Przeciwdziałanie mobbingowi w miejscu pracy

Ważne informacje o szkoleniu

Kodeks pracy nakłada na pracodawcę obowiązek przeciwdziałania mobbingowi. Odpowiada on nie tylko za własne działania, ale także za zachowania swoich podwładnych, a nawet osób nie będących pracownikami w rozumieniu kodeksu pracy. Na pracodawcę spada odpowiedzialność prawna za mobbing, bez względu na to kto jest jego sprawcą a kto ofiarą. Broniąc się przed zarzutami, pracodawca musi wykazać, że dochował należytej staranności przy przeciwdziałaniu mobbingowi m.in. przez szkolenie pracowników, informowanie o konsekwencjach mobbingu lub przez stosowanie procedur, które umożliwią wykrycie i zakończenie tego zjawiska. Tylko podjęcie realnych działań może uwolnić go od odpowiedzialności za mobbing. Dlatego zapraszamy Państwa do udziału w Webinarium na którym to nasz ekspert wesprze uczestników i wskaże rozwiązania w/w zagadnieniach oraz pomoże rozwikłać trudne dla Państwa przypadki.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • wskazanie zachowań, które powodują odpowiedzialność pracodawcy;
  • pokazanie działań, które podejmuje pracodawca które służą zapobieganiu mobbingowi w miejscu pracy;
  • omówienie zjawiska mobbingu w ujęciu prawniczym i rozbieżności w rozumieniu tego zjawiska;
  • nabycie umiejętności odróżniania mobbingu od innych niepożądanych zjawisk występujących w miejscu pracy;
  • poznanie negatywnych skutków wystąpienia mobbingu w miejscu pracy (po stronie pracodawcy i mobbera);
  • poznanie zasad tworzenia skutecznej polityki antymobbingowej;
  • poznanie zasad kontroli inspektora pracy w zakresie zwalczania mobbingu.
zwiń
rozwiń
Program

1. Definicja mobbingu:
a. analiza elementów definicji mobbingu na podstawie przepisu Kodeku pracy,
b. jak rozumieć w praktyce konieczność łącznego występowania poszczególnych elementów definicji mobbingu,
c. studium przypadku oparte na praktycznych przykładach, w tym najnowszym orzecznictwie sądowym (Sądu Najwyższego, sądów apelacyjnych) w zakresie definicji elementów mobbingu, a także łącznego występowania poszczególnych elementów,
d. rozbieżności w pojmowaniu mobbingu - czy każde (w ocenie pracownika) niesprawiedliwe traktowania pracownika oznacza mobbing, czy każdy konflikt w środowisku pracy musi prowadzić do mobbingu,
e. przykłady zachowań mobbingowych, a zachowania nie będące mobbingiem (45 cech mobbingu wg. Leymana); jak wygląda granica oddzielająca mobbing od działań, zachowań dopuszczalnych i właściwych w miejscu pracy.
2. Mobbing a:
a. naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu, 
b. naruszenie dóbr osobistych,
c. naruszenie zasad współżycia społecznego, 
d. konflikty w środowisku pracy. 
3. Konflikt jako źródło mobbingu:
a. źródła konfliktów, reguły radzenia sobie z konfliktami,
b. mechanizm rozwoju zjawiska – od konfliktu do wykluczenia,
c. rozpoznawanie i rozwiązywanie konfliktów: wpływanie, zarządzanie,
d. znaczenie mediacji w rozwiązywaniu konfliktu.
4. Mobbing w kontekście pracodawca - pracownik: 
a. upominanie pracownika,
b. stosowanie wobec pracownika kar porządkowych,
c. polecenie pracy w godzinach nadliczbowych,
d. powierzenie wykonywania innej pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami,
e. zgodny z prawem monitoring pracy pracowników,
f. krytyka ze strony pracodawcy lub przełożonego.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Osoby, które na co dzień zajmują się tematyką prawa pracy w urzędach oraz samorządowych jednostkach organizacyjnych, pracownicy działów kadr i płac, kadra kierownicza, przedstawiciele związków zawodowych i komisji zajmujących się rozpatrywaniem wniosków o działania i zachowania mobbingowe.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczony praktyk prawa pracy, wieloletnia pracownica Państwowej Inspekcji Pracy, doświadczona wykładowczyni w uczelniach wyższych, ceniona ekspertka prawa pracy, w szczególności samorządowego prawa pracy, która posiada umiejętność przekazywania trudnych problemów prawniczych w przystępny dla słuchaczy sposób. Autorka publikacji naukowych. Absolwentka studiów doktoranckich Wydziału Prawa i Administracji UŚ w Katowicach. Przez wiele lat współpracowała z Katedrą Prawa Samorządu Terytorialnego UŚ w Katowicach oraz aktywnie uczestniczyła w tematycznych konferencjach naukowych.

zwiń
rozwiń