Zakładowy Funduszu Świadczeń Socjalnych 2022/2023. Błędy w zakresie prowadzenia działalności socjalnej i ich konsekwencje

Ważne informacje o szkoleniu

Koniec roku to w każdej organizacji czas podsumowań realizowanych zadań i przygotowywania planów na kolejny rok. Zapraszamy na zajęcia, podczas których zwrócimy uwagę na ważne - z punktu widzenia ewentualnej kontroli - poprawne stosowanie przepisów Ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych. Program szkolenia kładzie szczególny nacisk na typowe nieprawidłowości i ich skutki w działalności socjalnej, w oparciu o kazusy (przykłady) uławiające zrozumienie prezentowanej problematyki. Podczas szkolenia zaakcentowane będą ważne elementy związane z rozliczeniem bieżącego roku i planowaniem wydatków funduszu socjalnego w roku 2023.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Nabycie umiejętności w zakresie optymalnego realizowania przepisów ustawy o ZFŚS w praktyce m.in. identyfikacja nieprawidłowości w treści regulaminu ZFŚS i bieżącej działalności socjalnej, trafność oceny sytuacji socjalnej osoby uprawnionej, aktualizacji potrzeb socjalnych osób uprawnionych, unikanie wątpliwych wydatków, angażowanie przedstawicieli pracowników, dobre praktyki w zakresie regulaminu funduszu, rozliczanie wy itp.
• Zapoznanie ze stanowiskami organów nadzorujących przestrzeganie prawa pracy – sądy powszechne, PIP, RIO, ZUS – przykłady konkretnych rozstrzygnięć.
• Poznanie rozwiązań modyfikujących działalność socjalną w warunkach kryzysu epidemicznego m.in. utrudnienia w procedowaniu, wnioski elektroniczne o świadczenia, funkcjonowanie komisji socjalnej, zmiana preliminarza wydatków w związku ze zmianą potrzeb świadczeniobiorców, ograniczenia w wydatkowaniu środków ZFŚS na niektóre cele związane z epidemią itp.
• Uzyskanie wiedzy w zakresie wysokości odpisów podstawowych na fundusz socjalny w 2023 r oraz limitów zwolnień podatkowych w zakresie świadczeń z ZFŚS – w tym szczególnych rozwiązań na lata 2020-2021 oraz rozwiązań tzw. Tarczy antykryzysowej 4.0 w zakresie ZFŚS.
• Możliwość konsultacji z trenerem.

zwiń
rozwiń
Program

1. Wstęp. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.
2. Zakres przedmiotowy działalności socjalnej – typowe i zgodne z prawem wydatki. Sfera dyspozytywna w zakresie działalności socjalnej/ nie podlegająca ingerencji zewnętrznej.
3.  Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2022/2023 roku.
4. Limity zwolnień wypłat z ZFŚS w wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jakie limity w zakresie wypłat świadczeń rzeczowych i pieniężnych z ZFŚS stosować w latach 2022 - 2023 w związku ze zmianą art.52 l ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
5. Rodzaje świadczeń socjalnych finansowanych z Funduszu wolnych od podatku dochodowego od osób fizycznych.
6. Identyfikacja bieżących problemów w działalności socjalnej i skutków nieprawidłowości z punktu widzenia organów kontrolnych. Czy warto weryfikować działalność socjalną „poprzedników”?
7. Typowe błędy i ich skutki w zakresie działalności socjalnej w zakresie:
• Zasad ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
• Prowadzenia wspólnej działalności socjalnej przez pracodawców.
• Przejścia zakładu lub jego części wraz z pracownikami do innego pracodawcy w zakresie działalności socjalnej.
• Pomijania lub ograniczania dostępności do świadczeń socjalnych osób uprawnionych obligatoryjnie np. Emeryci i renciści, osoby z krótkim stażem i inne klauzule dyskryminacyjne.
• Rozszerzenia dostępności do ZFŚS dla osób formalnie nieobjętych postanowieniami regulaminu (kazus: rozstrzygnięcie sądu w sprawie zwrotu kosztów finansowania festynu z ZFŚS).
• Finansowania wydatków niezwiązanych z działalnością socjalną np. Pożegnania pracowników, dojazdów do pracy, imprezy integracyjne nie mające związku z przedmiotem ustawy, święta branżowe.
• Finansowania wydatków niezwiązanych z działalnością socjalną, a w celu zwalczania lub przeciwdziałania skutkom covid-19 np. testy, szczepienia pracowników, zakup sprzętu do pracy zdalnej.
• Ustalania sytuacji dochodowej osób uprawnionych - kazus: rozstrzygnięcie ZUS i sądu po odwołaniu pracodawcy.
• Dostępności dla pracowników świadczeń ograniczonych ze względu na płeć - kazus: rozstrzygnięcie ZUS i sądu po odwołaniu pracodawcy.
• Wydatkowania środków funduszu socjalnego na bieżące potrzeby np. wypłatę wynagrodzeń – kazus: rozstrzygnięcie PIP i sądu karnego po odwołaniu pracodawcy.
• Stosowania zwolnień podatkowych dla osób uprawnionych.
• Kształtowania świadczeń pieniężnych dla osób uprawnionych w zakresie wypoczynku organizowanego we własnym zakresie.
• Rozpatrywania wniosków osób uprawnionych o zapomogę pieniężną - przykłady.
• Braku współdziałania ze związkami zawodowymi działającymi w zakładzie - kazus: rozstrzygnięcie po kontroli PIP, kazus: rozstrzygnięcie sądu powództwa o ustalenie, kazus: rozstrzygnięcie prokuratury.
• Ochrony danych osobowych osób uprawnionych.
8. Przykładowa struktura i postanowienia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
9. Jak zorganizować działalność pożyczkową w ramach ZFŚS na cele mieszkaniowe? Umowy, oprocentowanie, warunki umarzania, potrącanie rat z wynagrodzenia pracownika w kontekście art. 91 Kodeksu pracy wpływ zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2023 r., dochodzenie roszczeń przez pracodawcę.
10. Prawidłowe ustalanie i dokumentowanie sytuacji dochodowej osób korzystających ze świadczeń socjalnych. Aktualizacja oświadczeń osób uprawnionych m.in. wynikająca ze zmiennej sytuacji ekonomicznej, w przypadku składania oświadczeń raz w roku.
11. Udział związków zawodowych i przedstawiciela załogi w sferze zakładowej działalności socjalnej; pracodawca jako administrator środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (zakres ingerencji). Komisja socjalna. Zasady procedowania w warunkach ograniczonego lub wyłączonego kontaktu bezpośredniego ciał przedstawicielskich wynikające z zagrożenia epidemiologicznego.
12. Studium przypadków w pozostałych sprawach dotyczących w zakresie ZFŚS.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy działów: kadr i płac, prawno-organizacyjnych, księgowości, jednostek obsługujących oświatę i innych jednostek obsługowych, sekretarze, przedstawiciele komisji socjalnych i związków zawodowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik. W latach 1994-2007 zawodowo związany z Państwową Inspekcją Pracy (nadinspektor pracy w Sekcji Informacji i Promocji Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku). Stały współpracownik Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego , ekspert w zakresie prawa pracy, w tym zagadnień związanych ze świadczeniami pieniężnymi. Od 2010 roku wykładowca przedmiotu: prawna ochrona pracy na studiach podyplomowych (Politechnika Gdańska – Wydział Zarządzania i Ekonomii).

zwiń
rozwiń