazdy za uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego – najnowsze przepisy, podstawy prawne i procedura, Uchylanie decyzji, kwestia ustalania adresu do doręczeń.
10. stosowanie wyroków, w tym sądów innych państw.
11. Wymiana zagranicznego prawa jazdy – niejasności i wątpliwości interpretacyjne.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy starostw powiatowych odpowiedzialni za wydawanie praw jazdy oraz nadzór nad kierowcami.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Dyrektor organu administracji rządowej zajmującego się kontrolą przedsiębiorców, urzędnik mianowany. Ekspert z długoletnim doświadczeniem, specjalizujący się w prawie transportowym a także w przepisach i zasadach stosowania kodeksu postępowania administracyjnego przez pracowników jednostek samorządu terytorialnego.

zwiń
rozwiń