• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Aspekty zimowego utrzymania dróg publicznych, ulic oraz placów w zakresie zarządzania drogami

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, którego przedmiotem jest omówienie zasad właściwego prowadzenia i zarządzania zimowym utrzymaniem dróg, które w konsekwencji ma zapewnić bezpieczeństwo ruchu na drogach w warunkach zimowych przy jednoczesnej optymalizacji kosztów ZUD (zimowe utrzymanie dróg). Podczas zajęć uczestnicy otrzymają aktualne informacje na temat obowiązujących przepisów w zakresie zimowego utrzymania dróg publicznych, ulic i placów, odpowiedzialności cywilnej z tego tytułu oraz na temat stosowanych materiałów odladzających, uszorstniających i sprzętu w robotach ZUD, a także wpływu stosowanych materiałów ZUD na środowisko naturalne.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Przypomnienie i poszerzenie wiadomości na temat przepisów prawnych w zakresie zimowego utrzymania dróg publicznych, ulic oraz placów.
• Omówienie zasad odpowiedzialności cywilnej podmiotów odpowiedzialnych za prowadzenie ZUD.
• Wskazanie i zaprezentowanie stosowanych materiałów odladzających, uszorstniających i sprzętu w robotach ZUD oraz nowoczesnych technologii w ZUD.
• Poszerzenie znajomości problematyki ZUD wynikającej z przepisów oraz dotyczącej materiałów, sprzętu i nowoczesnych technologii w ZUD pozwalających na optymalizację kosztów ZUD.

zwiń
rozwiń
Program

1. Obowiązki zarządców dróg publicznych, właścicieli nieruchomości i innych podmiotów w zakresie zimowego utrzymania dróg ( ZUD) i ich odpowiedzialność cywilna wynikająca z obowiązujących aktów prawnych:
• Ustawa o drogach publicznych.
• Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
• Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach.
2. Ogólne zasady organizacji i prowadzenia zimowego utrzymania dróg oraz zasady określania standardów zimowego utrzymania dróg ( ZUD).
3. Postępowania przetargowe w zakresie prowadzenia ZUD: warunki udziału w postępowaniach i kryteria wyboru ofert.
4. Materiały odladzające i uszarstniające stosowane do ZUD w aspekcie wymagań Rozporządzenie Ministra Środowiska (Dz.U. Nr 230 poz. 1960 z 2005r) w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach.
5. Wpływ materiałów odladzających, uszarstniających stosowanych do ZUD na nawierzchnie i infrastrukturę dróg oraz ich otoczenie. Zasady prowadzenia odśnieżania i zwalczania śliskości oraz sprzęt używany do ZUD.
6. Nowoczesne technologie usprawniające prowadzenie ZUD: radary meteorologiczne, stacje drogowe, mapy termiczne, system FAST i ich wpływ na optymalizacje kosztów ZUD.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Urzędy Gmin, Starostwa Powiatowe, Zarządy Dróg Powiatowych, Zarządy Dróg Miejskich, Zakłady Gospodarki Komunalnej, Zarządy Dróg Wojewódzkich, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Absolwent Politechniki Krakowskiej. Obecnie pracownik Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie na stanowisku Naczelnika Wydziału Inwestycji Drogowo-Mostowych, pracował również w Dyrekcji Okręgowej Dróg Publicznych w Krakowie. Posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń, a w czasie swojej pracy pełnił funkcje: drogomistrza, inspektora nadzoru i obecnie naczelnika wydziału inwestycji. Szkolenia z dziedziny drogownictwa(zimowe utrzymanie dróg, remonty kapitalne i przebudowy nawierzchni, roboty utrzymaniowe) prowadził od 2003 r. w 12 jednostkach FRDL na terenie całego kraju a ponadto prowadził cykl szkoleń dla pracowników Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Łącznie przeprowadził ponad 115 szkoleń z w/w tematyki.

zwiń
rozwiń