Zatrudnianie cudzoziemców w 2023 roku

Ważne informacje o szkoleniu

Ustawodawca planuje w 2023 roku szereg zmian, które przyspieszą i usprawnią proces zwiazany z zatrudnianiem cudzoziemców. Projekt ustawy będzie oparty na tych samych, podstawowych założeniach dotyczących dostępu cudzoziemców do polskiego rynku pracy, jakie są określone w obecnie obowiązujących przepisach tj. swobodny dostęp do rynku pracy dla określonych grup cudzoziemców oraz ograniczone prawo do podejmowania i wykonywania pracy na warunkach określonych w udzielonym zezwoleniu na pracę lub zezwoleniu na pobyt czasowy w związku z pracą. Część przepisów będzie jednak miało zmienione brzmienie aby ułatwić ich przestrzeganie i stosowanie. W projekcie ustawy zostaną określone kompleksowo zasady elektronicznej obsługi procesów związanych z zatrudnianiem cudzoziemców, pozwalające efektywniej i szybciej prowadzić postępowania administracyjne, ograniczać nadużycia wobec cudzoziemców i przeciwdziałać negatywnym zjawiskom na rynku pracy, takim jak wypychanie Polaków z rynku pracy i zaniżanie standardów na rynku pracy. Na proponowanym szkoleniu omówimy obowiazujący stan prawny ustawy oraz wyjaśnimy proponowane zapisy zmian.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Przybliżenie uczestnikom podstawowych zasad legalnego powierzania pracy cudzoziemcom z krajów trzecich (spoza Unii Europejskiej) na podstawie różnych dokumentów legalizujących pracę.
 • Omówienie podstawowych dokumentów legalizujące pracę cudzoziemców.
 • Wskazanie zmian wprowadzonych przepisami ustawy z 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2022, poz. 91) oraz ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zmianami oraz z 2022 r. poz. 830).
 • Prezentacja planowanych zapisów zmian w zatrudnianiu cudzoziemców w 2023 roku.
zwiń
rozwiń
Program

I. Obecny stan prawny:

 1. Legalność zatrudniania i powierzania pracy na innej podstawie niż stosunek pracy cudzoziemcom z krajów trzecich na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
 1. pojęcie cudzoziemca,
 2. dokumenty legalizujące pobyt cudzoziemców: wjazd bezwizowy, wiza, karta pobytu,
 3. dokumenty legalizujące pracę cudzoziemców:
 • decyzje wojewody (zezwolenie, decyzja jednolita),
 • oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi, zezwolenie na pracę sezonową, powiadomienie o powierzeniu pracy - uzyskiwane za pośrednictwem właściwego powiatowego urzędu pracy,
 • praca cudzoziemca niewymagająca zezwolenia,
 • Karta Polaka i przywileje cudzoziemca z niej wynikające,
 • inne dokumenty niewykluczające pracy cudzoziemca.
 1. Zmiany wprowadzone przepisami ustawy z 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2022, poz. 91):
 1. nowa decyzja na pobyt czasowy i pracę,
 2. wymogi co do wniosków o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę składanych po dniu 29.01.2022 r.
 1. Przepisy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych a dalsza legalizacja pobytu i pracy cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
 1. legalizacja pobytu,
 2. legalizacja pracy.
 1. Przepisy ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zmianami oraz z 2022 r. poz. 830) i ich stosowanie.
   

II. Co zmienia projekt ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców?

 1. Elektronizacja wydawania zezwoleń o pracę przy pomocy systemu informatycznego „Syriusz”.
 2. Stworzenie bazy wynagrodzeń w ramach systemu.
 3. Dostęp do bazy danych o wydanych decyzjach przez organ I instancji w sprawie wydania lub odmowy wydania zezwoleń na pracę cudzoziemca organowi I i II instancji oraz organom kontrolnym (PIP, SG).
 4. Monitorowanie rzeczywistego powierzenia pracy cudzoziemcowi.
 5. Rezygnacja z tzw. testu pracy.
 6. Rezygnacja z instytucji przedłużenia zezwolenia na pracę.
 7. Przewidziane zapisy zmierzające do przeciwdziałania wyzyskowi cudzoziemca.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy WUP-ów, PUP-ów, Urzędów Wojewódzkich zajmujący się wydawaniem decyzji legalizującymi pozwolenie na pracę; osoby, które na co dzień jako pracownicy służb kadrowych (własnych lub najmowanych) mają do czynienia z cudzoziemcami świadczącymi pracę (na różnej podstawie) na rzecz pracodawców i przedsiębiorców, a więc pracownicy działu kadr i HR pracodawców, biura rachunkowe obsługujące i rozliczające firmy, zatrudniające cudzoziemców

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Absolwent studiów podyplomowych z zakresu współczesnych migracji zarobkowych, od 1997 roku czynny inspektor pracy, prowadzący kontrole w zakresie legalności zatrudnienia, a od 2017 specjalista w dziedzinie legalności zatrudnienia cudzoziemców. Na bieżąco współpracuje z innymi organami sprawującymi pieczę nad rynkiem pracy (organy Straży Granicznej, Wojewódzki Urząd Pracy, powiatowe urzędy pracy, Urząd Wojewódzki).

zwiń
rozwiń