Zmiany w prawie pracy. Dyrektywy: work-life balance oraz przejrzyste i przewidywalne warunki zatrudnienia

Ważne informacje o szkoleniu

Na mocy ustawy z dnia 8.02.2023 r. w drugim kwartale br. wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu pracy mająca na celu transpozycję do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców oraz opiekunów. Ustawa ta ma na celu m.in. poszerzenie uprawnień pracowników - rodziców/opiekunów, a także zrównanie ochrony osób świadczących pracę na podstawie umowy na czas określony w sposób zbliżony do tej, która obowiązuje przy zatrudnieniu bezterminowym. Szkolenie ma na celu kompleksowe przedstawienie projektowanych zmian w prawie pracy tak, aby przygotować się na wdrożenie ich w zakładzie pracy.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Poznanie zmian Kodeksu pracy w zakresie zatrudnienia terminowego.
  • Uzyskanie wiedzy w zakresie właściwego formułowania informacji o warunkach zatrudnienia po zmianach.
  • Poznanie szczegółów w zakresie wdrożenia do polskiego porządku prawnego dyrektywy „work-life balance”.
  • Poznanie przepisów przejściowych w ramach nowej regulacji – czy i kiedy mają zastosowanie do trwających umów o pracę.
zwiń
rozwiń
Program

1. Możliwość powołania się pracownika bezpośrednio na przepisy dyrektyw w sytuacji, gdy ustawodawca spóźnia się z wdrożeniem zmian.
2. Wzmocnienie ochrony pracowników przy korzystaniu z uprawnień przewidzianych w prawie pracy.
3. Nowe okresy, na które strony mogą zawrzeć umowę o pracę na okres próbny.
4. Modyfikacja elementów umowy o pracę.
5. Praktyczny aspekt zakazu ograniczania dodatkowego zatrudnienia lub świadczenia pracy na innej podstawie niż stosunek pracy.
6. Modyfikacja treści informacji o warunkach zatrudnienia.
7. Wniosek pracownika o bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy – procedura krok po kroku.
8. Nowe uprawnienia pracowników w związku z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych.
9. Indywidualne prawo do urlopu rodzicielskiego.
10. Zmiana zasad wypłaty zasiłku macierzyńskiego w związku z wydłużeniem urlopu rodzicielskiego.
11. Dodatkowe przerwy od pracy.
12. Wprowadzenie urlopu opiekuńczego oraz zasady jego udzielania.
13. Zwolnienie z pracy z powodu działania siły wyższej.
14. Wdrożenie elastycznych form organizacji pracy.
15. Zmiany dotyczące urlopu ojcowskiego.
16. Doprecyzowanie przepisów dotyczących udzielania urlopu wychowawczego.
17. Wydłużenie okresu, w którym pracownik-rodzic może korzystać ze szczególnych uprawnień z tyt. rodzicielstwa.
18. Wzmocnienie ochrony pracowników zatrudnionych na podstawie umów terminowych.
19. Sankcje z tyt. naruszania nowych przepisów prawa pracy – osoby odpowiedzialne oraz przykłady działania lub zaniechania, za które będzie karać inspektor pracy PIP.
20. Przepisy przejściowe – stosowanie nowych rozwiązań do trwających już stosunków pracy.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie skierowane jest do osób, które na co dzień zajmują się problematyką prawa pracy, w szczególności kadry kierowniczej, pracowników działów kadr, pracowników działów prawno-organizacyjnych, osób zainteresowanych tematyką samorządowego prawa pracy.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, doświadczony trener, praktyk zajmujący się na co dzień problematyką prawa pracy, pracownik administracji publicznej, absolwent kierunków: prawo i administracja Uniwersytetu Jagiellońskiego, prelegent na konferencjach naukowych oraz autor publikacji z zakresu prawa pracy.

zwiń
rozwiń